Inici UB
GREAL-PLURAL Grup Recerca Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Plurilingüisme i Aprenentatge de Llengües

Dades Generals

Acrònim: Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües

Adreça Professional: Pg. Vall d'Hebron, 171, Ed. Llevant, 144 (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934035076     Fax: 934035015

Correu-e: plural(a)ub.edu

Pàgina Web: http://www.ub.edu/plural/Index.htm

Codis Unesco: Ensenyament de Llengues

Paraules Clau: Investigación Etnográfica / Formación del profesorado / Pensamiento del profesor / Inmigración / Aprendizaje segundas lenguas

Àmbit temàtic: Pedagogia i Didàctiques

Línies de Recerca

Pensament dels professors de llengües sobre el plurilingüisme a les escoles i l'ensenyament de llengües en aquests contextos

Els contextos potencialment formatius del professorat de llengües en entorns plurilingües

Pensament dels professors de llengües sobre les llengües i el seu aprenentatge

Observació i anàlisi de la interacció i del discurs a classe de llengua

Investigació etnogràfica, recerca a l'aula en cooperació.

Desenvolupament professional dels docents: formació inical i permanent

Resum de l'activitat de Recerca

Els membres del grup de recerca PLURAL (Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües) de la Universitat de Barcelona treballen des de l’any 1998 sobre els sabers, les creences i les representacions dels professors de llengües, amb la finalitat de comprendre millor el que passa a la realitat de les classes i de plantejar-se canvis en l’àmbit de la formació del professorat. Fins 2002 van treballar en dos projectes d’un grup precedent sobre les creences dels professors pel que fa a la llengua i al seu aprenentatge: van posar a punt mètodes etnogràfics de recollida i anàlisi de dades, especialment entrevistes i observacions de classes i van presentar resultats en múltiples ocasions. D’aleshores ençà han format el nou grup, i, tot i seguir treballant en l’exploració de les creences dels ensenyants de llengües, han centrat les seves investigacions en els nous plurilingüismes escolars, derivats de l’arribada als centres educatius catalans de nens i nenes estrangers, sobretot procedents de fluxos migratoris internacionals. La recerca està, per tant, centrada en la manera com els professors de l’escola primària i secundària de Catalunya es representen les noves situacions plurilingües, amb l’arribada de nens i adolescents estrangers de diversos orígens culturals, lingüístics i escolars. Aquesta nova situació planteja als professors de primeres llengües el repte d’ensenyar al mateix temps als alumnes que usen la llengua objecte d’estudi i als que ni la comprenen. Els ensenyants prenen decisions, com a professionals, per fer front a la incertesa i a la complexitat de la seva feina recolzant-se sobretot en marcs de referència propis i eclèctics que cal estudiar. L’estudi que es proposa el grup és molt pertinent, atès que la pluralitat i diversitat de les llengües en contacte desestabilitza el model d’immersió escolar vigent als últims decennis en el que el bilingüisme català-castellà es resolia de manera satisfactòria. L’ensenyament de les llengües estrangeres també es veu afectat. El grup de recerca estudia allò que els professors de català, de castellà i de llengües extrangeres, tant d’educació infantil, com de primària i de secundària, pensen sobre com abordar l’ensenyament de les llengües en aquest nou context. FINALITAT: El treball del grup PLURAL (Plurilingüismes escolars i Aprenentatge de Llengües) incideix en la realitat intercultural en la qual vivim i es focalitza en la didàctica de la llengua pròpia del país i de les altres llengües en aquesta nova realitat. Seguint el paradigma segons el qual el pensament del professor ocupa un lloc molt rellevant en els processos de millora de les pràctiques docents, el projecte parteix de l’anàlisi de les creences, les representacions i els sabers dels professors sobre la situació plurilingüe de les aules i l'aprenentatge de llengües en aquests contextos. L’estudi ha de servir per aprofundir de manera conjunta amb els mateixos docents en qüestions teòriques, així com en el disseny i l’execució de seqüències d’ensenyament i d’aprenentatge fonamentades en una manera d’ensenyar llengües que afavoreixi l’ús, estimuli els processos cognitius i la consciència lingüística i millori les actituds cap a les llengües i les persones que les parlen. Es tracta de donar resposta al propòsit que tots els alumnes puguin accedir en les millors condicions possibles a l'aprenentatge i a l'ús de la llengua pròpia del país. La finalitat última és la d'explorar nous espais de formació, auto-formació i recerca on es puguin produir processos d'observació, reflexió i debat en cooperació per fer evolucionar els sistemes de creences.METODOLOGIA DE RECERCA: Per abordar les realitats sòcioculturals complexes de les classes, l’opció metodològica que considerem més adequada es fonamenta en la recerca etnogràfica, que: . pretén descobrir creences, valors, representacions que conformen una cultura docent. . Es basa en dades empíriques que permeten aprofundir en els fets quotidians de la classe com a grup social i cultural i oferir-ne una explicació densa i matisada . Pretén interpretar la interacció de l’aula des de la perspectiva dels participants (èmica), de forma holística i contextualitzada . Estudia casos singulars a nivell microcontextual, sense perdre de vista els nivells macro. . Se centra en els participants, molt especialment en el professor: en les seves percepcions i representacions, i en la manera com crea contextos significatius per interactuar i aprendre. Es tracta d’observar els processos d`ensenyament / aprenentatge tal com es produeixen en el seu context natural, i interpretar-los mitjançant l´anàlisi de les accions, les interaccions, i les declaracions dels participants. Es busquen indicis de les creences dels professors en les interaccions que es produeixen dins de l´aula i també en les manifestacions explícites i implícites dels professors sobre el que creuen que fan, el que voldrien fer, el que creuen que han de fer o les percepcions del seu treball en la gestió de l`aprenentatge. Tot això ho fem des d’un treball empíric a les aules, prop dels professors i al costat dels professors. - Per descobrir les creences dels professors sobre com ensenyar llengües en els nous contextos plurilingües, analitzem les seves manifestacions i les seves actuacions (entrevistes i observacions de classes). - Per conèixer el que realment passa quan estan interactuant alumnes diversos en activitats d'aprenentatge, interpretem els seus intercanvis verbals a la recerca de bastiment col.lectiu i episodis facilitadors de l'aprenentatge (observacions de classes). - Per suscitar la reflexió i la consciència dels professors, fem observacions i anàlisis conjuntes de les esmentades interaccions entre aprenents per tal de construir sabers pràctics i teòrics renovats sobre com aprenen els alumnes amb diversitat de nivells i repertoris lingüístics i culturals (debats de grup a partir de l'anàlisi de les observacions). Actualment el grup aprofundeix en la recerca sobre els contextos potencialment formatius dels professors de llengües en entorns plurilingües i pluriculturals, tot explorant els dispositius de formació que puguin propiciar el canvi, la reflexió i la innovació en les seves pràctiques i millorar el seu desenvolupament professional, com ara les històries de vida.

Publicacions en Revistes

Civera, I.; Codina, R. (2017).  El enfoque multimodal para el estudio de las creencias. Investigar para innovar. Cuadernos de Pedagogía, 481,  60-64.   ISSN: 0210-0630

Cambra, M. (2009).  Educar 'en els' i 'per als' plurilingüismes a Europa: Com es pot plantejar la formació dels docents?. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(49),  20-33.   ISSN: 1133-9845

Bigas, M.; Correig, M.; Fons, M. (2000).  Ensenyar encara el codi?. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(21),  87-91.   ISSN: 1133-9845

Palou, J.; Fons, M. (2013).  Investigar en un escenario social denominado aula. Cultura y Educacion, 25(4),  489-494.   ISSN: 1135-6405

Fons, M.; Palou, J. (2009).  Actituds dels docents davant de les noves situacions escolars multiculturals i multilingües: qüestions recurrents. Zeitschrift für Katalanistik, 22,  151-169.   ISSN: 0932-2221

Cambra, M. (1994).  Crònica d'un curs a l'escola d'estiu: innovació a l'aula de llengües estrangeres. Butlletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Fª i Lletres Cat.(90),  29-34. 

Cambra, M.; Nussbaum, L. (1997).  Gestion des langues en classe de L.E.. Le poids des représentations de l'enseignant. Études de Linguistique Appliquée(108),  423-432.   ISSN: 0071-190X

Turró, M. (2018).  Del Relato corto al texto periodístico. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(79),  14-21.  http://www.grao.com/ca/producte/del-relato-corto-al-texto-periodistico-tx07981532 ISSN: 1133-9829

Palou, J. (2002).  La millora de la pràctica docent a partir de la reflexió sobre el pensament i l'actuació dels professors. Consell Escolar de Catalunya, 11,  43-48. 

Cambra, M.; Ballesteros, C.;Fons, M.; Palou, J. (2006).  Creences, representacions i sabers dels professors de llengües en les noves situacions plurilingües escolars. Finestra de la recerca de la Facultat de Formació del professorat de la Universitat de Barcelona,  1-9.  http://www.ub.edu/pdgfpro/Recerca/Documents/ArticleCambra-PLURAL05.pdf (http://www.ub.edu/pdgfpro/Recerca/Documents/ArticleCambra-PLURAL05.pdf )

Cambra, M. (1992).  Les observacions de classes al servei de la didàctica de la llengua estrangera. Temps d'Educació(8),  333-354.   ISSN: 0214-7351

Fons, M.;Palou, J. (2013).  Relats de vida lingïística. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 61,  5-9.  2014-4636 (http://articles.grao.com) ISSN: 1133-9845

Cambra, M. (2004).  Pensar lo dicho: La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje de lenguas, reseña del libro de J.M. Cots y L. Nussbaum; Pensar lo dicho, Lleida, ed. Milenio, 2002. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(34),  121-124.   ISSN: 1133-9845

Pérez-Peitx, M.; Fons-Esteve, M.  (2014).  Pre-service teachers' beliefs about initial literacy. Koniskie Studia Jzykowe , 3(2),  315-321.   ISSN: 2353-1983

Fons, M. (2006).  La complexitat de l'ensenyament inicial de l'escriptura. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(40),  11-19.   ISSN: 1133-9845

Palou, J.; Roqué, N. (1996).  La evaluación de la lengua oral. Lenguaje y Textos, 9,  185-196.   ISSN: 1133-4770

Palou, J.; Fons, M.; Cela, J. (2016).  Escenaris nous, aprenentatges nous. Dossier Graó(1).   ISSN: 2462-5914

Palou, J.; Ramírez, R.M. (1995).  Bases per a la seqüenciació de la llengua oral. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(5),  110-118.   ISSN: 1133-9845

Cambra, M.; Ballesteros, C.; Palou, J.; Civera, I.; Riera, M.; Perera, J.; Llobera, M. (2000).  Creencias y saberes de los profesores en torno a la enseñanza de la lengua oral. Cultura y Educacion(17/18),  25-41.   ISSN: 1135-6405

Tolchinsky, L.; Fons, M. (2014).  La lingüística de corpus en el aula. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(65),  7-8.   ISSN: 1133-9829

Palou, J.; Tresserras, E. (2015).  Teacher identity construction and plurilingual competence: a longitudinal study about language teaching in multilingual contexts. Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences, 2(1),  92-109.  https://polipapers.upv.es/index.php/MUSE/article/view/2225 ISSN: 2341-2593

Palou, J.; Cela, J. (1996).  Interacción. Cuadernos de Pedagogía, 254.   ISSN: 0210-0630

Fons, M.; Palou, J. (2014).  Representaciones de los profesores en torno a la didáctica del plurilingüismo. Un proceso de formación. Tréma(42),  115-126.   ISSN: 1167-315X

Carrasco Perea, E. (2006).  L’intercompréhension romane, véritable projet européen : les dispositifs Galatea et Galanet (CD-Rom et plate-forme collaborative). Synergies Europe(1),  165-171.  http://fle.asso.free.fr/GERFLINT/europe1.htm ISSN: 1951-6088

Palou, J.; Cela, J. (1996).  El espacio. Cuadernos de Pedagogía, 254.   ISSN: 0210-0630

Pérez‐Peitx, M.; Fons‐Esteve, M.  (2015).  Beliefs and tensions of kindergarten pre service students: a three case longitudinal study. Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences, 2(1),  63-77.  Disponible online (http://ojs.upv.es/index.php/MUSE/article/view/2235) ISSN: 2341-2593

Palou, J.; Cela, J. (1992).  Llegir a l'escola. Perspectiva Escolar(169),  23-30.   ISSN: 0210-2331

Sánchez-Quintana, N. (1998).  'Y le dije... digo' Análisis del discurso referido en español entre hablantes nativos. Implicaciones didácticas en el aula de ELE. L(8),  44-48.   ISSN: 1136-5080

Moreno, A.; Turró, M. (2018).  El microrelato. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(79),  43-49.  Publicació online (http://0-www.grao.com.biblio.url.edu/ca/producte/los-microrrelatos) ISSN: 1133-9829

Fons, M. (2006).  Aprendre a conviure en un món ple d'escrits. ensenyar a llegir i a escriure a parvulari. Escola Catalana(433),  14-15.   ISSN: 1131-6187

Cambra, M.; Palou, J. (2007).  Creencias, representaciones y saberes de los profesores de lenguas en las nuevas situaciones plurilingües escolares de Cataluña. Cultura y Educacion, 19(2),  149-163.   ISSN: 1135-6405

Palou, J. (1996).  La conversación en la construcción del conocimiento en la educación infantil. Signos. Teoría y Prácticas de la Educación(17). 

Aristu, A.; Fons, M. (2007).  Estudio del diario como instrumento de reflexión en la formación inicial de maestros. Lenguaje y Textos(26),  265-277.   ISSN: 1133-4770

Fons, M; Turró, M. (2015).  Contextos per a l'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura . Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 33(1),  25-30.  http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/251 ISSN: 1138-3194

Fons Esteve, M.; Buisán Serradell, C. (2012).  Entrevistas y observaciones de aula: otra mirada a los perfiles de prácticas docentes. Cultura y Educacion(24.4),  401-413.   ISSN: 1135-6405

Fons, M.; Ballesteros, C. (2005).  Enseñar y aprender lengua oral en contextos multilingües. Aula de Innovación Educativa(147),  16-18.   ISSN: 1131-995X

Palou, J. (2005).  Para saber más. Aula de Innovación Educativa(147),  33-33.   ISSN: 1131-995X

Cabré, M. (2018).  The development of the plurilingual education through multimodal reflection in Teacher Education: A case study of a pre-service teacher's beliefs about language education. Canadian Modern Language Review / Revue canadienne des langues vivantes.   ISSN: 0008-4506

Palou, J.; Cela, J. (1997).  Del yo al nosotros. Aula de Innovación Educativa(66),  65-67.   ISSN: 1131-995X

Cambra, M. (1996).  Llengües primera, segona i estrangera: una terminologia provisional. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(8),  83-96.   ISSN: 1133-9845

Palou, J.; Cabré, M. (2017).  Beliefs regarding plurilingual competence: the perspective in Catalonia through a case study of a pre-service teacher. Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM), 7(8),  63-75.  http://mjltm.org/files/cd_papers/r_300_170801114315.pdf (http://mjltm.org/en/downloadpaper.php?pid=300%20&%20p=A) ISSN: 2251-6204

Tolchinsky, L.; Fons, M. (2014).  La lingüística de corpus a l'aula. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(62),  7-8.   ISSN: 1133-9845

Palou, J. (2008).  Democràcia, dissidència i educació lingüística. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(45),  27-34.   ISSN: 1133-9845

Palou, J. (2011).  La construcción de textos reflexivos. Cuadernos de Pedagogía(416),  64-68.   ISSN: 0210-0630

Ana Díaz-Plja Taboada; Fons, M. (2013).  El binomi format pel teatre i l'educació. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59).   ISSN: 1133-9845

Carrasco Perea, E.; Piccardo, E. (2009).  Plurilinguisme, cultures et identités : la construction du savoir-être chez l’enseignant. LIDIL. Revue de linguistique et de didactique des langues(39),  19-41.  http://lidil.revues.org/index2735.html ISSN: 1146-6480

Palou, J.; Cela, J. (1996).  Lo previsible y lo imprevisible. Cuadernos de Pedagogía, 254.   ISSN: 0210-0630

Birello, M.; Sánchez-Quintana, N. (2013).  Conceptualizaciones sobre las lenguas y creencias sobre el plurilingüismo de los docentes a través de sus relatos de vida lingüística. R.I.L.A. Rassegna Italiana de Linguistica Applicata.   ISSN: 0033-9725

Sánchez-Quintana, N.; Carrasco, E. (2017).  Relatos de vida y trayectorias profesionales. 'Investigar para innovar'. Cuadernos de Pedagogía(481),  56-59.   ISSN: 0210-0630

Fons, M. (1999).  Escriptura col.lectiva d'un text als 5 anys. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(17),  21-29.   ISSN: 1133-9845

Palou, J.; Cela, J. (1998).  El oficio de educar. Revista de Pensament i Opinió, 43

Sánchez-Quintana, N.; Carrasco, E. (2017).  Relatos de vida y trayectorias profesionales. "Investigar para innovar". Cuadernos de Pedagogía(481),  56-59.   ISSN: 0210-0630

Cambra, M. (2011).  Plurilingüisme i ensenyament de llengües. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(53),  77-84.   ISSN: 1133-9845

Fons, M.; Palou, J. (2008).  Educació lingüística per a la democràcia. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(45),  5-8.   ISSN: 1133-9845

Palou, J.; Fons, M. (2015).  Escriure per aprendre. Aprendre per escriure. Guix. Elements d'Acció Educativa(418),  12-16.  http://guix.grao.com ISSN: 0213-8581

Carrasco Perea, E. (2006).  Profession ? Formateur d’enseignants en langues(s). Enjeux et perspectives d’un défi européen. Synergies Europe(1),  245-26.  http://fle.asso.free.fr/GERFLINT/europe1.htm ISSN: 1951-6088

CARRASCO PEREA, E., DEGACHE, D., PISHVA, Y., (2008).  Intégrer l’intercompréhension à l’université Les Langues Modernes(1/2008),  62-74.  www.aplv-languesmodernes.org ou http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1604

Cabré, M.; Tresserras, E. (2017).  Formación, tensiones e innovación. Cuadernos de Pedagogía, 481,  65-68.   ISSN: 0210-0630

Cambra, M. (2011).  Investigar la interacción en el aula. Cultura y Educacion.   ISSN: 1135-6405

Turró, M. (2017).  Las Interacciones orales en pequeños grupos, una oportunidad de aprendizaje cognitivo, social e identitario. Didacticae (1),  111-129.  Publicació online (http://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/article/view/18088/20714) ISSN: 2462-2737

Sánchez-Quintana, N.; Birello, M. (2013).  Innovació i relats de vida lingüística: el cas d'un professor de Llengua Estrangera. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(61),  36-44.  http://articles.grao.com/revistas/articles/061-relats-de-vida-linguistica ISSN: 1133-9845

Camarena Ortiz, E.D.; Palou Sangrà, J. (2010).  Creencias y prácticas docentes de la gramática en portugués: un estudio etnográfico. Estudios de Lingüística Aplicada(52).   ISSN: 0185-2647

Publicacions en Llibres

Cambra, M. (2008).  Enseigner l’oral à l’école primaire. Les représentations des futurs enseignants catalans en stage dans des classes de Français langue étrangère. En Cortier, Cl. & Bouchard, R. (eds.), Quel oral enseigner, cinquante ans après Le Français Fondamental? Le Français dans le Monde. Recherches et Applications (Numéro Spécial) (pp. 158 - 170).  CLE International - N. ISBN: 978-2-09-037115-4.  

