JOSE LUIS MARTINEZ- ALONSO CAMPS

Professor associat

Lletrat i Director dels Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona

Informació de contacte
Avda. Diagonal, 684
jlmartinez-alonso(a)ub.edu
Docència

Ciència de l’Administració (Grau de Gestió i Administració Pública / GAP)

Dret i Govern Locals (Grau de GAP)

Gestió Pública i Partenariat (Màster en Gestió Pública Avançada)

EL MEU PERFIL

Es troba en excedència com a funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal,  subescala de Secretaria-Intervenció (oposició lliure el 1981) i Tècnic d’Administració General de la Generalitat de Catalunya (concurs-oposició lliure el 1992).

FORMACIÓ ACADÈMICA
Llicenciat en Dret (1981) per la Universitat de Barcelona
Llicenciat Ciències Polítiques i Sociologia, Secció Polítiques (1996), per la Universitat Nacional d’Educació a Distància-UNED
ALTRA EXPERIÈNCIA DOCENT

Ponències i conferències sobre matèries jurídiques i de ciència política i de l’administració a cursos organitzats per Institucions oficials i privades (Escola d’Administració Pública de Catalunya; Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local; CEMCI-Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional/Granada; Fundació Carles Pi i Sunyer; Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, ESADE, Col·legi d’Advocats de Barcelona, ICPS i Diputació de Barcelona).

PUBLICACIONS RELLEVANTS
Conjuntament amb Tamyko Ysa Figueras, Les personificacions instrumentals locals a Catalunya: organismes autònoms, consorcis, mancomunitats i societats públiques. Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 2001. 2a ed, 2003. Coedició en castellà, 2003, amb l’INAP.
Los servicios públicos locales: concepto, configuración y análisis aplicado. Barcelona. Bayer Hnos., S. A., 2007.
“Els serveis públics locals (I): introducció i prestació directa. Els serveis públics locals (II): prestació indirecta”. A Gifreu, J. i J.R. Fuentes (dir.). Règim jurídic dels governs locals de Catalunya, València: Tirant Lo Blanch, 2009.
“Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió”. Revista catalana de dret públic, núm. 47, desembre de 2013, EAPC.
“El sector público local: redimensionamiento y gestión de actividades y servicios públicos”. A Carrillo Donaire, J.A. i P. Navarro Rodríguez, La Reforma del régimen jurídico de la Administración Local. El nuevo marco regulatorio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, La Ley-Grupo Wolters Kluwer/El Consultor, 2014.