Inici UB
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL)

Dades Generals

Codi Oficial: 2017SGR560

Adreça Professional: Dept. Filologia Anglesa i Alemanya, Gran Via 585 (Barcelona - 08007)

Telèfon: 934035683     Fax: 933171249

Correu-e: munoz(a)ub.edu

Pàgina Web:

Codis Unesco: Ensenyament de Llengues / Altres (especifiqueu)

Paraules Clau:

Àmbit temàtic: Humanitats

Equip Investigador

Carmen Muñoz Lahoz munoz(a)ub.edu

Julia Baron Pares juliabaron(a)ub.edu

Maria Luz Celaya Villanueva mluzcelaya(a)ub.edu

Eva Cerviño Povedano ecervino(a)ub.edu

Nuria Esteve Gibert estevegibert(a)ub.edu

Sara Feijoo Antolin sfeijoo(a)ub.edu

Natalia Fullana Rivera nataliafullana(a)ub.edu

Roger Gilabert Guerrero rogergilabert(a)ub.edu

Mayya Levkina Levkina mayya.levkina(a)ub.edu

Immaculada Miralpeix Pujol imiralpeix(a)ub.edu

Juan Carlos Mora Bonilla mora(a)ub.edu

Mireia Ortega Duran m.ortega(a)ub.edu

Raquel Serrano Serrano raquelserrano(a)ub.edu

Elsa Tragant Mestres de la Torre tragant(a)ub.edu

Olena Vasylets ovasylets(a)hotmail.com

Ferran Gesa Vidal ferran.gesa(a)ub.edu

Georgia Pujadas Jorba georgia.pujadas(a)ub.edu

Línies de Recerca

Efectos de la edad en el aprendizaje de la lengua extranjera (inglés) 1995

Carme Muñoz (UB)- Comunidad Europea Línia: Enseñanza integrada de los contenidos curriculares y la lengua extranjera (1998 - 2001)

Investigador Principal: Carmen Muñoz Lahoz (1995 - 1998) Projecte Oficial PB94-0944 Títol 'Los efectos de la edad (período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera (inglés). Con especial énfasis en el período 2/3-6 años'

Investigador Principal Carmen Muñoz Lahoz (1998 - 2001) PB97-0901 Títol 'Los efectos de la edad (Período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera'.

Investigador Principal Carmen Muñoz Lahoz (2002 - 2005 )Projecte Oficial BFF2001-3384 Títol 'Los factores edad, intensidad y tipo de exposición en el aprendizaje del inglés'

Carmen Muñoz Lahoz(2002 - 2004) Títol 'Age, intensity of instruction and metalinguistic awareness in EFL learning'

Investigador principal: Carmen Muñoz Lahoz (2004 - 2007) Projecte Oficial HUM2004-05167 Títol 'Secuencias de desarrollo en la adquisición del inglés como lengua extranjera'