Fons, M.; Palou, J (2008).  Evolución de las representaciones de los profesores sobre el plurilingüismo en procesos de formación en el centro educativo. En Publicació a rel de la comunicació presentada al II Seminari 'El aula como espacio de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas'. Valladolid, 1 i 2 de juny de 2006 (pp. 295 - 328).  La Muralla - N. ISBN: 978-84-7133-777-1.  

Fons, M.; Pluvinet, D. (2009).  «Les enseignants de langues face aux situations plurilingues en Catalogne: représentations et contextes potentiellement formatifs». En Actes du Colloque CDIUFM « Qu’est-ce qu’une formation professionnelle universitaire des enseignants » tome 2, pp. 61-72. http://www.lille.iufm.fr/IMG/pdf/61-72_FONS_PLUVINET_tome2.pdf, Consultat el 28 de febrer, 2014 (pp. 61 - 72).  IUFM Nord-Pas de Calais - N.http://www.lille.iufm.fr/IMG/pdf/61-72_FONS_PLUVINET_tome2.pdf

Cambra, M.; Fons, M. (2006).  Interacción en el aula de acogida. Creencias de profesores de lenguas sobre el plurilinguismo en la escuela. En Camps , A. (ed.), Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en didàctica de la lengua (pp. 243 - 262).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-453-7.  

Ballesteros, C.; Cambra, M.; Palou, J. (2005).  Las representaciones de los profesores de lenguas sobre las situaciones educativas plurilingües en Cataluña. En Interculturalidad. Formación del profesorado y educación .  Pearson Educación, S.A. - N. ISBN: 84-205-4427-2.  

Ballesteros, C.; Palou, J. (2005).  Aprender a preguntar y a responder. En Educación primaria: Orientaciones y recursos. 6-12 años (pp. 231 - 242).  Praxis - N. ISBN: 8471976714/7087.  

Cambra, M.; Ballesteros, C.; Fons, M.; Palou, J. (2005).  Creences, representacions i sabers dels professors de llengües en les noves situacions plurilingües escolars. En A. Camps (ed.), L’aula com a àmbit de recerca sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengua (llengües) .  Editorial Graó - N.

Palou, J. ;Ballesteros, C. (2005).  Las creencias del profesorado y la enseñanza de la lengua oral. En El discurso oral formal. Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas (pp. 101 - 114).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-404-9.  

Palou, J.; Bosch, C. (Coord.) (2005).  La lengua oral en la escuela. 10 experiencias didácticas. .  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-389-1.  

Palou, J.; Bosch, C. (coords.) (2005).  La llengua oral a l'escola. 10 experiències didàctiques. .  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-381-6.  

Fons, M. (2004).  Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. .  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-336-0.  

Palou, J. (2004).  El currículum de primària. En L'ensenyament primari, un repte per als nostres països. (pp. 45 - 54).  Fundació Congrés de Cultura Catalana - N.

Sablonier, M.; Cambra, M. (2004).  Una experiència educativa en les llengües d'acollida. Aprendre entre iguals amb un grup de nens de l'Índia, el Marroc i les Filipines. En El tractament de la diversitat. Qüestions organitzatives. Quart Simposi Llengua, Educació i Immigració (pp. 269 - 279).  Documenta Universitaria - N. ISBN: 84-96367-13-4.  

Cambra, M. (2003).  Une approche ethnographique de la classe de langue. .  Éditions Didier - N. ISBN: 2-278-05036-2.  

Fons, M.; Weissman, H. (2003).  A auto-regulaçào das aprendizagens na escola infantil: um processo rumo à autonomia. En Ballester, M. Batalloso, J.M., Calatayud, M.A. et al., Evaliacào como apoio à aprendizagem (pp. 75 - 79).  Artmed Editora S/A - N. ISBN: 85-363-0224-0.  

Ballesteros, C.; Palou, J. (2002).  Les creences dels professors i l'ensenyament de la llengua oral. En Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d'aprenentatge i sequències didàctiques (pp. 111 - 123).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-281-X.  

Ballesteros, C.; Llobera, M.; Cambra, M.; Palou, J.; Riera, M.; Civera, I.;Perera, J. (2001).  El pensamiento del profesor. Enseñanza de lenguas y Reforma. En El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones empíricas en didáctica de la lengua. (pp. 195 - 207).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-262-3.  

Bigas, M; Correig, M; Fons, M.; Carceller, P.; Ríos, I.; Soliva, M. (2001).  La actividad metalingüísitica en la enseñanza de la lectura y la escritura. Análisis de situaciones en aulas de 3 a 5 años. En El aula como espacio de investigación y reflexión (pp. 129 - 145).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-262-3.  

Cambra, M. (2001).  Interaction dans la classe de Français Langue Étrangère. En Aspectos didácticos del francés (pp. 55 - 88).  ICE Universidad de Zaragoza - N. ISBN: 84-7791-186-X.  

Cambra, M. (2000).  El pensament del professor: Formació per a la pràctica reflexiva. En Recerca i formació en didàctica de les llengües, Camps, A., Cambra,M., Ríos, I. (eds.) (pp. 161 - 172).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-235-6.  

Camps, A.; Cambra, M.; Ríos, I. (2000).  Recerca i formació en didàctica de les llengües. .  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-235-6.  

Fons, M. (2000).  Aprender a leer y a escribir. En Didáctica de la Lengua en la Educación Infantil (pp. 157 - 178).  Síntesis - S. ISBN: 84-7738-799-0.  

Fons, M. (2000).  El lenguaje escrito. En Educación Infantil. Orientaciones y recursos (pp. 190/1 - 190/27).  Praxis - N. ISBN: 84-7197-614-5.  

Fons, M. (2000).  Enseñar a leer y a escribir. En Didáctica de la Lengua en la Educación Infantil (pp. 179 - 212).  Síntesis - S. ISBN: 84-7738-799-0.  

Fons, M. (2000).  La Narración. En Educación Infantil. Orientaciones y recursos (pp. 139 - 190).  Praxis - N. ISBN: 84-7197-614-5.  

Fons, M. (2000).  Recerca i comunicació, un repte per a la formació. En Recerca i formació en didáctica de la llengua (pp. 109 - 116).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-235-6.  

Fons, M.; Weissman, H. (2000).  La autorregulación de los aprendizajes en el parvulario: un proceso hacia la autonomía. En Ballester, M. Batalloso, J.M., Calatayud, M.A. et al., Evaluación como ayuda al aprendizaje (pp. 73 - 78).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-234-8.  

Palou, J.; et al. (2000).  Lengua y aprendizaje en la etapa de educación primaria. En Hablar y escribir para aprender. (ICE-UAB) (pp. 135 - 141).  Editorial Síntesis (Madrid) - N. ISBN: 84-7738-621-8 .  

Palou, J.; Prat, A. (2000).  La actividad lingüística y las actividades cognitivolingüísticas. En Hablar y escribir para aprender. (ICE-UAB) (pp. 166 - 171).  Editorial Síntesis (Madrid) - N. ISBN: 84-7738-621-8 .  

Palou, J.; Riera, M.; Cambra, M.; Civera, I. (2000).  Els professors de llengua: entre el desig i la realitat. En Recerca i formació en didàctica de les llengües (pp. 173 - 197).  Editorial Graó - N. ISBN: 84-7827-235-6.  

Fons, M. (1999).  Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita al'aula. (pp. 301).  La Galera - N. ISBN: 84-246-0414-8.  

Cambra, M. (1998).  El discurso en el aula. En Conceptos clave en didáctica de la Lengua y la Literatura (pp. 227 - 238).  Horsori - N. ISBN: 84-85840-73-9.  

Cambra, M. (1998).  Solicitaciones del profesor y reacciones de los alumnos en clase de francés en la enseñanza primaria. En Adquisición de lenguas extranjeras: perspectivas actuales en Europa (pp. 189 - 207).  Edelsa - N. ISBN: 84-7711-237-1.  

Palou, J.; et al. (1998).  Llengua i aprenentatge a l'etapa d'educació primària. En Parlar i escriure per aprendre. ICE-UAB (pp. 155 - 176).  ICE Universitat Autònoma de Barcelona - N. ISBN: 84-89489-32-7.  

Palou, J.; Prat, A. (1998).  L'activitat lingüística i les activitats cognitivolingüístiques. En Parlar i escriure per aprende. ICE-UAB (pp. 192 - 207).  Editorial Síntesis (Madrid) - N. ISBN: 84-89489-32-7.  

Cambra, M.; Palou, J.; Vila, E. (2008).  'Dins o fora de l’aula?' Un dilema clau en les representacions dels professors pel que fa a l’agrupament dels nouvinguts. En Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l'alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari. (pp. 171 - 180).  Documenta Universitaria - N. ISBN: 978-84-96742-21-5.  http://portcorp.udg.es/portals/Presentació/tabid/344/Default.aspx

Cambra, M.; Civera, I.; Fons, M.; Palou, J.  (2008).  Els processos de reflexió dels docents i la innovació a les aules plurilingües. En Camps, A. i Milián, M. (eds.), Mirades i veus: Recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües (pp. 41 - 56).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-7827-525-0.  

Ballesteros, C.; Cambra, M.; Fons, M.; Palou, J.  (2008).  Incidència de la història de vida lingüística dels docents en la seva representació dels plurilingüismes escolars. Estudi de dos casos. En Guasch, O. i Nussbaum, L. (eds.), Aproximacions a la competència multilingüe (pp. 33 - 46).  Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Sociials de la Universitat Autònoma de Barcelona - N. ISBN: 978-84-608-0626-4.  

Cambra, M.; Civera, I.; Fons, M.; Palou, J.  (2008).  Los procesos de reflexión de los docentes y la innovación en las aulas plurilingües. En Camps, A. i Milian, M. (Eds.), Miradas y voces: Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües (pp. 45 - 60).  Editorial Graó - N. ISBN: 978-84-7827-526-7.  

Encarnación Carrasco Perea (2010).  Los planteamientos intercomprensivos en la enseñanza reglada o la importancia de introducirlos desde la primaria: aportaciones, retos y requisitos. En Lernerautonomie durch Interkomprehension: Projekte und Perspektiven, Peter Doyé & Franz-Joseph Meissner (éd.), Gissen (Alemania), pp. 117-127 (pp. 117 - 127).  narrVERLAG - N. ISBN: 978-3-8233-6448-8.  

Encarnación Carrasco Perea (2004).  Médiation phonologique du catalan langue inconnue de la part d’étudiants francophones. En Lecture à l’Université. Langue maternelle, seconde et étrangère (pp. 115 - 127).  Peter Lang - S. ISBN: 3-906770-42-7.  

Birello, M.; Royer, C.; Pluvinet, D. (2010).  Reflective journals: a tool for the professional development of language teachers. En Language Awareness in teacher education (pp. 79 - 94).  Peter Lang - S. ISBN: 978-3-631-61464-8.  

Fons, M.; Sánchez-Quintana, N.  (2010).  Las representaciones de maestros, alumnos y familias sobre el plurilingüismo en la construcción de la escuela intercultural inclusiva. de Málaga. Disponible en línea . En Actas del Congreso 'Reinventar la Formación Docente' organizado por la Universidad de Málaga (pp. 161 - 172).  Universidad de Málaga. Servicio de Publicaciones - N. ISBN: 978-84-693-7961-5.  

Cambra, M. (2009).  Quelle formation des professeurs pour une éducation plurilingue?. En Actes du 4ème colloque international: 'Passeport pour le plurilinguisme. les mécanismes de l'apprentissage' Mende, 2008 . ISBN: 978-2-914610-60-5.  

Cambra, M. (2011).  Former les enseignants à l’éducation plurilingue et interculturelle. En Au delà du cadre: l’éducation plurilingue et interculturelle .  Éditions Didier - N.

Cambra, M.; Cavalli, M.  (2011).  Speech in and about classroom. Representations of teachers and practical work experiences. En Handbook of Plurilingualism and pluriculturalism .

Palou, J.; Cambra, M.  (2011).  Llengua oral, cognició i convivència. En Llengua catalana i literatura. Didàctica i pràctica docent .  Editorial Graó - N.

Fons, M.; Palou, J.  (2011).  Els relats de vida lingüística en els procesos de formació dels docents. En Historias de vida en Educación .http://hdl.handle.net/2445/15323

Palou, J. (2008).  L'ensenyament i l'aprenentatge del català com a primera llengua a l'escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l'etapa primària. En L'Ensenyament i l'aprenentatge del català com a primera llengua a l'escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l'etapa primària .  Institut d'Estudis Catalans - N.

Palou, J. (2010).  Metacognición y relatos de vida lingüística en los processos de formación del profesorado. En Estudios sobre didacticas de las lenguas y sus literatures (pp. 302 - 312).  Publicaciones de la Universidad de la Laguna - N.

Palou, J.; Fons, M. (2010).  Metacognició i relats de vida lingüística en els processos de formació del professorat. Anàlisi del relat d’una alumna. En Multilingüisme i pràctica educativa (pp. 255 - 260).  Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach - N.

Palou, J.; Fons, M. (2012).  El yo y el nosotros en la configuración de las experiencias: espacio y personajes en los relatos de vida lingüística. En Historias de vida en educación: Sujeto, Diálogo, Experiencia (pp. 181 - 186).  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/32345

Palou, J.; Sánchez-Quintana, N. (2012).  Experiencia docente y de investigación sobre la realidad plurilingüe en el aula. En Actas V Seminario El aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua (pp. 278 - 291).  Editorial Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz - N. ISBN: ISBN/ISSN: 978-84.  

Sánchez-Quintana, N; Cambra, M. (2012).  La diversitat lingüística, una realitat i un valor d'educació en la convivència. En Convivència intercultural i educació antiracista (pp. 263 - 274).  ICE- Universitat de Girona - N. ISBN: 978-84-8458-384-4.  

Carrasco Perea, E.; De Carlo, M. (2016).  Évaluer en Intercompréhension ou oser le paradigme plurilingue. (pp. 183 - 204).https://www.researchgate.net/publication/299468757_Evaluer_en_Intercomprehension_ou_oser_le_paradigme_plurilingue

Jezak, M.; Carrasco E. (2016).  Integration trajectories of adult (im)migrants in minority and minorized contexts: Ottawa and Barcelona. En Beacco, J.-C.; Krumm, H.-J.; Little, D.; Thalgott, Ph. (dir.) THE LINGUISTIC INTEGRATION OF ADULT MIGRANTS. Some Lessons from Research. (pp. 97 - 103).  De Gruyter Mouton - N. ISBN: 978-3-11-047747-4.  

Sánchez-Quintana, N. y Birello, M. (2016).  El tratamiento de la L1 en el contexto de enseñanza y aprendizaje de una L2/LE: las representaciones de los docentes. En Monográfico Tendencias en Educación Lingüística (pp. 253 - 269).  Grupo Editorial Universitario (GEU) - N. ISBN: 978-84-16361-40-3.  

Fons, M.; (2016).  El desarrollo del lenguaje escrito. En Didàctica de lengua y la literatura en educación infantil. Fons, M; Palou, J. (coords.) (pp. 193 - 210).  Síntesis - S. ISBN: 978-84-9077-375-8.  

Palou, J.; Fons, M. (2016).  Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria. .  Editorial Síntesis (Madrid) - N. ISBN: 978-84-9077-374-1.  

Fons,M.; Palou,J. (2016).  Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil. .  Editorial Síntesis (Madrid) - N. ISBN: 978-84-9077-375-8.  

Fons, M. (2016).  L'entrada al món lletrat. En Educació infantil avui: reptes i propostes (pp. 110 - 121).  ICE Universitat Autònoma de Barcelona - N. ISBN: 978-84-942907-4-9.  http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/reptes-i-propostes.pdf

Fons, M. (2016).  La entrada al mundo letrado. En Educación infantil hoy: retos y propuestas (pp. 112 - 121).  ICE Universitat Autònoma de Barcelona - N. ISBN: 978-84-942907-5-6.  http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/retos-y-propuestas.pdf

Fons, M.; (2016).  Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. En Didàctica de lengua y la literatura en educación infantil. Fons, M; Palou, J. (coords.) (pp. 211 - 222).  Síntesis - S. ISBN: 978-84-9077-375-8.  

Palou, J.; Fons, M. (2016).  La compresnsión lectora. En Didàctica de lengua y la literatura en educación primaria (pp. 113 - 128).  Síntesis - S. ISBN: 978-84-9077-375-8.  

Palou, J.; Fons, M. (2016).  Estrategias lectoras y diversidad textual. En Didàctica de lengua y la literatura en educación primaria (pp. 129 - 140).  Síntesis - S. ISBN: 978-84-9077-375-8.  

Sánchez-Quintana, N.; Fons, M. (2016).  Creences de Famílies i docents sobre l'educació lingüística en contextos de diversitat lingüística i cultural. (506-512). Camps, N., Casas, M., Comajoan, Ll., Puntí, T. (coord.). L'ensenyament del català als territoris de parla catalana. Vic: UVic-UCC. En L'ensenyament del català als territoris de parla catalana. Estat de la qüestió i perspectives de futur. (pp. 506 - 512).  Servei de Publicacions Institucionals. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya - N. ISBN: 978-84-945564-0-1.  

Fons, M.; Palou,J. (2015).  Creencias de los docentes acerca del papel de las familias en la educación lingüística y literaria en contextos de diversidad lingüística y cultural. En Nuevas líneas de investigación e innovación en la educación literaria (pp. 21 - 35).  Octaedro - N. ISBN: 978-84-9921-678-2.  

Batlle, J.; Mateo, M.; González, V.; Antúnez, A.; Férriz, C.; Sánchez, N. (2015).  Herramientas y estrategias facilitadoras de la evaluación entre iguales en el portafolio digital. En 'Herramientas y estrategias facilitadoras de la evaluación entre iguales en el portafolio digital', en Actas del V Congreso Internacional UNIVEST'15: Los retos de mejorar la evaluación, Girona: Universitat de Girona: 325-331. Actas del V Congreso Internacional UNIVEST'15: Los retos de mejorar la evaluación (pp. 325 - 331).  Universitat de Girona - N. ISBN: 978 84 8458 453 7.  http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/UNIVESTpublicacio_corregida.pdf

Fons, M. (2015).  Llegir, escriure i la seva didàctica. En Els llenguatges de l'infant: del cos i la parla a l'escriptura (pp. 167 - 192).  Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - S. ISBN: 978-84-9064-738-7.  

Fons, M.; Gómez, A.; Linares, A.; Morros, T.; Seguí, M. (2015).  Polaritat: qui parla / qui escolta?. En XII Jornades d'innovació en l'etapa d'Educació Infantil. Aprendre, una necessitat (pp. 45 - 49).  ICE Universitat Autònoma de Barcelona - N. ISBN: 978-84-942907-2-5.  Publicació en línea (http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/XII_Jornades_2015.pdf)

Palou, J.; Fons, M. (2015).  La construcción de la identidad docente en entornos educativos de gran complejidad. En Historias de vida en educación. Voces silenciadas (pp. 61 - 72).  Universidad de Almería - N.Publicació en línea (http://hdl.handle.net/10835/3766)

Carrasco Perea, E (2015).  Appréhender et calibrer les résultats d'apprentissages en et par l'intercompréhension: approche empirique multi vs plurilingue. En La enseñanza de la intercomprensión a distancia (pp. 143 - 162).  Universidad Complutense de Madrid - N. ISBN: 978-84-608-3615-5.  

Sánchez-Quintana, N.; Mateo Ruiz, M. (2015).  ¿Quién corrige mi trabajo? Retroalimentación entre iguales en el portafolio electrónico en la clase de lengua. En Núñez, X. [et al.] Horizontes Científicos y Planificación Académica en la Didáctica de Lenguas y Literaturas. (pp. 1037 - 1050).  Humus - N.http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes_online.php

Martins, I.; Palou, J. (2014).  Una experiencia de formación profesoral en alfabetización académica. Transformaciones en el pensamiento de unos profesores sobre la lengua escrita y su pedagogía. En La escritura académica en Venezuela: investigación, reflexión y propuestas. (pp. 133 - 164).  Universidad de Los Andes - N. ISBN: 978-980-11-1672-1.  

Birello, M.; Sánchez-Quintana, N. (2014).  Tensiones en el sistema de creencias, representaciones y saberes de los docentes. ¿Oportunidades para el cambio?. En Actas del Simposio Internacional Aprender a ser docente en un mundo en cambio (pp. 82 - 88).  Deposito digital ub - N. ISBN: hdl.handle.net/24.  http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/50680/8/Esbrina-Aprender_docente_cambio-Simposio_2014.pdf

Pérez Peitx, M.; Fons Esteve, M. (2014).  Estudio de caso longitudinal de las creencias sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura en la formación inicial de los maestros. En Aprender a ser docente en un mundo en cambio. Simposio internacional (pp. 202 - 208).  Dipòsit Digital de la UB. Recerca. - N.http://hdl.handle.net/2445/50680

Tresserras, E.;Palou,J. (2014).  Entornos y construcción de la identidad profesional. En Aprender a ser docente en un mundo en cambio .  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - N.

Martins, I.; Palou, J. (2014).  Una experiencia de formación professoral en alfabetitzación acadèmica. Transformaciones en el pensamiento de unos professores sobre la llengua escrita y su pedagogia. En La escritura acadèmica en Venezuela. .  Universidad de Los Andes - N.

Alfonso, R.; Yúfera, I.; Batlle, J.; Brión, R.; Muñoz, S.; Mateo, M; Sánchez, N.; González, V.; García, M.Á.; Espitia, J.; Antúnez, A., Férriz, M.C.; Bayés, M. (2014).  Lengua castellana para la enseñanza. Aspectos descriptivos y normativos. En Textos Docents 394. Lengua castellana para la enseñanza. Aspectos descriptivos y normativos. (pp. 1 - 129).  Textos Docents. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - N. ISBN: 978-84-475-3862-1.  

Borg, S.; Birello, M.; Civera, I.; Zanatta, T. (2014).  The Impact of teacher education on pre-service primary english language teachers. .  British Council - N. ISBN: 978-0-86355-731-6.  http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/E142%20ELTRP%20report_FINAL_V2.pdf

Fons, M.; Bigas, M.; Correig, M. (2014).  Endevina... què deu ser?. .  Eumo Editorial - N. ISBN: 978-84-9766-516-2.  

Fons, M.; Pallisé, R.M.; Bretos, J.; Cosidó, M.  (2014).  La presència de la comunicació. En XI Jornades d'innovació en l'etapa d'Educació Infantil. Presència - entremat de converses (pp. 24 - 27).  ICE Universitat Autònoma de Barcelona - N. ISBN: 978-84-89489-99-8.  Publicació en línea (http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/Jornades-innovacio.pdf)

Palou, J.; Tresserras, E. (2014).  Entornos y construcción de la identidad profesional. En Aprender a ser docente en un mundo en cambio. (pp. 412 - 417).  Publicacions Universitat de Barcelona - S.http://hdl.handle.net/2445/50680

Fons, M. (2013).  Aprendre a comprendre textos. Anàlisi dels fulls d'activitat. En Jornada estatal: Llegim en parella (pp. 30 - 39).  Instituto Ciencias de la Educación UAB - N. ISBN: 978-84-89489-96-7.  http://documentsice.uab.cat/publicacions/materialsdigitals/llegim_en_parella.pdf

Palou, J.; Fons, M. (2013).  Historias de vida y reflexividad en los procesos de formación para la enseñanza de lenguas en entornos plurilingües. En Histórias de Vida em Educação: a Construção do Conhecimento a partir de Histórias de Vida. (pp. 259 - 266).  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - N.http://hdl.handle.net/2445/47252

Ramos, C.; Sánchez-Quintana, N. (2018).  Investigación en acción (Action research). En The Routledge Handbook of Spanish Lauguage Teaching: Metodología, recursos y contextos para la enseñanza del español .  Taylor & Francis (Routledge) - S.

Pérez-Peitx, M.; Civera, I.; Palou, J. (2018).  The awareness of Plurilingual Competence in Teacher Education. En Kalaja, P.; Melo-Pfeifer, S. (Eds.) More than words .  Multilingual Matters - N.

Clark, D.J.; Sánchez-Quintana, N.  (1995).  Las cuatro destrezas. Destrezas Integradas. .  Ediciones SM - N. ISBN: 2910005912742.  

Martín Peris, E; Sánchez-Quintana N y Sans, N. (2005).  Gente 3. En Gente 3 .  Editorial Difusión - N. ISBN: 84-8443-188-6.  

Corpas, J.; Garmendia, A.; Sánchez, N.; Soriano, C. (2007).  Aula 5. Curso de español. En Aula 5. Curso de español. .  Editorial Difusión - N. ISBN: 978-84-8443-191-6.  

Corpas, J.; Garmendia, A.; Sánchez, N.; Soriano, C.  (2007).  Aula Internacional 4. En Aula Internacional 4 .  Editorial Difusión - N. ISBN: 978-84-8443-234-0.  

Martín Peris, E.; Sánchez-Quintana, N.; Sans Baulenas, N.; Vañó Aymat, A. (2004).  Gente 3. Libro de trabajo. En Gente 3. Libro de trabajo. .  Editorial Difusión - N. ISBN: 84-8443-189-4.  

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Marilisa Birello (2005).  La alternancia de lenguas en la clase de italiano como lengua extranjera. Su uso en las interacciones en subgrupos de alumnos adultos en Cataluña. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Elisabeth Kudiess (2004).  As creenças e os sistemas de creenças do professor de inglês sobre o ensino e a aprendizagem da lingua estrangeira no sul do Brasil: sistemas, origens e mudanças. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Juli Palou Sangrà (2002).  L'ensenyament i l'aprenentatge del català com a primera llengua a l'escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l'etapa primària. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Irene Revilla Castaño (2002).  Español como lengua extranjera para hablantes de portugués: la proximidad de las lenguas como factor facilitador de la comprensión en la adquisición/aprendizaje de lenguas extranjeras. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Olga Esteve Ruescas (1999).  La reflexió metalingüística mitjançant la producció escrita en els primers nivells d'aprentatge d'alemany (LE) per part d'adults. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Margarida Cambra Giné  (1992).  Canvis de llengua i discurs a classe de francés. Llengua estrangera a l'ensenyament primari. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Montserrat Fons Esteve (1991).  L'ordinador i el desenvolupament de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura: Proposta de software per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Juliana Liloy Valencia (2008).  La interacción oral en el aprendizaje por proyectos: creencias y actuaciones docentes en un contexto de formación. Un estudio de caso. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eréndira D. Camarena Ortiz (2009).  Las creencias de los profesores de portugués LE acerca de las maneras efectivas de la enseñanza en la lengua en clases de universitarios mexicanos: un estudio etnográfico. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Lauro Delgado Sánchez (2006).  La interacció en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa com a segona llengua a través del treball col.laboratiu amb una WebQuest de Ciències Naturals (Tesi en curs). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Chieko Tsujimoto (2005).  Enseñanza y aprendizaje de E/LE para universitarios en Japón: aprendices japoneses (Tesi en curs). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Damien Bravais (2005).  Dificultades para el aprendizaje de los aspectos pragmáticos de una lengua extranjera. Caso de la cortesía y su aprendizaje por parte de aprendices españoles de FLE en contexto institucional exotópico (Tesi en curs). Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Vila Monclús, J. (2007).  Tallers d'escriptura a l'ESO. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Martínez Ferrer, H. (2007).  Aprendre a llegir textos del surrealisme i les avantguardes. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Delgado Sánchez, L. (2007).  L'estudi de l'ús de les TIC en l'ensenyament i aprenentatge de l'anglès a partir de l'anàlisi del discurs oral d'estudiants de secundària treballant col.laborativament amb una webquest. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Ana Aristu Ollero (2007).  Estudio del diario como instrumento de reflexión en la formación de maestros. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Maria Kuzmicheva (2008).  El uso de algunos aspectos del componente sociocultural en la enseñanza del español como lengua extranjera en Rusia. El ejemplo del libro de texto de Rodríguez-Danilevkaja, Patrushev, Speturina. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Mardones, Olga (2014).  Creencias sobre Creatividad en Profesoras de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y Maestras de Primaria. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Vilardaga-Salvador, Marta  (2014).  La visió d'una escola en el pas d'infantil a primària: CRS sobre l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Aristu, Ana (2015).  Adecuación de la metodología de enseñanza de español a estudiantes chinos a través del portafolio del profesor y la reflexión docente. Estudio de caso en una escuela de idiomas de Barcelona. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eva Tresserras (2017).  Contradiccions que emergeixen de la reflexió sobre la pràctica docent en contextos plurilingües i interculturals. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

María Cristina Turienzo (2017).  El aprendizaje del español en una escuela de inmersión dual estadounidense: culturas, motivación y forja de identidades. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

María Cristina Turienzo González (2017).  El aprendizaje del español en una escuela de inmersión dual estadounidense: culturas, motivación y forja de identidades. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mireia Pérez Peitx (2016).  Estudi Longitudinal de les creences sobre l'alfabetització inicial de tres estudiants del Grau d'Educació Infantil de la Universitat de Barcelona. (Premi de Pedagogia Alexandre Galí, concedit per l'Institut d'Estudis Catalans). Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Míriam Turró Amorós (2013).  Les Interaccions verbals en el treball en petit grup. Una oportunitat d'aprenentatge cognitiu, social i identitari. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Meritxell Maza Farran (2015).  La reformulació com a estratègia de gestió de l'humor a l'aula. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Eva Tamiello (2013).  Representations del professorat entorn al plurilingüisme. Estudi europeu comparat: zones d'Itàlia i d'Espanya oficialment mono vs bilingües. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Hu, Mengjie (2013).  El aprendizaje de la escritura china. Análisis de las creencias de dos profesoras y tres alumnos. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

López Pozo, María Francisca (2013).  Evolución de CRS de niños sobre leer a partir de la lectura de cuentos en familia. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Isabel María Martins Vieira (2013).  La formación profesional en la alfabetización académica en la Universidad Simón Bolívar: un estudio de las transformaciones en los sistemas de creencias, representaciones y saberes de unos profesores sobre la escritura académica. Universitat Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Silvia Vilar González (2015).  La adquisición de la competencia intercultural en un curso de español como lengua extranjera de contenidos. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Cabré, M.  (2015).  Estudi de les creences de futurs mestres sobre la construcció del repertori lingüístic a través de narratives multimodals. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. .  http://hdl.handle.net/2445/98706

Caroline Venaille (2016).  «Vers une compétence informationnelle plurilingue : usages et représentations linguistiques des journalistes professionnels « lecteurs producteurs » de l'information dans l'espace web». Sassari (Sardenya) - Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Caroline Venaille (2016).  Vers une compétence informationnelle plurilingue : usages et représentations linguistiques des journalistes professionnels « lecteurs producteurs » de l'information dans l'espace web. Università degli Studi di Sassari. Tesi Doctoral. . 

Moya, M. (2017).  El desenvolupament de la llengua escrita als espais d'aprenentatge del cicle inicial de tres escoles públiques. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. . 

Ariadna Saiz Mingo (2017).  Mujeres inmigradas de origen subsahariano: redes, representaciones y desafios lingüístico-culturales. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Sánchez-Quintana, N. (2005).  Estudio de la variabilidad sistemática intrasubjetiva en la producción del discurso narrativo. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Contactes de Recerca

El grup forma part de la Xarxa Temàtica LLERA (Llengua, Literatura, Ensenyament, Recerca i Aprenentatge), que aplega 16 grups de recerca d'universitats dels països catalans, i que té per projecte 'La educació lingüística i literària en entorns plurilingües', constituïda des de juliol de 2006 a rel de l'assoliment d'un ajut per a la seva constitució mitjançant convocatòria promulgada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

El grup té relació amb la Dra. Danièlle Moore, de la Simon Fraser University, Colombie-Britanique, Canadà, experta en la recerca sobre representacions i plurilingüisme, i co-directora de la revista on-line internacional 'Child Health and Education', de la qual la Dra. Cambra, investigadora principal del Grup PLURAL, forma part com a membre del comité científic des de la seva fundació.

El grup té relació regular amb formadors de la Universitat de Lyon-2 Lumière, de França, amb els quals comparteix objectius i mètodes de recerca sobre el pensament del professorat de llengües. Les trobades són anuals, a més d'altres activitats conjuntes, com: a. un intercanvi de resultats i debats en el marc del conveni Minerve entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lyon-2; b. la formació d'un grup dinvestigació SIG a l'Euroconference 'The teaching of foreign languages in primary schools' a Saint-Cloud, 1998

El grup té relació regular amb investigadors de l'àmbit de la lingüística interaccionista i estudiosos de les situacions exolingües d'universitats suïsses i franceses, com el professor Bernard Py, de la Universitat de Neuchâtel, invitat al programa de doctorat 'Ensenyament de Llengües i Liyteratura' per M. Cambra, i la professora Christine Deprez, de la Universitat de Paris 5-Descartes, també invitada i, a més assessora del grup en els seu inicis pel que fa a qüestions metodològiques.

El grup ha estat membre actiu de la Xarxa temàtica internacional XELFEMM (L'Educació Lingüística i la Formació d'Ensenyants en situacions Multilingües i Multiculturals),que va aplegar grups de recerca d'universitats dels països catalans, d'Euskadi, de Suïssa i de França en les trobades de les quals participà i exposà els resultats dels seus estudis.

El grup té relació regular amb el professor Leo Van Lier, investigador de l'àmbit de la lingüística pedagògica, del MIIT, Monterey Institute of International Studies, de Monterey, California, invitat diverses vegades al programa de doctorat 'Ensenyament de Llengües i Literatura' per M. Cambra, assessor del grup pel que fa a qüestions metodològiques de recerca a l'aula.

El grup té relació amb la Xarxa temàtica internacional XED (Xarxa d'Estudis del Discurs),coordinada per la Universitat Pompeu Fabra, en les trobades de la qual participa i exposa els resultats dels seus estudis.

Presentació de Comunicacions

Cambra, M. (1991).  Les changements de langue en classe de langue étrangère, révélateurs d'une certaine organisation du discours. Ponència,  Symposium on code-switching in bilingual studies (ESF Scientific Networks). Papers for the symposium on code-switching in bilingual studies: Theory, significance and perspectives, Strasbourg, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (1993).  Relation du panel avec le colloque de 1993. Presidència de sessió,  Langues moins répandues en Europe et enseignement. Actes du Colloque International Langues moins répandues en Europe et enseignement, Mende, FRANÇA.

Cambra, M. (1994).  Enseignement/Apprentissage de la compréhension orale. Conferència invitada,  Seminarios de Septiembre, Facultad de Filología. Universidad de Sevilla, Sevilla, ESPANYA.

Cambra, M. (1994).  Literatura infantil i ensenyament de llengües estrangeres a primària. Conferència invitada,  XII Jornadas de 'Redacció i Escola', Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (1995).  Le rôle de l'étayage dans l'acquisition. Presidència comitè científic/organitzador,  Congrés Internacional del RELA (Réseau Européen des Laboratoires sur l'Acquisition des Langues), Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (1995).  Sollicitations du professeur et réactions des aprenants en classe de FLE à l'école primaire. Presentació comunicació,  Congrés del RELA (Réseau Européen des Laboratoires sur l'Acquisition des Langues), Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (1995).  Aprendizaje de la lengua escrita en la educación infantil. Poster,  Congreso Citizen Ambassador Program, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (1996).  Contacte de llengües a classe de llengua estrangera (primària). Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la Literatura. U.B., Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (1996).  Ensenyar una llengua estrangera és formar aprenents plurilingües. Conferència invitada,  Jornades de Llengues Estrangeres, ICE de la UAB, Sabadell, ESPANYA.

Palou, J. (1996).  Anàlisis i pràctiques d'ensenyament de la composició escrita: experiència i innovació com a fonts de la renovació en l'ensenyament de la llengua. Presentació comunicació,  IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.; Nussbaum, L. (1997).  Gestion des langues en classe de langue étrangère. Le poids des représentations des enseignants. Presentació comunicació,  Coloquio Internacional: Alternance des langues et apprentissage, organizado por el C.R.E.D.I.F., Saint-Cloud, FRANÇA.

Ballesteros.; Palou.; Cambra.; Riera.; Civera.; Parera.; Llobera.; (1998).  ¿Qué dicen los profesores que es aprender lengua? Datos introspectivos para el estudio de sus creencias. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Coimbra, PORTUGAL.

Ballesteros.; Palou.; Cambra.; Riera.; Civera.; Parera.; Llobera.; (1998).  ¿Qué dicen los profesores que es aprender lengua? Datos introspectivos para el estudio de sus creencias. Presentació comunicació,  Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Coimbra, PORTUGAL.

Bigas, M.; Correig, M.; Fons, M. (1998).  ¿Enseñar todavía el código?. Presentació comunicació,  II Encuentro Internacional sobre adquisición de las Lenguas del Estado, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (1998).  Aportaciones de los estudios sobre conversaciones exolingües a la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. Conferència invitada,  Encuentro de lectores de lengua catalana de las universidades extranjeras, Perpignan, FRANÇA.

Cambra, M. (1998).  Les méthodes de recherche en didactique des langues à l'école primaire: une approche qualitative. Conferència invitada,  Euroconference: The teaching of foreign languages in European primary schools, Saint-Cloud , FRANÇA.

Cambra, M.; Civera, I.; Riera, M.; Ballesteros, C.; Palou, J.; Perera, J.; Llobera, M. (1998).  Les représentations des professeurs de langue étrangère sur le concept de langue à enseigner. Presentació comunicació,  Euroconférence sur l'Enseignement des Langues Étrangères dans les Écoles Primaires, Fontenay-Sant Cloud, FRANÇA.

Cambra, M.; Civera, I.; Riera, M.; Ballesteros, C.; Palou, J.; Perera, J.; Llobera, M. (1998).  Les représentations des professeurs de langue étrangère sur le concept de langue à enseigner. Presentació comunicació,  Euroconférence sur l'Enseignement des Langues Étrangères dans les Écoles Primaires, Fontenay-Sant Cloud, FRANÇA.

Ballesteros, C.; Palou, J.; Cambra, M.; Perera, J.; Riera, M.; Civera, I.; Llobera, I. (1999).  Creencias y actitudes de los profesores en torno a la enseñanza de la lengua oral. Presentació comunicació,  III Simposio Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, L1 y Fac. Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba, Córdoba, ESPANYA.

Cambra, M. (1999).  Conceptualisation guidelines in relation to oral language. Beliefs of primary and secondary teachers. Ponència,  Spencer Foundation Research Workshop 'Developing literacy across languages,contexts and educational levels', Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.  (1999).  El pensamiento del profesor. Presidència de sessió,  II Jornades de la Xarxa temàtica de Didàctica de la Llengua, II Pla de Recerca de Catalunya 1997/2000 (Recerca i formació en didàctica de la llengua). Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, ESPANYA.

Palou, J.; Riera, M.; Cambra, M. (1999).  Els professors de llengua: entre el desig i la realitat. Presentació comunicació,  II Jornades de la Xarxa Temàtica de Didàctica de la Llengua, II Pla de Recerca de Catalunya, 1997/2000, Univ. Jaume I de Castelló, Castelló, ESPANYA.

Cambra, M. (2000).  L'interaction en classe de langue étrangère. Conferència invitada,  Jornadas pedagógicas sobre la enseñanza del francés. ICE de la Universidad de Zaragoza. Aspectos didácticos de Francés. 6 ICE Universidad de Zaragoza, Zaragoza, ESPANYA.

Juli Palou Sangra (2000).  Comunicació. Ponència,  VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Granada, ESPANYA.

Palou, J., Cambra, M., Riera, M. Civera, I., Perera, J. (2000).  Creencias y actitudes de los profesores en torno a la enseñanza de la lengua oral. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Granada, ESPANYA.

Palou, J.; Cambra, M.; Riera, M.; Civera, I.; Perera, J.; Llobera, I. (2000).  La lectura en voz alta como práctica de lengua oral en la Enseñanza Primaria. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de la Universidad de Granada, Granada, ESPANYA.

Cambra, M.  (2001).  Reflexió sobre la commemoració i la situació; Els reptes plantejats. Taula rodona,  La diversitat lingüística i l'escola, Taula rodona otganitzada per l'ICE de la Universitat de Barcelona, 26 de setembre de 2001 en el marc de la conmemoració del Dia Europeu de les Llengües , Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (2002).  Construire une recherche avec des enseignants. Quelques outils méthodologiques pour l'étude des représentations sur l'enseignement/apprentissage des langues?. Conferència invitada,  Journée doctorale 2002. Université de Paris III-Sorbonne, París, FRANÇA.

Cambra, M. (2002).  L'educació lingüística i la formació d'ensenyants en situacions multiculturals i multilingües. Presidència de sessió,  Trobada de la Xarxa temàtica internacional 'XELFEMM' en el marc del XXIII Seminari 'Llengües i Educació', organitzat per l'ICE de la Universitat de Barcelona,1 de juny de 2002 , Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.  (2002).  L'enfocament de l'assignatura de Lingüística Aplicada a l'ensenyament de mestre de Llengua Estrangera. Presentació comunicació,  1ª Jornada de Docència del departament de didàctica de la llengua I la Literatura de la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.; Sablonier, M. (2002).  Una experiència educativa en les llengües d'acollida. Presentació comunicació,  IV Simposi Llengua, Educació i Immigració. ICE-Universitat de Girona . Sablonier, M. i Cambra, M. (2004). “Una experiència educativa en les llengües d'acollida. Aprendre entre iguals amb un grup de nens de l’Índia, el Marroc i les Filipines”. A: El tractament de la diversitat. Qüestions organitzatives. Quart Simposi Llengua, Educació i Immigració (pp. 269-279). Girona: Documenta Universitaria, Girona, ESPANYA.

Juli Palou Sangra (2002).  Comunicació. Ponència,  Congrés International de l'AILA , Singapore, SINGAPUR.

Palou, J.; Cambra, M.; Ballesteros, C. (2002).  Les représentations des professeurs de langue sur l'enseignement dans situations éducatives plurilingues a Catalogne. Presentació comunicació,  Congrés International de l'AILA , Singapur, SINGAPUR.

Sablonier, M.; Cambra, M. (2002).  Un estudi etnogràfic sobre un grup de nens durant l'experiència d'aprenentatge de les llengües d'acollida. Presentació comunicació,  Trobada de la Xarxa temàtica: L'educació lingüística i la formació d'ensenyants en situacions multiculturals i multilingües. XXIII seminari LLengües i Educació. ICE Universitat de Barcelona. Sablonier, M. i Cambra, M. (2003). “Un estudi etnogràfic sobre un grup de nens durant l’experiència d’aprenentatge de llengües d'acollida”. A: L’educació lingüística en situacions multiculturals i multilingües (pp. 247-259). Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona. , Barcelona, ESPANYA.

Ballesteros, C.; Cambra, M.; Fons, M.; Palou, J.  (2003).  Les representacions dels professors pel que fa a les situacions plurilingües escolars. Implicacions pràctiques, teòriques i ètiques de les entrevistes. Ponència,  Encuentro de la Red XELFEMM (Xarxa temàtica l'Educació Lingüítica i la Formació d'Ensenyants en situacions Multiculturals i Multilingües). UAB, Barcelona, ESPANYA.

Juli Palou Sangra (2003).  Comunicació. Ponència,  Congreso Internacional sobre Interculturalidad, Formación del profesorado y Educación, Madrid, ESPANYA.

Palou, J.; Cambra, M.; Ballesteros, C.  (2003).  Las representaciones de los profesores de lenguas sobre las situaciones educatives plurilingües en Cataluña. Presentació comunicació,  Congreso Internacional sobre Interculturalidad, Formación del profesorado y Educación organizado por la UNED. , Madrid, ESPANYA.

Anton, M.; Braba, A.; Boix, M.; Cuadras, M.; Fons, M.; Fusté, S.; Homar, I.; Llenas, P.; Martín, L.; Masnou, F.; Ollé, M.; Palou, S.; Parellada, C.; Tarrida A.; Thió, C. (2004).  Crèixer i conviure en un món complex. Participació comitè científic/organitzador,  VII Jornades d'Innovació a l'Etapa d'Educació Infantil , Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.; Ballesteros, C.; Fons, M.; Palou, J. (2004).  La identitat lingüística que construeixen els professors a les entrevistes de recerca. Presentació comunicació,  Jornadas de la Red XELFEMM (Xarxa temàtica l'Educació Lingüítica i la Formació d'Ensenyants en situacions Multiculturals i Multilingües).'Construcció de les identitats en gèneres orals', UPF, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.; Ballesteros, C.; Palou, J.; Fons, M. (2004).  Entrevistes i debats de professors sobre l'ensenyament de les llengües a l'escola plurilingüe. Aportacions a l'estudi de les representacions. Presentació comunicació,  Jornadas de la Red XELFEMM (Xarxa temàtica l'Educació Lingüítica i la Formació d'Ensenyants en situacions Multiculturals i Multilingües). UAB. , Barcelona, ESPANYA.

Fons, M.; Ríos, I.; Badia, J.; Parera, J.; Arnau, J.  (2004).  La immersió, la diversitat lingüísitca i la formació de mestres. Taula rodona,  III Jornades Institut Europeu de Programes d'Immersió, Barcelona, ESPANYA.

Juli Palou Sangrà (2004).  El currículum de Primària. Ponència,  III Jornades de debat. Fundació Congrès de Cultura Catalana. L'enenyament primari, un repte per als nostres països, Barcelona, ESPANYA.

Tolchinsky, L.; Fons, M. (2004).  La enseñanza de la lengua escrita en la educación infantil y primeros años de primaria hoy. Aspectos a destacar, principales problemáticas. Presentació comunicació,  Jornada: 'La enseñanza-aprendizaje inicial de la lengua escrita en la escuela actual. Panorama, retos y propuestas de investigación', Barcelona, ESPANYA.

Ballesteros, C.; Cambra, M.; Fons, M.; Palou, J. (2005).  Creencias, representaciones y saberes de los profesores de lenguas en las nuevas situaciones plurilingües escolares. Presentació comunicació,  IV Jornadas de desarrollo humano y educación: Educar para el cambio (Universidad de Alcalá y Fundación Infancia y Aprendizaje), Alcalá de Henares, ESPANYA.

Cambra, M.  (2005).  Enseigner l'oral à l'école primaire. Les représentations des futurs enseignants catalans en stage dans les classes de français langue étrangère (FLE). Presentació comunicació,  Colloque 'Français Fondamental, corpus oraux, contenus d'enseignement. 50 ans de travaux et d'enjeux, ENS-LSH Lyon, 08-12-05 . http://colloqueff.ens-lsh.fr/pdf/Cambra_Margarida.pdf Cambra, M. (2008). “Enseigner l’oral à l’école primaire. Les représentations des futurs enseignants catalans en stage dans des classes de Français langue étrangère”. A: Cortier, Cl. i Bouchard, R. (Eds.), Quel oral enseigner, cinquante ans après Le Français Fondamental? Le Français dans le Monde. Recherches et Applications (pp. 158-170). París: CLE International., Lyon (France), FRANÇA.

Cambra, M.; Palou, J.; Ballesteros, C.; Fons, M. (2005).  Creences, representacions i sabers dels professors de llengües en les noves situacions plurilingües escolars. Presentació comunicació,  Primer seminari Interuniversitari 'L'aula com a àmbit de recerca sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua (llengües)', Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2005).  Creencias de tres maestras respecto al proceso de alfabetización inicial. Presentació comunicació,  IX Simposio Internacional de la SEDLL. Fons, Montserrat (2005). “Creencias, representaciones y saberes del profesorado respecto a la alfabetización inicial: estudio de un caso” a Ramírez Martínez, J. (coord), La Lengua Escrita. Actas del IX Simposio de la SDLL Barcelona:Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y Literatura. (pp 402-411). También disponible en línea: , Logroño, ESPANYA.

Ballesteros, C.; Cambra, M.; Fons, M.; Palou, J. (2006).  La identitat lingüística que construeixen els professors a les entrevistes de recerca. Presentació comunicació,  VI Jornadas de la Red XELFEMM (Xarxa temàtica l'Educació Lingüítica i la Formació d'Ensenyants en situacions Multiculturals i Multilingües): 'La competència multilingüe'.Universitat Autònoma de Barcelona, 11-05-06. Ballesteros, C., Cambra, M., Fons, M. i Palou, J. (2007). 'Incidència de la història de vida lingüística dels docents en la seva representació dels plurilingüismes escolars. Estudi de dos casos.'. A: Guasch, O. i Nussbaum, L. (Eds.), Aproximacions a la competència multilingüe (pp. 33-46). Bellaterra: Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. , Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.; Palou, J.; Vila, E. (2006).  'Dins o fora de l’aula?' Un dilema clau en les representacions dels professors pel que fa a l’agrupament dels nouvinguts. Presentació comunicació,  V Simposi 'Llengua, Educació i Immigració'.Girona, 23 i 24 de novembre.. Cambra, M., Palou, J. i Vila, E. (2008). “Dins o fora de l’aula? Un dilema clau en les representacions dels professors pel que fa a l’agrupament dels nouvinguts”. A: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (Ed.), Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari (pp. 171-180). Girona: Documenta Universitaria. , Girona, ESPANYA.

Fons, M. ; Ballesteros, C.; Cambra, M.; Palou, J. (2006).  Procesos de formación en el centro educativo: representaciones de los profesores sobre el plurilingüismo. Presentació comunicació,  II Seminario Interuniversitario 'El aula como espacio de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas' Universidad de Valladolid, 1-2 junio 2006, Valladolid, ESPANYA.

Cambra, M., Palou, J., Vila, E. (2006).  'Dins o fora de l’aula?', un dilema clau en les representacions dels professors sobre una didàctica plurilingüe. Presentació comunicació,  V SIMPOSI: LLENGUA, EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ 'Nouvinguts, fins quan?', Girona, 23 i 24 de novembre 2006 . Cambra, M., Palou, J. i Vila, E. (2008). “Dins o fora de l’aula? Un dilema clau en les representacions dels professors pel que fa a l’agrupament dels nouvinguts”. A: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (Ed.), Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari (pp. 171-180). Girona: Documenta Universitaria. , Girona, ESPANYA.

Cambra, M.; Civera, I.; Fons, M.; Palou, J. (2007).  Els processos de reflexió dels docents i la innovació a les aules plurilingües. Presentació comunicació,  I Jornades de Recerca sobre l'Educació Lingüística i Literària en entorns Plurilingües.. Cambra, M., Fons, M. Palou, J. i Civera, I. (2008). "Els processos de reflexió dels docents i la innovació a les aules plurilingües". A: Camps, A. i Milian, M. (Eds.), Mirades i veus: Recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües (pp. 41-56). Barcelona: Graó., Barcelona, ESPANYA.

Fons, M.; Pluvinet, D. (2007).  Les Enseignants de langues face aux situations plurilingues en Catalogne: Représentations et contextes potentiellement formatifs. Presentació comunicació,  Colloque CDIUFM : Qu'est-ce qu'une formation professionnelle universitaire des enseignants? Enjeux et pratiques - 2, 3 i 4 de maig. IUFM Nord-Pas de Calais, Arras-França. Sí, Arras, FRANÇA.

Palou, J. (2008).  Metacognición y relatos de vida lingüística en los procesos de formación del profesorado. Análisis del relato de una alumna. Presentació comunicació,  X Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.. Palou, J. (2010) 'Metacognición y relatos de vida lingüística en los procesos de formación del profesorado. Análisis del relato de una alumna'. En Herrera, J., Abril, M. y Perdomo, C. (coords.) Estudios sobre didácticas de las lenguas y sus literaturas. Diversidad cultural, plurilingüismo y estrategias de aprendizaje. Santa Cruz de Tenerife: Universidad de la Laguna., Tenerife, ESPANYA.

Fons, M.; Palou, J. (2008).  Metacognició i relats de vida lingüística en els processos de formació del professorat. Anàlisi del relat d’una alumna. Presentació comunicació,  Sisè Simposi: Llengua, educació i immigració. Actas del congreso. (En prensa), Girona, ESPANYA.

Fons, M.; Gallego, C. (2008).  Vincles en els processos d'aprenentatge. Afabetizant!. Ponència,  IX Jornades d'Innovació en l'Etapa d'Educació Infantil.. Fons, M. i Gallego, C. 2009. 'Vincles en els processos d'aprenentatge. Alfaberizar!' Vincles per educar. IX Jornades d'Innovació en l'Etapa d'Educació Infantil. Colecció Jornades. Bellaterra: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 71-80. , Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2008).  Enseñar a leer para vivir. Ponència,  Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), Madrid, ESPANYA.

Fons, M.; Palou, J. (2008).  Metacognició i històries de vida lingüística en els processos de formació del professorat. Ponència,  VI Simposi: Llengua, Educació i Immigració., Girona, ESPANYA.

Palou, J. (2009).  L'experiència lingüística: un recurs per a l'aprenentatge de llengües. Ponència,  3r Simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants. , Vic, ESPANYA.

Palou, J. (2009).  Plurilingüismes escolars i aprenentatge de llengües. Ponència,  I Jornada de Difusió de Recerca Universitaria en l'Àmbit de la Llengua., Barcelona, ESPANYA.

Palou, J.; Fons, M. (2009).  Taller: El mestre investigador (Per què i per a què la recerca). Sense especificar,  II Jornada d'Iniciació a la Recerca., Barcelona, ESPANYA.

Birello, M.; Cambra, M.; Civera, I.; Fons, M.; Palou, J.; Sánchez, N.; Turró, M. (2009).  . Presidència comitè científic/organitzador,  Jornades d'Anàlisi de la Interacció a l'Aula, Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2009).  Les competències en la formació de mestres. Ponència,  VIII Jornades de Docència., Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2009).  Maneras de trabajar la lengua escrita en Educación Infantil. Ponència,  Trobada de Docents i Investigadors 'Les condicions de l'aprenentatge de la llengua escrita'. , Barcelona, ESPANYA.

Fons, M.  (2009).  Anàlisi de dades relacionades amb les històries de vida lingüística. Presentació comunicació,  Jornades d'Anàlisi de la Interacció a l'Aula., Barcelona, ESPANYA.

Fons, M.  (2009).  Ensenyar a llegir i escriure a l'Educació Infantil. Ponència,  Coordinació metodològica entre educació infantil i primer cicle de primària., Castelló de La Plana, ESPANYA.

Fons, M.  (2009).  La història de vida lingüística dels docents i la seva incidència en les representacions i actuacions en l'ensenyament de llengües en contextos plurilingües. Ponència,  I Jornada de Difusió de Recerca Universitària en l'Àmbit de la Llengua. , Barcelona, ESPANYA.

Fons, M.; Segura, A.  (2009).  La mirada de l'altre: Circumstància i interpretació. Ponència,  Jornades d'educació i valors: L'ètica i l'altre., Barcelona, ESPANYA.

Fons, M.  (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  Jornades d'educació i valors: L'ètica i l'altre., Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2009).  Unidades de programación. Lectura y escritura en primeras etapas. Ponència,  Metodologías y modelos de enseñanza para la construcción del desarrollo de las competencias., Fuentes de Ebro (Zaragoza), ESPANYA.

Palou, J.  (2009).  Aprendre llengües en entorns plurilingües: els relats de vida lingüística. Ponència,  VIII Jornades de Llengües Estrangeres, Tarragona, ESPANYA.

Palou, J.  (2009).  La formació dels docents de llengües per a l'ajustament dels gestos professionals als contextos plurilingües. Ponència,  Jornada de Recerca Educativa, Barcelona, ESPANYA.

Birello, M.; Cambra, M.; Civera, I.; Fons, M.; Palou, J.; Sánchez, N.; Turró, M. (2009).  . Participació comitè científic/organitzador,  Jornades d'Anàlisi de la Interacció a l'Aula., Barcelona, ESPANYA.

Palou, J.; Fons, M. (2010).  Els relats de vida lingüística en els processos de formació dels docents. Presentació comunicació,  I Jornadas de Historias de Vida en Educación, Barcelona, ESPANYA.

Palou, J.; Fons, M. (2010).  La veu de les famílies en el discurs sobre l'educació plurilingüe i intercultural. Presentació comunicació,  VII Simposi: Llengua, Educació i Immigració. Convivència intercultural i educació antiracista, Girona, ESPANYA.

Sánchez Quintana, N.; Fons, M. (2010).  The linguistic life history of teachers, students and their families in a multicultural and multilingual classroom: an instrument to encourage multilingual competence awareness, and revealing source of its representations. Presentació comunicació,  Quelle didactique plurilingue et pluriculturelle en contecte mondialisé?, París, FRANÇA.

Sánchez-Quintana, N.; Castro, I. (2010).  Estudio de las representaciones sobre le plurilingüismo a través de los relatos de vida de maestros, alumnos y familias en un centro escolar pluricultural. Presentació comunicació,  I Jornadas de Historias de Vida. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.; Fons, M. (2010).  The linguistic life story of teachers, students and their families in a multicultural and multilingual classroom: An instrument to encourage multilingual competence awareness, and a revealing source of its representations. Presentació comunicació,  Congreso Internacional: Quelle didactique plurilingue et pluriculturelle en contexte mondialisé? PLIDAM-INALCO, París, FRANÇA.

Fons, M.; Sánchez-Quintana, N. (2010).  Las representaciones de Maestros, Alumnos y Familia sobre el Plurilingüismo en la Construcción de la Escuela Intercultural Inclusiva. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional: Reinventar la profesión docente. Universidad de Málaga. FONS, M. & SÁNCHEZ-QUINTANA, N. (2010). “Las representaciones de maestros, alumnos y familias sobre el plurilingüismo en la construcción de la escuela intercultural inclusiva”. Actas del Congreso Reinventar la Formación Docente (ISBN 978-84-693-7961-5), organizado por la Universidad de Málaga. (pp. 161-172). Disponible en línea , Málaga, ESPANYA.

Fons, M.; Sánchez, N.  (2010).  Las representaciones sobre la competencia multilingüe manifestadas en los relatos de vida lingüística de alumnos, familias y maestros en un aula multicultural y multilingüe. Presentació comunicació,  11th ELIA: Bilingualism and Multilingualism in School Settings: Teaching, learning and testing., Sevilla, ESPANYA.

Carretero Rödel, A.; Birello, M. (2010).  ¿Qué creen los estudiantes universitarios que es una tutoría?. Presentació comunicació,  6è Congrès Internacional de Docència universitària i Innovació, Barcelona, ESPANYA.

Palou Sangrà, J. (2010).  La escritura reflexiva en el desarrollo de la competencia literaria. Una herramienta para acceder a y potenciar la experiencia de lectura de un poema. Presentació comunicació,  I Congreso Internacional: Reinventar la profesión docente, Málaga, ESPANYA.

Palou Sangrà, J.; Fons Esteve,M.  (2011).  El yo y el nosotros en la configuración de las experiencias: espacio y personajes en los relatos de vida lingüística. Presentació comunicació,  II Jornadas de Historias de Vida en educación. Sujeto, diálogo y experiencia, Málaga, ESPANYA.

Palou Sangrà, J.; Fons Esteve, M. (2011).  La voz de las familias en los procesos de reflexión de los docentes en los centros multiculturales. Presentació comunicació,  III Congrés Internacional 'Noves tendències en la formació permanent del professorat', Barcelona, ESPANYA.

Birello, M. (2011).  Los relatos de vida lingüísticos en el proceso de enseñanza / aprendizaje de lenguas. Presentació comunicació,  Congreso internacional ALFAL - Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, Alcalá de Henares, ESPANYA.

Cambra, M.; Sánchez-Quintana, N. (2011).  L'expresion d'emotions d'éleves et de parents inmigrés en contexte scolaire plurilingüe a Barcelone. Presentació comunicació,  Emotion, Cognition and Communication Conference, Nicosia, XIPRE.

Sánchez-Quintana, N.; Zanatta, T.  (2011).  New Teacher Training Practices. Teacher experiences and research in a plurilingual learning center: teachers, students and families. Presentació comunicació,  Colloque International Formation et professionnalisation des enseignants de langues , Sevres, Paris., FRANÇA.

Palou, J. y Sánchez-Quintana, N.  (2012).  Experiencia docente y de investigación sobre la realidad Plurilingüe en el aula. Presentació comunicació,  V Seminario El Aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua. . Actas del congreso, Donostia, ESPANYA.

Carrasco Perea, E. (2012).  La 'Dimensió plurilingüe' dans les curricula catalans. Un futur prometteur?. Presentació comunicació,  Vers le plurilinguisme: 20 ans après, Angers, FRANÇA.

Palou, J.; Turró, M. (2012).  Les interaccions verbals entre alumnes: Una oportunitat d'aprenentatge cognitiu, social i identitari. Ponència,  Congrés Internacional TRI-CLIL. VI Trobada de semiimmersió de Catalunya, ESPANYA.

PALOU SANGRÀ, J. (2012).  Una experiencia de formación profesoral en la Universidad Simón Bolívar: transformaciones en el pensamiento de unos profesores de áreas no lingüísticas sobre la lengua escrita y su pedagogía. Ponència,  Congreso Iberoamericano de las lenguas en la educación y la cultura/ V Congreso Leer.es, ESPANYA.

Birello, M.L.; Sánchez-Quintana, N. (2012).  Récits de vie et Représentations du Plurilinguisme dans la classe et leur traitement en Formation des enseignants. Presentació comunicació,  Vers le plurilinguisme? 20 ans après, Angers, FRANÇA.

Sánchez-Quintana, N.; Birello, M.L. (2012).  Exploración del Pensamiento del profesor a través del relato de vida. Implicaciones para la formación del profesorado. Presentació comunicació,  Consgreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE), Barcelona, ESPANYA.

Palou Sangrà, J. (2012).  Participació. Sense especificar,  Congrés Internacional TRI-CLIL. VI Trobada de semiimmersió de Catalunya, ESPANYA.

Tresseras, E.; Palou, J. (2012).  Religió, llengua i cultura en el procés de construcció de la identitat. Presentació comunicació,  VIII Simposi: Llengua, Educació i Immigració. Diversitat religiosa, educació integral i cultura democràtica., Girona, ESPANYA.

Juli Palou (2012).  VI Seminari L'aula com a àmbit de recerca sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua. Participació comitè científic/organitzador, , ESPANYA.

Martins, I.; Palou, J. (2012).  Una experiencia de formación profesional en la Universidad Simón Bolivar: transformaciones en el pensamiento de unos profesores de áreas no lingüísticas sobre la lengua escrita y su pedagogía. Ponència,  Congreso Iberoamericano de la Lenguas en la Educación y la Cultura, ESPANYA.

Fons, M.; Palou, J. (2012).  Creencias de los docentes acerca del papel de las familias en la educación lingüística y literaria en contextos de diversidad lingüística y cultural. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura , Cádiz, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.  (2013).  La investigación en el ámbito biográfico. Cuestiones de metodología. Presentació comunicació,  VI Seminario: El aula como ámbito de investigación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, Barcelona, ESPANYA.

N. Sánchez-Quintana (2013).  . Participació comitè científic/organitzador,  VI Seminario: El aula como ámbito de investigación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.; Birello, M. (2013).  Teacher's beliefs about learning and teaching in Multilingual contexts. Presentació comunicació,  International Urban Multilingualism&Education Conference, Ghent, BÈLGICA.

Sánchez Quintana, N.; Birello, M. (2013).  The construction of teachers’ professional identity in linguistic biographical narratives. Presentació comunicació,  The i-Mean Identity and Language Conference, Bristol, REGNE UNIT.

Sánchez-Quintana, N.; Mateo, M. (2013).  La Retroalimentación entre pares en el Portafolio Electrónico y el Aprendizaje de Lenguas: el Discurso Metalingüístico. Presentació comunicació,  31 Congreso Internacional de AESLA . Actas del Congreso (en prensa)., La Laguna - Canarias, ESPANYA.

Mateo-Ruiz, M.; Sánchez-Quintana, N. (2013).  The use of Digital Portfolio in a multilingual collaborative project in a universitary context: Peer Feedback. Presentació comunicació,   Multilingual Individuals and Multilingual Societies- MIMS 2 2013 LIMA Conference, on October 10-12 in Hamburg . No, Hamburg, ALEMANYA.

Pérez Peitx, M.; Fons, M. (2013).  A Longitudinal study about preservice teachers' beliefs about lieracy in plurilinguism contexts. Presentació comunicació,  3rd Barcelona summer school on bilingualism and Multilingualism, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (2013).  La Biografía de los docentes: una vía de reinterpretación de los modelos de aprendizaje y enseñanza de lenguas. Presentació comunicació,  Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Pendiente en las Actas de congrso???, Tarragona, ESPANYA.

Birello, M.; Sánchez-Quintana, N.; Cambra, M. (2013).  Narrative as a way to explore teachers’ professional identity through linguistic biography. Presentació comunicació,  BAAL-CUP Seminar: Narrative inquiry transnational migratory contexts : epistemological and methodological issues, Southampton , REGNE UNIT.

Sánchez-Quintana, N; Birell, M. (2013).  Teacher's and student's beliefs about languages in multilingual classrooms. Poster,  LIMA Conference. Multilingual Individuals and Multilingual Societies- MIMS 2, Hamburg, ALEMANYA.

Carrasco, E.; Sánchez-Quintana, N.  (2013).  Evolución de las creencias de los profesores de lenguas en aulas multiculturales y plurilingües. Presentació comunicació,  I Seminario Internacional REUNI+D. Creando redes, estableciendo sinergias: la contribución de la investigación a la educación. Actas de I Seminario Internacional REUNI+D. Publicado por el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/47904. esbrina_Seminario-REUNID-Investigacion-Educacion_2013.pdf. p. 204-210. , Barcelona, ESPANYA.

Birello, N.; Sánchez-Quintana, N. (2013).  Tensiones en el sistema de creencias, representaciones y saberes de los docentes. ¿Oportunidades ante el cambio?. Presentació comunicació,  Simposio Internacional. Aprender a ser docente en un mundo en cambio, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.; Mateo Ruiz, M. (2013).  ¿Quién corrige mi trabajo? Retroalimentación entre iguales en el portafolio electrónico en la clase de lengua. Presentació comunicació,  XVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL). Didáctica del Español Lengua Extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de futuro, Braga, PORTUGAL.

Fons, M.;Palou, J. (2013).  Relatos de vida y la construción de la identidad docente en los processos de formación. Presentació comunicació,  I Seminario internacional REUNI+D. Creando redes, estableciendo sinergias:la contribución de la investigación a la educación, Barcelona, ESPANYA.

Palou, J. (2013).  Entornos y construcción de la identidad profesional. Ponència,  'Aprender a ser docente en un mundo en cambio'. Simposio Internacional Universidad de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Pérez-Peitx; Fons-Esteve, M. (2013).  Estudio de caso longitudinal de las creencias sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura en la formación inicial de los maestros. Presentació comunicació,  Simposio Internacional Aprender a ser docente en un mundo de cambio, Barcelona, ESPANYA.

Fons-Esteve, M.; Pérez Peitx, M. (2013).  Preservice teachers' beliefs about initial literacy in plurilinguism contexts. Presentació comunicació,  Classroom-oriented research: reconciling theory and practice', Konin, POLÒNIA.

Fons Esteve, M. (2013).  L'ús de materials dicàctics a l'educació infantil. Taula rodona,  I Jornada Materials i Recursos Editorials per a l'educació, ESPANYA.

Fons Esteve, M. (2013).  I Jornada Materials i Recursos Editorials per a l'educació. Participació comitè científic/organitzador, , ESPANYA.

Fons, M; Palou,J. (2013).  Relatos de vida y construcción de la identidad docente en los procesos de formación. Presentació comunicació,  I Simposio Interancional REUNI+D. Creando redes, estableciendo sinergias: la contribución de la investigación en la educación., Barcelona, ESPANYA.

Palou, J; Fons, M. (2013).  Reflexivitat i discurs col·lectiu en un procés de formació permanent. Presentació comunicació,  IV Jornadas de Historia de vida en educación, Donostia, ESPANYA.

Turró,M.;Palou,J. (2013).  La mediación cognitiva y social entre los alumnos en el aula a través de la interacción oral. Presentació comunicació,  II Congreso Iberoamericano de Estudios sobre la Oralidad y V Encuentro Latinoamericano de Identidades “oralidad y educación, Granada, ESPANYA.

Arbonés, C.; Civera, I.; Figueras, N.; Montero, C.; Rodríguez, S.; Zanatta, T. (2013).  PLE as an assessment for learning tool in teacher education. Presentació comunicació,  4th International PLE conference 2013 Personal learning environments: Learning and diversity in the cities of the future, Berlin, ALEMANYA.

Arbonés, C.; Civera, A.; Figueras, N.; Montero, C.; Rodríguez, S.; Zanatta, T. (2013).  L'entorn personal d'aprenentatge: una eina per a la reflexió metacognitiva i per a l'avaluació formativa a la menció de llengües estrangeres dels graus d'educació infantil i educació primària. Presentació comunicació,  XII Jornades de docència Departament de didàctica de la llengua i la literatura. UB, Barcelona, ESPANYA.

Carrasco Perea, E.; De Carlo, M. (2013).  Da Galatea a Miriadi: verso l'inserimento curriculare de la Intercomprensione. Presentació comunicació,  XLVII Congresso Internazionale SLI 2013, Salerno, ITÀLIA.

Sancho Gil, J. M. et alii (2013).  Aprender a ser docente en un mundo en cambio. Sense especificar,  Simposi Internacional, Barcelona, ESPANYA.

Palou, J. (2013).  . Presidència comitè científic/organitzador,  VI Seminari l'aula com àmbit e recerca sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua, ESPANYA.

Theresa Zanatta, Isabel Civera, Marilisa Birello (2014).  Revealing the impact of pre-service primary teacher education through visual narratives. Presentació comunicació,  APAC ELT CONVENTION, Barcelona, 20-22 febrer 2014, Barcelona, ESPANYA.

Theresa Zanatta, Isabel Civera, Marilisa Birello (2014).  Using visual narratives to reveal student teacher conceptions about teaching and learning. Presentació comunicació,  TESOL SPAIN ANNUAL CONVENTION Madrid, 7-9 Març 2014, Madrid, ESPANYA.

Arbonés, C.; Civera, I.; Zanatta, T. (2014).  E-magazines and blogs: digital directions in teacher education. Presentació comunicació,  XIII Jornades de docència Departament de didàctica de la llengua i la literatura. UB, Barcelona, ESPANYA.

Palou, J.; Tresserras, E. (2014).  El prestigi del català des de la mirada de futurs mestres: una vessant extrospectiva. Presentació comunicació,  IV Simposi Internacional sobre l'ensenyament del català, Vic, ESPANYA.

Palou, J. (2014).  Desconcierto y tensión en la acción educativa. Conferència invitada,  IV Jornadas sobre la relación pedagógica en la universidad, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.; Fons Esteve, M. (2014).  Creences de famílies i docents sobre l'educació lingüística en contextos de diversitat lingüística i cultural. Presentació comunicació,  IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català. Pendent de publicació, Vic, ESPANYA.

Mateo-Ruiz, M.; Sánchez-Quintana, N. (2014).  Nuevos roles de los aprendices en la era digital: la retroalimentación entre iguales en el portafolio electrónico en la clase de lengua. ¿Qué corrigen los alumnos?. Presentació comunicació,  XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura- SEDLL, Valencia, Valencia, ESPANYA.

Prats, M.M.; Llop, R.; Fons, M.; Ros, S. (2014).  Experiència bidireccional en la formació de mestres del Grau d'Educació Infantil. La mediació literària a partir de les rondalles de fórmula fixa i els àlbums il·lustrats. Presentació comunicació,  Jornadas de Innnovación docente en la Educación posterior, Valencia, ESPANYA.

Carrasco Perea (2014).  Résultats et niveaux d'apprentissages en intercompréhension : à l'interface de l'empirique et du rationnel. Presentació comunicació,  Intercompréhension en réseau : scénarios, médiations, évaluations, Lyo, FRANÇA.

Palou, J.; Tresserras, E. (2014).  Plurilingüismo y pluriculturalidad: autoconfrntación y práctica reflexiva. Presentació comunicació,  CIMIE. 14 Third Multidiscliplinary international congress of education research, Segovia, ESPANYA.

Civera, I; Arbonés, C. (2014).  Integrating art, science and ICT in the English classroom. Presentació comunicació,  9TH INTERNATIONAL CLIL CONFERENCE. Venècia (Itàlia), 28‐30 d'agost de 2014, Venècia, ITÀLIA.

Carme Arbonés, Isabel Civera (2014).  Personal learning environment as a language awareness trigger in teacher education. Presentació comunicació,  12th International Conference of the Association for Language Awareness (ALA 23014), Hamar, NORUEGA.

Isabel Civera, Theresa Zanatta (2014).  From linguistic life stories to visual narratives: undergraduate teacher conceptions about becoming a language teacher. Presentació comunicació,  12th International Conference of the Association for Language Awareness (ALA 2014), Hamar, NORUEGA.

Isabel Civera, Theresa Zanatta (2014).  Visual narratives ans student teacher beliefs about classroom interaction. Poster,  33rd TESOL France Colloquium, Paris, FRANÇA.

Theresa Zanatta, Isabel Civera (2014).  Reflective inquiry and visual narratives: making visible student teacher beliefs concerning classroom interaction. Presentació comunicació,  XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua, València, ESPANYA.

Carme Arbonés, Isabel Civera, Theresa Zanatta (2014).  Digital literacy and reflective practices throught clil in teacher education. Presentació comunicació,  Think CLIL 2014. 9th international CLIL conference., Venecia, ITÀLIA.

Theresa Zanatta, Isabel Civera (2014).  Linguistic biographies: a developmental tool for preservice primary teachers in plurilingual and multilingual contexts. Presentació comunicació,  TESOL International, Portland (Oregon), ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Carme Arbonés, Isabel Civera (2014).  L'Entorn personal d'aprenentatge com a eina d'avaluació formativa en la formació inicial del professorat. Presentació comunicació,  Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior, València, ESPANYA.

Civera, I.; Sánchez, N.; Palou, P.; Codina, R  (2015).  La representació dels processos interactius d'aula en els futurs docents: una proposta d'anàlisi a partir de textos multimodals. Presentació comunicació,  I Congrés Internacional: aprenentatges i interaccions a l'aula., València, ESPANYA.

Palou, J.; Sánchez, N. (2015).  El tratamiento de la oralidad en la formación del profesorado: representaciones sobre los contextos escolares. Ponència,  III Congreso Iberoamericano de estudios sobre oralidad, Ciutat de Mèxic, MÈXIC.

Civera, I.; Sánchez, N.; Palou, J.; Codina, R. (2015).  La representación de los procesos interactivos de aula en los futuros docentes. Una propuesta de análisis a partir de textos multimodales. Presentació comunicació,  Congreso científico internacional. Aprendizaje e interacciones en el aula.. La representación de los procesos interactivos de aula en los futuros docentes. Una propuesta de análisis a partir de textos multimodales., València, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.; Zanatta, Th.; Civera, I.; Cambra, M.; Carrasco, E. (2015).  Formación y prácticas docentes en contextos plurales: las representaciones de los docentes. Presentació comunicació,  VII Seminario 'El aula como ámbito de investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lengua', Mondragón - Guipuzkoa, ESPANYA.

Civera, I.; Sánchez-Quintana, N.; Palou, J.; Codina, R.  (2015).  La representación de los procesos interactivos de aula en los futuros docentes: una propuesta de análisis a partir de textos multimodales. Presentació comunicació,   I Congreso Científico Internacional sobre Aprendizaje e interacciones en el aula. En prensa, Valencia, ESPANYA.

Sanchez, N; Zanatta, T; Civera, I; Cambra,M.; Palou,J.; Perea, E. (2015).  Formación y prácticas de enseñantes en contextos plurales. Presentació comunicació,  VII Seminario 'El aula como ámbito de investigación sobre el aprendizaje y la enseñanaza de la lengua, Mondragon, ESPANYA.

Palou, J.; Fons, M. (2015).  La construcción de la identidad docente en entornos de gran complejidad. Presentació comunicació,  V Jornadas de Historias de vida en educación. V Jornadas de Historias de vida en educación, ESPANYA.

Saiz, A.; Palou, J. (2015).  Historias de vida polifónicas: contextos que favorecen otros ecos. Presentació comunicació,  V Jornadas de Historias de vida en educación. V Jornadas de Historias de vida en educación, ESPANYA.

Palou, J. (2015).  Experiencia y saber en las escuelas: relatos de experiencias para la formación del profesorado. Ponència,  Seminari Internacional, ESPANYA.

Tresserras, E.; Palou, J., (2015).  Teachers beliefs. Tensions from reflection on their own practice. Presentació comunicació,  Symposim: sociocultural approaches to additional language learning/teaching, research and teacher education: bridging the gap between practice and theory., Barcelona, ESPANYA.

Civera, I.; Palou, J. (2015).  Las narrativas visuales, instrumentos para investigar las creencias sobre la gestión de la comunicación en las clases de lengua inglesa de primaria. Presentació comunicació,  XVI Congreso Internacional de la SEDELL, Alacant, ESPANYA.

Cabré, M.; Palou, J. (2015).  La competencia plurilingüe en la formación inicial de maestros.Estudio de las trayectorias de aprendizaje de lenguas de dos maestros en formación inicial. Presentació comunicació,  XVI Congreso Internacional SEDELL, Alacant, ESPANYA.

Arbonés, C.; Civera, I.; Zanatta, T. (2015).  L'entorn personal d'aprenentatge: una eina per a la reflexió metacognitiva i per a l'avaluació formativa en la formació de mestres. Presentació comunicació,  V Congrés Internacional Univest'15 'Els reptes de millorar l'avaluació'. http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf, Girona, ESPANYA.

Zanatta, T.; Civera, I. (2015).  Visual narratives as methods to explore teacher cognition and beliefs of undergraduate teachers in the Faculty of Education at the University of Barcelona. Presentació comunicació,  International summer workshop on alternative methods in social research, Barcelona, ESPANYA.

Civera, I.; Zanatta, T. (2015).  Las narrativas visuales como instrumento de reflexión en la formación del profesorado de lenguas extranjeras. Presentació comunicació,  3rd International congress of educational sciences and development, San Sebastián, ESPANYA.

Zanatta, T.; Civera, I. (2015).  Visual narrative inquiry and teacher education. Presentació comunicació,  Symposium: Sociocultural approaches to additional language learning / teaching, research and teacher education: bridging the gap between practice and theory, Barcelona, ESPANYA.

Arbonés, C.; Civera, I (2015).  From personal learning environments to personal learning networks: building a sense of communitiy in EFL teacher education. Presentació comunicació,  Symposium: Sociocultural approaches to additional language learning / teaching, research and teacher education: bridging the gap between practice and theory, Barcelona, ESPANYA.

Arbonés, C.; Civera, C. (2015).  Minificciones multimodales en la clase de LE: Doodles and books. Presentació comunicació,  XVI congreso internacional de la sociedad española de didáctica de la lengua i la literatura, Alacant, ESPANYA.

Civera, I; Arbonés, C.  (2015).  . Participació comitè científic/organitzador,  Jornades interuniversitàries d'innovació docent en didàctica de la llengua i la literatura. La formació inicial dels professorat de llengües estrangeres d'educació infantil i primària, Barcelona, ESPANYA.

Arbonés, C.; Civera, I.; Zanatta, T. (2015).  The teacher I want to be: representaciones multimodales de la identidad emergente de los maestros en formación. Presentació comunicació,  Jornades interuniversitàries d'innovació docent en didàctica de la llengua i la literatura. La formació inicial dels professorat de llengües estrangeres d'educació infantil i primària, Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2015).  Què entenen els mestres en formació per teoria i pràctica?. Presentació comunicació,  Symposium: Sociocultural Approaches to Additional Language Learning/Teaching, research and teacher Theory, ESPANYA.

Fons, M.; Pérez, M. (2015).  Evolución de las creencias de las maestras en formación: ¿a qué edad se tiene que enseñar a leer y a escribir?. Presentació comunicació,  XVI Congreso Internacional de la SEDLL, ESPANYA.

E. Carrasco; M. Jezak (2016).  Politiques des langues et parcours d'intégration des migrants adultes en contexte minoritaire et minorisé : Ottawa et Barcelone. Presentació comunicació,  LIAM-Linguistic Integration Adult Migrants, Estrasburg, FRANÇA.

Palou, J.; Fons, M.; Ribas, T.; Tena, M.; Llach, C. (2016).  Els dubtes en el procés d'aprenentatge de l'escriptura. Taula rodona,  8è Congrés Educació i Entorn 'Els poders de l'escriptura', ESPANYA.

Carrasco Perea, E. (2016).  L'intercompréhension orale en langues romanes. Presentació comunicació,  XXIV Congrès mondial de la FIPF (Fédération Internationale de Professeurs de français), Liège, BÈLGICA.

Civera, I.; Codina, R. (2016).  La Multimodalidad como instrumento para estudiar las creencias de los futuros docentes en relación con el perfil de los maestros y las maestras de educación infantil y primaria. Presentació comunicació,  CIMIE 16. V Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa., Sevilla, ESPANYA.

Gustems, J.; Oriola, S.; Calderón, D.; Castell, J.; Batalla, A.; Boix, R.; Ayuste, A.; Calderón, C.; Fons, M.; Kieling, M.; Kirchner, T.; Martín, C.; Torres, A.; Wilson; A.; Elgström, E. (2016).  Aspectos Psicológicos para mejorar el plan de acción tutorial (PAT) en la formación de maestros de la Universidad de Barcelona. Poster,  IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos Educativos y de la Salud (CICE).. Actas IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. vol I ISBN: 978-84-617-5911-8, Almeria, ESPANYA.

Palou, J.; Fons, M. (2016).  Els discursos sobre les llengües dels futurs docents. Presentació comunicació,  Vint-i-quatrè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, ESPANYA.

Palou, J. (2016).  Els poders de l'escriptura. Ponència,  8è Congrès d'Educació i Entorn, ESPANYA.

Isabel Civera, Carme Arbonés (2016).  Integrating science, art and ICT in the english classroom. Presentació comunicació,  International conference on interactive learning for science and language (CLIL) teachers, Pamplona , ESPANYA.

Carme Arbonés, Isabel Civera, Theresa Zanatta (2016).  The teacher I want to be. Language awareness and self-identity representations of pre-service teachers. Presentació comunicació,  ALA. Languages for life: educational, professional and social contexts, Viena, ÀUSTRIA.

Isabel Civera, Theresa Zanatta (2016).  Languaging with visual narratives in teacher education. Presentació comunicació,  ALA 2016. Languages for life: educational, professional and social contexts, Viena, ÀUSTRIA.

Theresa Zanatta, Isabel Civera (2016).  Understanding multilingual contexts. Languaging and knowledging with visual narratives. Presentació comunicació,  Psychology of language learning (PLL) 2, Jyväskylä, FINLÀNDIA.

Isabel Civera (2016).  La incidència de la formació inicial en les trajectòries d'aprenentatge dels mestres d'anglès. Presentació comunicació,  Seminari internacional experiències i recerca en la didàctica de les llengües: noves perspectives, Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.; Palou, J. (2016).  Innovation and Research in Interdisciplinary Projects: classroom discourse and learning. Presentació comunicació,  ERPA International Congres on Education 2016, Sarajevo-Bosnia Herzegovina., Sarajevo-Bosnia Herzegovina., BÒSNIA I HERCEGOVINA.

Fons, M.; Pérez Peitx, M. (2017).  L'evolució del sistema de CRS de tres estudiants en formació inicial sobre les aules multilingües i multiculturals. Presentació comunicació,  VIII Seminari Internacional L'aula com a àmbit d'investigació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua, Vic, ESPANYA.

Sánchez, N.; Fons, M. (2017).  El discurso docente en la mediación de los aprendizajes: representaciones de los estudiantes del grado de maestro. Presentació comunicació,  Colloque de l'ACEDLE 2017: La Médiation en didactique des langues. formes, fonctions, répresentations., Bordeaux, FRANÇA.

Pérez-Peitx, M.; Fons, M. (2017).  La confrontación como instrumento de mediación para la reflexión. Presentació comunicació,  Colloque de l'ACEDLE 2017: La Médiation en didactique des langues. formes, fonctions, répresentations., Bordeaux, FRANÇA.

Codina, R.; Civera, I. (2017).  La utilización de las narrativas visuales para estudiar la evolución de las creencias de los futuros maestros. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa, Bilbao, ESPANYA.

Pérez-Peitx, M.; Civera, I. (2017).  Primeras aproximaciones al estudio de la competencia plurilingüe de los futuros maestros a partir de las narrativas visuales. Presentació comunicació,  5th International Congress of Educational Sciences and Development, Santander, ESPANYA.

Civera, I.; Codina, R. (2017).  Las creencias de los futuros maestros en relación con el ámbito lingüístico del currículum de primaria. Estudio longitudinal a partir de narrativas multimodales. Presentació comunicació,  International Congress of Educational Sciences and Development, Santander, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.  (1996).  Una nueva visión del Discurso referido y su tratamiento en el aula. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la lengua y la Literatura (SEDLL)., Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (1999).  Y le dije... digo... Análisis del discurso referido e implicaciones en el aula de E/LE. Ponència,  XII Congreso Internacional de EXPOLINGUA Madrid., Madrid, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (2004).  Estudio de la Variabilidad de la Interlengua en el discurso narrativo. Presentació comunicació,  XXII Congreso Internacional de AESLA. Universitat de Valencia., Valencia, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (2004).  Gramática desde y para la comunicación: el tratamiento de la Gramática en el aula de Español como Lengua Extranjera. Ponència,  XIII Jornadas de Didáctica del Español como Lengua Extranjera. ASPE (Asociación de Profesores de Español e Hispanistas), Atenas, GRÈCIA.

Sánchez-Quintana, N. (2002).  Un Enfoque orientado a la acción: el papel de la tarea en el aula de ELE. Ponència,  II Encuentro Práctico de profesores de español como lengua extranjera., Würzburg, ALEMANYA.

Sánchez-Quintana, Núria (2005).  La enseñanza por tareas y su aplicación en el aula de ELE. Ponència,  X Encuentro de Profesores de Español de Eslovaquia.. Actas del congreso., Bratislava, ESLOVÀQUIA.

Sánchez-Quintana, Núria (2007).  La secuencia didáctica: una progresión estructurada hacia la comunicación. Presentació comunicació,  XVII Salao Portugués de Linguas e Culturas., Lisboa, PORTUGAL.

Sánchez-Quintana, N.; Cambra, M. (2010).  La diversitat lingüística, una realitat i un valor d’educació a la convivència. Presentació comunicació,  VII Simposi: Llengua, Educació i Immigració. Convivència intercultural i educación antiracista. ICE Universitat de Girona-Universitat de Barcelona, Girona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.; Birello, M. (2012).  The Use of L1 in Multilingual Contexts. The Evolution of Beliefs in Laguage Teachers. Presentació comunicació,  ILinC 2012- Interdisciplinary Linguistics Conference: 'Exploring Contexts: Language at a Crossroads of Society and Culture', Belfast, IRLANDA DEL NORD.

Birello, M.; Sánchez-Quintana, N. (2012).  El tratamiento de la L1 en el contexto de enseñanza y aprendizaje de una L2/LE: las representaciones de los docentes. Presentació comunicació,  XIII Congreso Internacional de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL). Monográfico Tendencias sobre la enseñanza de lenguas (título provisional). Ed: GUE. (En prensa)., Cádiz, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (1994).  Sobre la Duratividad del pretérito indefinido. Análisis de errores en contraste con el pretérito imperfecto. Presentació comunicació,  XII Congreso Nacional de Lingüística de AESLA., Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (1995).  El retroproyector. Integración de Destrezas. Ponència,  Jornada de Formació del Professorat de L´Escola d´Idiomes Moderns., Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.  (1995).  El enfoque por Tareas. Integración de destrezas. Ponència,  Jornada de Formació del Professorat., BArcelona, ESPANYA.

Cambra, M. (1996).  Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil... Literatura infantil y aprendizaje de la lengua extranjera. Conferència invitada,  Jornadas de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universidad de Cádiz, Cádiz, ESPANYA.

Fons, M.; Palou, J.  (1996).  Los valores, una labor de todos y todas. Ponència,  III Jornades d'Innovació a l'Etapa d'Educació Infantil., Barcelona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N.  (1996).  El Discurso referido. Análisis del discurso de hablantes nativos de español. Presentació comunicació,  XIV Congreso de AESLA. Universitat Rovira i Virgili. , Tarragona, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (1996).  Educación colaborativa en el marco del enfoque por tareas. Elaboración de un proyecto. Presentació comunicació,  Jornada: La Col·laboració a l'Educació. DDLL. . Actes del congrés. p 75-76, Barcelona, ESPANYA.

Cambra, M.; Diaz-Plaja, A. (1997).  Children's literature in the school. A view from Barcelona, Spain. Presentació comunicació,  International conference on children's literature Providence University. Proceedings, pp: 47-103, Tai-Chong, TAIWAN.

Juli Palou Sangra (1998).  Comunicació. Ponència,  Primary european schools language learning and teaching network, Paris, FRANÇA.

Juli Palou Sangra (1998).  Comunicació. Ponència,  Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Coimbra, PORTUGAL.

CARRASCO PEREA, E. (1998).  Médiation phonologique du catalan langue inconnue de la part d’étudiants francophones. Presentació comunicació,  II Colloque International “ Lire à l’université ”, Grenoble, FRANÇA.

Juli Palou Sangra (1999).  Comunicació. Ponència,  II Simposio Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Córdoba, ESPANYA.

Sánchez-Quintana, N. (2000).  El Componente Cultural integrado en un Enfoque por Tareas. Ponència,  Encuentro de Profesores de Lenguas Extranjeras., Villaverde. Madrid, ESPANYA.

CARRASCO PEREA, E. (2001).  Les concepts de LM/L1, L2 et LE passés au crible d’une Espagne plurilingue. Presentació comunicació,  Colloque international 'Des langues collatérales : Problèmes linguistiques, sociolinguistiques et glottopolitiques de la proximité linguistique. CARRASCO PEREA, E., (2004), 'Les concepts de LM/L1, L2 et LE passés au crible d’une Espagne plurilingue', in Des langues collatérales : Problèmes linguistiques, sociolinguistiques et glottopolitiques de la proximité linguistique. L’Harmattan Espaces Discursifs (Francia), pp. 365-374., Amiens, FRANÇA.

CARRASCO PEREA, E. (2001).  L'intercompréhension dans le domaine roman. La portée opératoire de la langue intermédiaire parente. Presentació comunicació,  XXVII Deutscher Romanistentags. CARRASCO PEREA, E., (2002), 'L'intercompréhension dans le domaine roman. La portée opératoire de la langue intermédiaire parente', in Johannes Müller-Lancé – Claudia Riehl (éds.) Une tête – plusieurs langues : coexistence, interaction et enseignement (Actes du XXVII Deutscher Romanistentags, Munich, Alemania, 7-10 octubre 2001), pp. 79-86., Munich, ALEMANYA.

CARRASCO PEREA, E., MASPERI, M. (2002).  L'analyse contrastive au service de la didactique des langues romanes : propositions autour de l'axe lexico-sémantique. Presentació comunicació,  Colloque international “La Méditerranée et ses langues”. CARRASCO PEREA, E., MASPERI, M. (2004), “ L'analyse contrastive au service de la didactique des langues romanes : propositions autour de l'axe lexico-sémantique', in Langues et contacts de langues dans l’aire méditerranéenne. Pratiques, représentations, gestions. L’Harmattan Sociolinguistique (Francia), pp. 131-148., Montpellier , FRANÇA.

Cambra, M. (2004).  Com preparar el pla docent d'una assignatura. Ponència,  2ª Jornada de Docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB, Barcelona, ESPANYA.

Ballesteros, C.; Cambra, M.; Fons, M.; Palou, J. (2006).  Incidència de la història lingüística dels docents en la seva representació dels plurilingüismes escolars. Estudi de dos casos. Presentació comunicació,  VI Jornadas de la Red XELFEMM (Xarxa temàtica l'Educació Lingüítica i la Formació d'Ensenyants en situacions Multiculturals i Multilingües): 'La competència multilingüe'.Universitat Autònoma de Barcelona, 11-05-06. Ballesteros, C., Cambra, M., Fons, M. i Palou, J. (2007). 'Incidència de la història de vida lingüística dels docents en la seva representació dels plurilingüismes escolars. Estudi de dos casos.'. A: Guasch, O. i Nussbaum, L. (Eds.), Aproximacions a la competència multilingüe (pp. 33-46). Bellaterra: Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. , Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2006).  . Participació comitè científic/organitzador,  VIII Jornades d'Innovació a l'Etapa d'Educació Infantil. Temps per créixer, Barcelona, ESPANYA.

CARRASCO PEREA, E., PISHVA, Y.,  (2007).  Connaissance de soi et conscience plurilingue, des requis pour l’approche plurielle « Intercompréhension ». Ponència,  Colóquio Diálogos em Intercompreensão. CARRASCO PEREA, E., PISHVA, Y., (2007), 'Connaissance de soi et conscience plurilingue, des requis pour l’approche plurielle « Intercompréhension » ', in Actes du colloque Diálogos em Intercompreensão (Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 6 – 7 – 8 de Setembro de 2007), pp. 109-124. http://www.dialintercom.eu/Abstracts/Painel2/9.doc ou http://www.dialintercom.eu ou http://www.galanet.eu/, Lisboa , PORTUGAL.

Fons, M. (2008).  . Participació comitè científic/organitzador,  IX Jornades d'Innovació a l'Etapa d'Educació Infantil. Vincles per educar., Barcelona, ESPANYA.

Cambra i Giné, M.; Birello, M.; Royer, C. (2008).  Language teacher's professional development for innovation in multilingual settings. Presentació comunicació,  Association for Language Awareness 9th Conference, Hong Kong, HONG KONG.

Sánchez Quintana, N. (2008).  Enfoque reflexivo en la formación continua: la investigación en acción. Ponència,  XVII Encuentro Práctico de profesores de ELE en Barcelona. IH-Difusión, Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2009).  Taller: Enseñar a escribir. Una mirada al aula de infantil y 1er ciclo de primaria. Ponència,  Competencia lingüística: Clave en educación infantil y primaria, Barcelona, ESPANYA.

Fons, M. (2009).  Recursos metodológicos para Educación Infantil. Ponència,  Recursos metodológicos para Educación Infantil, Valencia, ESPANYA.

Fons Esteve, M.; Buisán Serradell, C. (2010).  La detección de las prácticas docentes para enseñar a leer y a escribir. Presentació comunicació,  II Congrés Internacional de Didàctiques 2010. L'Activitat del Docente: Intervenció, Innovació, Investigació, Gerona, ESPANYA.

Ambrós, A.; Fons, M. (2010).  La veu dels immigrants en pantalla. Documentals a les classes de formació inicial del professorat. Presentació comunicació,  II Congrés Internacional de Didàctiques 2010. L'Activitat del Docente: Intervenció, Innovació, Investigació, Girona, ESPANYA.

Palou, J.; Birello, M. (2010).  Actitudes y adquisición. Las actitudes de los alumnos no autóctonos ante los procesos de adquisición de la lengua. Presentació comunicació,  Vi Congrès Internacional d'Adquisició del llenguatje, Barcelona, ESPANYA.

Fons Esteve, M. (2010).  Competència comunicativa. La lectura, l'escriptura, la parla. Ponència,  Coordinació metodològica entre Educació Infantil i Educació Primària. El desenvolupament de les competències, Castelló de la Plana, ESPANYA.

Carrasco Perea, E. (2010).  Los docentes, pieza clave en la educación plurilingüe: representaciones de futuros maestros y profesores de secundaria. Presentació comunicació,  XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, “Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras con enfoque competencial', Jaén, ESPANYA.

CARRASCO PEREA, E. (2010).  The conclusion: recapitulation and question marks / Le mot de la fin : rappels et questionnements. Sense especificar,  European Symposium de EuNom (European Universties' Network on Multilinguism) "Language teachers: training for a new paradigm". http://www.uoc.edu/opencms/opencms/webs/projectes/EUNOM/EN/take_part/index.html, Udine, ITÀLIA.

CARRASCO PEREA, E., LE BESNERAIS, M. (2010).  Formation de formateurs à l’intercompréhension. Une analyse différentielle des niveaux : de la pratique et de la didactisation à la formatio. Conferència invitada,  Coloquio del proyecto Galapro, 'Formation de formateurs à l’Intercompréhension : principes, pratiques et défis'. CARRASCO PEREA, E., LE BESNERAIS, M., (2010), 'Formation de formateurs à l’Intercompréhension : analyse différentielle', in Araújo e Sá, M.H. & Melo-Pfeifer, S. (Ed.) (2010). Formação de formadores para a intercompreensão : princípios, práticas e reptos. Aveiro : Universidade de Aveiro - CIDTFF – LALE, pp. 63-77. http://www.galapro.eu/?language=POR+ENG+FRA+ESP http://www.galanet.eu/vitrine/accueil-vitrine.php#publi , Viseu, PORTUGAL.

Carrasco Perea, E. (2010).  La place et le rôle du catalan dans les projets Galatea, Galanet et Galapro', in La table ronde : Le catalan dans les approches plurilingues de l'enseignement des langues. L'intercompréhension en langues romanes. Taula rodona,  Expolangues (París, 2010), París, FRANÇA.

Juli Palou (2011).  Experiències d'innovació docent en dll: formació de les competències lectores. Taula rodona,  Jornades Interuniversitàries d'Innovació Docent en Didàctica de la Llengua i la Literatura, Barcelona, ESPANYA.

Núria Sánchez i Margarida Cambra (2011).  L’expression d’émotions d’élèves et de parents immigrés en contexte scolaire plurilingüe à Barcelone. Presentació comunicació,  Colloque International Cognition, Émotion, Communication, Nicosia, XIPRE.

Carrasco Perea, E. (2012).  Progression, syllabus, programmes, apprentissages, évaluation, insertion ? De la nécessité d’un référentiel de compétences en Intercompréhension (IC). Presentació comunicació,  Colloque IC 2012 : compétences, corpus, intégration - 21/23 juin 2012 . http://ic2012.u-grenoble3.fr/OpenConf/papers/6.pdf, Grenoble, FRANÇA.

Degache, Ch.; Carrasco Perea, E.; Chevalier, C.; Da Silva, R.; Dalençon, A.; Fonseca, M.; de Genève, U. (2012).  Caractéristiques et formats de l’intégration curriculaire de l’intercompréhension. Presentació comunicació,  Colloque IC 2012 : compétences, corpus, intégration 21/23 juin 2012 . http://ic2012.u-grenoble3.fr/index.php?pg=10&lg=fr#T1, Grenoble , FRANÇA.

Alas Martins, S.; Capucho, F.; Carrasco Perea, E.; Chavagne, J.P.; Janin, P. (2012).  Intégrer l'IC: problématique de la diffusion d'une innovation. Taula rodona,  Colloque IC 2012 : compétences, corpus, intégration 21/23 juin 2012 . http://lidilem.u-grenoble3.fr/spip.php?article39, Grenoble, FRANÇA.

Palou, J.; Fons, M. (2012).  Historias de vida y reflexividad en los procesos de formación para la enseñanza de las lenguas en entornos plurilingües. Presentació comunicació,  III Jornadas de Histórias de Vida em Educaçao 'A Construçao do Conhecimento a la partir de Histórias de Vida', Porto, PORTUGAL.

Palou, J;Fons, M. (2012).  Historias de vida y reflexividad en los procesos de formación para la enseñanza de lenguas en entornos plurilingües. Presentació comunicació,  Histórias de Vida em Educação: a Construção do Conhecimento a partir de Histórias de Vida.. Histórias de Vida em Educação: A Construção do Conhecimento a partir de Histórias de Vida, Oporto, PORTUGAL.

Palou,J. (2012).  . Taula rodona,  6è Congrés Educació i Entorn: Llegint, creixem!, La Seu d'Urgell, ESPANYA.

Palou,J. (2012).  . Sense especificar,  6è Congrés Educació i Entorn: Llegint, creixem!, La Seu d'Urgell, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1997 - 2000.   La actividad metalingüística en el aprendizaje de la lengua escrita.  (Ajuts a la Recerca).  Ministerio de Educación y Ciencia .  Ref.: MEC-DGES PB96-1218.  IP: Anna Camps Mundó

1998 - 1999.   Creencias de los profesores de lenguas sobre la lengua y su aprendizaje.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: RE-5018-1A.  IP: Miquel Llobera Canaves

2000 - 2001.   Pensament dels professors de llengües: Què diuen, què creuen i què fan a l'aula.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  Ref.: RED-5027-2A.  IP: Miquel Llobera Canaves

2004 - 2006.   Sabers, creences i representacions dels professors de llengües pel que fa a les noves situacions plurilingües a les escoles catalanes.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 63.3.15/419.EA/689.05.  IP: Margarida Cambra Gine

2005 - 2009.   Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  Ref.: 2005SGR00375.  IP: Juli Palou Sangra

2005 - 2006.   El paper de les representacions en la formació del professorat: ensenyar català en contextos plurilingües..  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2005 ARIE 10005.  IP: Margarida Cambra Gine

2006 - 2008.   'L’educació lingüística i literària en entorns plurilingües': Xarxa LLERA. Àmbit: Didàctica de la llengua i la literatura en contextos de plurilingüisme. Ajuts per donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa (XIRE).  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2006 XIRE 00001.  IP: Anna Camps Mundó

2006 - 2007.   Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües .  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: GR 06 PLURAL.  IP: Margarida Cambra Gine

2007 - 2008.   La formació dels docents de llengües per a l'ajustament dels gestos professionals als contextos plurilingües.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: 2006ARIE10061.  IP: Margarida Cambra Gine

2008 - 2009.   Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües (PLURAL).  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 185987.  IP: Juli Palou Sangra

2008 - 2009.   Ajut al treball: 'La història de vida lingüística dels docents i la seva incidència en les representacions i actuacions en l'ensenyament de llengües en contextos plurilingües' Primera Adjudicació (DOGC 04.05.2009) .  (Ajuts a la Recerca).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2007/ARIE/00013.  IP: Margarida Cambra Gine
aprendizaje de la lengua

2008 - 2008.   Formació per a la docència i la recerca de professors de llengües en contextos plurilingües.  (Ajuts a la Recerca).  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE07-04-GR .  IP: Margarida Cambra Gine
aprendizaje de la lengua

2008 - 2009.   Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües (PLURAL).  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 185987.  IP: Juli Palou Sangra

2008 - 2009.   Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües (PLURAL) .  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 185987.  IP: Juli Palou Sangrà

2009 - 2010.   Relats de vida lingüística i la construcció de la identitat plurilingüe.  (Ajuts a la Recerca).  ARCE (Universitat de Barcelona) Ajuts a Grups de Recerca .  IP: Juli Palou Sangrà

2009 - 2010.   Relats de vida lingüística i la construcció de la identitat plurilingüe .  (Ajuts a la Recerca).  ARCE (Universitat de Barcelona) Ajuts a Grups de Recerca .  IP: Juli Palou Sangrà

2010 - 2011.   Plurilingüismes escolars i aprenentatge de llengües.  (Ajuts a la Recerca).  ARCE (Universitat de Barcelona) Ajuts a Grups de Recerca .  IP: Juli Palou Sangrà

2010 - 2011.   Plurilingüismes escolars i aprenentatge de llengües .  (Ajuts a la Recerca).  ARCE (Universitat de Barcelona) Ajuts a Grups de Recerca .  IP: Juli Palou Sangrà

2011 - 2013.   Evolución de las creencias de los profesores de lenguas en aulas multiculturales y plurilingües..  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Ciencia e Innovación.  Ref.: EDU2010-21056.  IP: Margarida Cambra Gine

2011 - 2012.   Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge en contextos plurilingües.  (Ajuts a la Recerca).  ARCE (Universitat de Barcelona) Ajuts a Grups de Recerca .  IP: Juli Palou Sangrà

2015 - 2017.   European portfolio of plurilingual literacy practices.  (ERASMUS+).  Programa Erasmus .   Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  Ref.: Koinos.  IP: Marleny Colmenares González
portfolio

2014 - 2016.   GREAL-PLURAL Grup Recerca Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Plurilingüisme i Aprenentatge de Llengües.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR813.  IP: Juli Palou Sangra

2016 - 2018.   Desarrollo de las competencias para la educación multilingüe.  (Ciencias de la Educación (EDUC)).  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: EDU2015-69332-R.  IP: Juli Palou Sangra

2016 - 2017.   Millora del coneixement i ús de les estratègies interactives i discursives que promouen el desenvolupament de les funcions cognitives superiors en els estudis de grau de mestre d'educació infantil i primària.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2015 ARMIF 00032.  IP: Montserrat Fons Esteve

2014 - 2016.   La millora de l'ús de les llengües a l'aula com a mediació per a l'aprenentatge interdisciplinari. Aprendre el discurs de l'aula..  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014 ARMIF 00037.  IP: Montserrat Fons Esteve

2017 - 2019.   KOINOS ERASMUS+: Lecturio+: Lecture et compréhension transfrontalières unies par un réseau de l'intercompréhension ouvert aux plus jeunes. Comissió Europea Horitzó 2020..  (ERASMUS+).  Comissió Europea.  Ref.: 2017-1-FR01-KA201-037388.  IP: Encarnacion Carrasco Perea
basic skills

2017 - 2019.   LECTURIO - LECTURE ET COMPRÉHENSION TRANSFRONTALIÈRES UNIES PAR UN RÉSEAU DE L'INTERCOMPRÉHENSION OUVERT AUX PLUS JEUNES.  (ERASMUS+).  Comissió Europea.  Ref.: 2017-1-FR01-KA201-037388.  IP: Jean-Pierre Chavagne

2015 - 2017.   KOINOS.  (ERASMUS+).   Erasmus + KA2 - Cooperation for innovation and sharing good practices.  IP: Essomba

2015 - 2017.   European Portfolio of Pluriligualism for Living Together. Reading as a trip for opening and discovery of Europe.  ().  Comissió Europea.  Ref.: KOINOS.  IP: Miquel Àngel Essomba

2013 - 2013.   Plurilingüismes escolars i aprenentatge de llengües.  ().  Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  Ref.: ARCE 2012.  IP: Juli Palou Sangrà

2014 - 2016.   Grup de Recerca Ensenyament/aprenentatge de llengües i Plurilingüisme i Aprenentatge de llengües.  ().  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  Ref.: 2014SGR813.  IP: Juli Palou Sangrà

2014 - 2015.   Grup recerca ensenyament i aprenentatge de llengües i plurilingüisme i Aprenentatge de Llengües.  ().  ARCE (Universitat de Barcelona) Ajuts a Grups de Recerca .  IP: Juli Palou Sangrà

2015 - 2018.   Desarrollo de las competencias para la Educación Multilingüe.  ().  Ministerio de Economia y Competitividad.  Ref.: DECEMU.  IP: Juli Palou i Margarida Cambra

2015 - 2017.   European Portfolio of Plurilingual Literacy Practices.  (ERASMUS+).  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) .  Ref.: 2015-1-ES01-KA203-016127.  IP: Juli Palou Sangra

2016 - 2019.   TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2015PID-UB/028.  IP: Elisabet Contreras Barcelo

2016 - 2019.   DIDAL_UB. Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/084.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2016 - 2019.   GIDC_DLL. Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: GINDOC-UB/063.  IP: Ujala Joshi Jubert

2016 - 2017.   ENGAGEMENT PROJECT: ELEMENTOS PARA UNA REFORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS GRADOS DE MAESTRO EN LA UB.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE16-1561.  IP: Jose Gustems Carnicer

2016 - 2019.   EVAL-Ic : Evaluation des compétences en intercompréhension : réception et interactions plurilingues http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/735ced91-dbe8-4643-aed8-b3763a7c2eae.  (ERASMUS+).  Comissió Europea.  Ref.: 2016-1-FR01-KA203-02 .  IP: Christian Olivier

2014 - 2015.   La incidència que diferents plataformes per desenvolupar el portafolis electrònic tenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE14-1606.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2013 - 2013.   L'impacte del portafolis electrònic per al desenvolupament de competències transversals en la formació universitària.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Ajuts a la recerca atorgats per l'ICE de la Universitat de Barcelona: REDICE.  Ref.: REDICE12-1801-01.  IP: Joan-Tomàs Pujolà

2013 - 2013.   L'impacte del portafolis electrònic per al desenvolupament de competències transversals en la formació universitària.  (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)).  Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB).  Ref.: REDICE-ACCIO-13-25.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2013 - 2014.   El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals.  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2014PID-UB/004.  IP: Joan Tomas Pujola Font

2015 - 2017.   Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe..  (Projectes d'Innovació Docent).  Universitat de Barcelona .  Ref.: 2015PID-UB/050.  IP: Joan Tomàs Pujolà Font

Contractes

1995 - 1997.   Ensenyar i aprendre a llegir i a escriure en situacions reals de la llengua escrita a l'aula..  (Contracte de recerca).  Fundació Enciclopèdia Catalana, S.A.  IP: Montserrat Fons Esteve

2003 - 2005.   Ensenyar llengües en aules plurilingües.  (Contracte de recerca).  Fundació Jaume Bofill.  IP: Margarida Cambra Gine

2015 - 2015.   Assessorament i investigació aplicada en el camp de didàctica de la llengua i la literatura.  (Convenis marc per facturació de serveis).  Diversos.  Ref.: 306441.  IP: Montserrat Fons Esteve

2013 - 2013.   Assessorament i investigació aplicada en el camp de didàctica de la llengua i la literatura.  (Convenis marc per facturació de serveis).  Diversos.  Ref.: 306441.  IP: Montserrat Fons Esteve

Observacions

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT: BALLESTEROS, C. Professora de l'assignatura 'Lenguaje y conocimiento' del Curso de postgrado en didáctica y evaluación de la lectura y la escritura, organitzat per l'Institut d'Educació Contínua de la UPF; CAMBRA, M: Professora dels cursos de postgrau 'Ensenyament d'una llengua estrangera', organitzats pel departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i la UGT (1997-1998); BALLESTEROS, C. i PALOU, J., Professors en els cursos de postgrau de mestres i professors xilens organitzat per la UPF i la Universitat de Valparaíso (2000-01 i 2001-02); CAMBRA, M: Professora dels cursos de postgrau de mestres i professors xilens, organitzats per la UPF i la Universitat de Valparaíso (2000-01 i 2001-02); FONS, M: Taller 'La llengua vehicle de comunicació', VI Jornades d'Innovació Educativa a l'etapa d'Educació Infantil: La comunicació a les primeres edats, ICE UAB, Pla de Formació del departament d'Ensenyament, 2001-2002; CAMBRA, M. Professora en el curs de postgrau 'Ensenyar llengua avui' de la Universitat Jaume I de Castelló (2002);FONS,M.Assessorament: Desenvolupament de la competència psicosocial, 2002;CAMBRA, M., Professora en els cursos de formació del professorat, organitzats per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, a Menorca (2001-02 i 2002-03) i a Eivissa (2002-03); FONS,M. Formació de formadors: Educació en valors, organitzat per l'ICE de la UAB, 2002-2003; FONS,M. Assessorament: Creació d'un context escolar psicosocial, 2002-2003; PALOU, J. Assessorament de centres escolars, en el marc de l'ICE de la UAB: 'Llengua i comunicació en la diversitat', a Cerdanyola del Vallès, 2002-2003; FONS, M. Curs: Els primers aprenentatges de la llengua escrita, organitzat per l'associció de Mestres Rosa Sensat,2003;FONS,M. Ponències: L'avaluació com a procès de comunicació. Activitat organitzada per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, 2003; FONS,M. Curs: Els primers aprenentatges de la llengua escrita, organitzat per l'Associació de Mestres Rosa Sesat, 2003; CAMBRA, M., Professora en el curs de Postgrau 'Educació plurilingüe' organitzat per l'ICE de la UB, cursos 2002-03 i 2003-04; PALOU, J.Professor en el curs de Postgrau 'Educació plurilingüe' organitzat per l'ICE de la UB, cursos 2002-03 i 2003-04; CAMBRA, M. Professora de les Jornades de formació del professorat de l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB; CAMBRA, M. Participació en la formació del professorat de l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB. FONS, M. Assessorament 'El procés lector. Com treballar la lectura', EIP Pau Casals de Barcelona, ICE de la UAB, Pla de Formació Permanent Departament d'Ensenyament 2001-2002, 2002-2003. FONS, M: Seminari: 'Del sentir al saber. Vivir un proyecto', Centro de Profesores de Pamplona del Gobierno de Navarra, 2003-2004. FONS, M. Assessorament: 'Aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura', al CEIP Font Freda, ICE de la UAB, Pla de Formació del Departament d'Ensenyament, 2003-2004. FONS, M. Curs 'L'ensenyament inicial de la lectura i l'escriptura', Centre de Professors d'Inca del Govern Balear, 2003-2004; FONS,M. Assessorament al Col.legi Mare de Déu del Carme: Estratègies per a l'aprenentatge de llegir i escriure, organitzat per la Unitat de Formació de Formadors de la UPC, 2003-2004; FONS,M.Formació de Formadors: Educació en Valors, organitzat per l'Institut de Ciéncies de l'Educació de la UAB, 2003-2004. CAMBRA, M. 2006-2007. Clases en el master Enseñanza del Español como lengua extranjera del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Barcelona. Asignatura impartida: Observación de clases; Docencia en el programa de doctorado Ensenyament de llengües i Literatura del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Barcelona: Recerca etnogràfica a classe de llengua; Curso: 'Enseignement des langues dans le primaire' en el DESS (master): 'Acquisition et didactique des langues étrangères', de la Universidad de Lyon-2 Lumière, dentro del marco del acuerdo entre las Universidades de Lyon-2 y Barcelona. Palou, J. Educació i decisions curriculars. Vilafranca del Penedès III Trobada intercanvi d'experiències educatives a primària de l'Alt Penedès. IES Eugeni d'Ors. 06 09 2007 Palou, J. La recerca com a eix vertebrador del currículum. . Esparreguera Activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya organitzat pel Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.(4h.) 11 07 2007 Palou, J. Formació per al professorat interí d'Infantil i Primària . Esparreguera Activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya organitzat pel Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.(4h.) 11 07 2007 Palou, J. Conferència conjuntament amb J.Cela: 'Llegir per aprendre a viure'. . Barcelona VIII Jornades d'Intercanvi d'Experiències Pedagògiques 'La biblioteca, punt de trobada'. 6 i 26 de setembre de 2007. Plans de Formació de Zona de Badalona i de Sant Adrià de Besòs. 06 06 2007 Palou, J. El paper decisiu de la família i de l'escola en l'educació cívica. . Barcelona Cicle d'accions formatives per a famílies al Districte de Gràcia. 21 05 2007.

TERCER CICLE: CAMBRA, M. Professora del doctorat 'Ensenyament de llengües i Literatura' del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB, tutora i directora de treballs d'investigació i de tesis (des de 1992);FONS, M. Professora del doctorat 'Ensenyament de llengües i Literatura' del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB; PALOU, J. Professor del doctorat 'Ensenyament de llengües i Literatura' del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB,(des de 2003); CAMBRA, M. Professora del doctorat 'Enseñanza de lenguas mediante tareas', de la Universitat de Zaragoza (des del curs 1999); BALLESTEROS, C, Professora del Master a distància 'Enseñanza del Español como lengua extranjera' del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB; CAMBRA, M.,Professora del Master presencial 'Enseñanza del Español como lengua extranjera' del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB, (de 1997 a 2003); CAMBRA, M. Professora del master DESS 'Enseignement des langues dans le primaire', organitzat pel Centre de Langues de la Universitat de Lyon-2 Lumière (des de 1994); CAMBRA, M. Membre de tribunals de nombroses tesis de doctorat de l'àmbit de l'ensenyament de llengües; CAMBRA, M. Direcció de tesis de l'àmbit de l'ensenyament de llengües. PALOU, J. Membre de tribunals d'algunes tesis de doctorat de l'àmbit de l'ensenyament de llengües

ASSESSORAMENT DE LLICÈNCIES PER ESTUDIS: CAMBRA, M.Assessorament dels estudis de A. Teruel (2001-2002), M. Aguyé, I. Sarracíbar i C. Martín (2002-2003), amb llicència atorgada per la Generalitat de Catalunya; PALOU, J.Assessorament dels estudis de 2 professores: 'L'ensenyament de l'oral i la interacció a l'aula' i 'La dramatització i el teatre a l'educació secundària. Recursos didàctics per a la integració escolar i el reconeixement de la llengua catalana'. FONS, M. 2007. Assessorament d'una llicència d'estudis de la professora María Teresa Soga.

CONFERÈNCIES: CAMBRA, M. Conferència 'Construire une recherche avec des enseignants', a la Journée Doctorale 2002, organitzada pels estudis de doctorat de la Universitat de Paris 3-Sorbonne; CAMBRA, M. conferència: 'Les méthodes de recherche en didactique des langues à l'école primaire: une approche qualitative', a l'Euroconference 'The teaching of Foreign Languages in European Primary Schools', Saint-Cloud, 1998; CAMBRA, M. Conferència a l'Ateneu Científic, Artístic i Literari de Maó: 'Els reptes de l'escola plurilingüe', 2003. PALOU, J. Conferència 'Llegir i escriure: didàctica de les habilitats comunicatives', encarregada pel Subdirector General de Formació Permanent per diferents delegacions territorials, 200-2001; PALOU, J., Conferència inaugural del Cicle de Trobades Interprofessionals Fòrum Barcelona 2004 sobre 'La resolució de conflictes en l'àmbit educatiu: formació i reptes de futur', Barcelona, març 2004.

AJUTS I PREMIS: FONS, M., Beca d'investigació per la realització de tesis doctorals de la Fundació Jaume Bofill (1988); FONS, M., Premi projecte de realització d'una obra de recerca pedagògica: 'Ensenyar i aprendre a llegir i a escriure en situacions d'ús real de la llengua escrita a l'aula', Fundació Enciclopedia Catalana (1995). PALOU, J. Premi Alexandre Galí d'Educació, LXXIII de premis, per la seva tesi doctoral, 2004; PALOU, J. Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de Barcelona, 2004.

CAMBRA, M. Membre del Consell Assessor de la revista Articles de Didàctica de la Llengua, Barcelona; evaluadora d'articles originals de la revista Cultura y Educación, de la revista Estudios de Sociolingüística i de la revista A.I.L.E.(Acquisition et Interaction en Langue Étrangère), de Paris. PALOU, J. Assessor del servei de publicacions de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Cambra, M. 2004, Evaluadora de artículos originales presentados a la revista internacional AILE, Acquisition et Interaction en Langue Étrangère. Ass.Encrages. Cambra, M. Miembro del comité científico de la revista Temps d'Educació (TE), editada por el ICE i la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, 2005. Cambra, M. Miembro del Consejo Asesor de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 2005. Cambra, M. Miembro tribunal para la obtención del DEA del programa de doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2006. Cambra,M. Moderadora de la mesa redonda 'La recerca en didàctica de la llengua'.Bellaterra (Barcelona) Jornada Acadèmica de reconeixement a la trajectòria professional d'Anna Camps (Universitat Autònoma de Barcelona), 31/03/2006. Cambra, M. Consejo dirección y comité científico de la 'Xarxa Incentivadora de Recerca Llera', de 16 grupos, aprovada por Dep.d' Educació i Universitats el juliol de 2006. Cambra, M. A partir del 2006: Miembro del comité científico de la revista interdisciplinar en línea: 'Child health and Education: An Interdisciplinary Journal'. www.childhealthandeducation.com, Faculty of Education, Simon Fraser University, Canadà. Fons, M. Miembro del Consejo de dirección de la revista 'Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura' de la Editorial Graó, 2007. Fons, M. Co-directora de la Colección Biblioteca d’Articles, Sèrie Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Editorial Graó, 2007.

Links a altres webs

Article premiat http://www2.ub.edu/or5/ArticleCambra-PLURAL05.pdf

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/09/2018