Resum de l'activitat de Recerca

1. Projecte Oficial PB94-0944 'Los efectos de la edad (período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera (inglés). Con especial énfasis en el período 2/3-6 años' Import 18.030,36 Investigador Principal 37725545_Carmen Muñoz Lahoz Any inicial 1995 Any final 1998 2. N. Projecte Oficial PB97-0901 Títol 'Los efectos de la edad (Período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera' Import 9.015,18 Investigador Principal 37725545_Carmen Muñoz Lahoz Any inicial 1998 Any final 2001 3. N. Projecte Oficial BFF2001-3384 Títol 'Los factores edad, intensidad y tipo de exposición en el aprendizaje del inglés' Import 42.884,68 Investigador Principal 37725545_Carmen Muñoz Lahoz Any inicial 2002 Any final 2005 Els tres primers projectes han tingut com a resultats més rellevants: - haver completat un estudi dels efectes de l'edat en l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera que han permès respondre la pregunta sobre si era possible generalitzar els resultats obtinguts en una situació d'adquisició d esegona llengua en una situació natural a una situació d'aprenentaatge escolar. L'estudi ha permès concloure que en una situació amb una exposició baixa a la llengua i un ús limitat d'aquesta, a) els alumnes de major edat ón més eficaços en l'aprenentatge gràcies al seu desenvolupament cognittiu; b) una edat d'inici adelantada no significa una millora de l'aprenentatge si no va acompanyada d'una exposició intensiva a la llengua que garanteixi el funcionament de mecanismes d'aprenentatge implícits. - haver recollit dades lingüístiques, orals i escrites, de més de 2000 aprenents, la qual cosa ha permès fins ara estudiar el desenvolupament de diferents aspectes gramaticals i de les diferents habilitats en aprenents d'anglès de llengua materna castellana/catalana. Aquestes dades constitueixen una base de dades molt riques a partir de la uqal es podran realitzar d'altres investigacions per part dels membres del grup d'investigació i altres investigadors. - haver recollit dades lingüístiques de situacions d'aprenentatge d'una llengua estrangera en situacions amb diferents graus d'intensitat de contacte (immersió, immersió parcial, anglès en una assignatura de contingut no lingüístic, anglès limitat a l'assignatura de llengua), la qual cosa ha permès observar l'efecte diferent dels diferents graus d'intensitat d'exposició en els diferents components lingüístics. 4.Projecte Oficial HUM2004-05167 Import 38.860,00 (6.465.760 pts) Títol 'Secuencias de desarrollo en la adquisición del inglés como lengua extranjera' Any inicial 2004 Any final 2007 El projecte es propon estudiar les seqüències de desenvolupament en l'adquisició de l'anglès coma llengua estrangera per aprenents amb castellà i/o català com a llengua materna en contexts formals amb diferent tipus d'exposició a la llengua (més o menys intens). S'estudia: a) l'evolució dels diferents compoennts de la competència lingüística: lèxic, fonològic, morfosintàctic i discursiu, distingint en aquest últim entre l'evolució de la competència oral narrativa, la competència oral conversacional i la competència escrita; i b) l'evolució d ela competència estratègica. Els objectius principals del projecte d'investigació són: 1) establir estadis comuns als distints aprenents; 2) comparar aquests estadis amb els proposats en altres estudis d'adquisició de segones llengÜes en contexts formals i naturals; 3) establir, a partir dels estadis dlingÜístics, una sèrie de combinacions freqüents que constituiran els perfils de desenvolupament dels aprenents en diferents nivells (definits per números d'hora d'exposició i tipus d'exposició); 4) elaborar escales de medició per habilitats i modalitats capaces de descriure els nivells més baixos de domini lingüístic i sensibles a l'edat dels aprenents; 5) desenvolupar un corpus electrònic (learner corpus) que podrà posar-se a la disposició d'altres investigadors a través de la seva distribució a la xarxa.

Publicacions en Revistes

Navés, T.  (2002).  Successful CLIL Programmes. Characteristics. TESOL Newsletter

Tragant, E.; Muñoz, C. (2004).  Second Language Acquisition and Language Teaching. International Journal of English Studies (IJES), IV(1),  197-219.   ISSN: 1578-7044

Muñoz, C.  (2001).  The use of the target language as the medium of instruction. University students' perceptions. Anuari de Filologia, XXIII(10),  71-82.   ISSN: 0210-1343

Tragant, E. (2001).  Review of Trenchs M., E-mails a una Mestra. Correu Electrònic i Aprenentatge de Llengües APAC of News, 41,  18-19.   ISSN: 1137-1528

Cortés, C. (1995).  Argument Structure: English Verbs of Suiting. Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 8,  69-78.   ISSN: 0214-4808

Helland, C.  (1991).  Ne-Clitization in Catalan. Romance Linguistics and Literature Reviews, 4,  27-54. 

Muñoz, C. (2001).  L'aprenentatge de llengües estrangeres: Ja hi dediquem prou temps?. Escola Catalana(377),  6-9.   ISSN: 1131-6187

Tragant, E. (1996).  Review of J.C. Richards & C. Lockhart, Reflective Teaching in Second Language ClassroomsSystems Research, 24(1),  133-134.   ISSN: 0731-7239

Tragant, E. (1996).  The impact of teachers' beliefs on their practice in activity structuring. Atlantis. Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies, XVIII(1 y 2),  407-415.   ISSN: 0210-6124

Tragant, E.; Trenchs, M.  (1997).  Unplanned vocabulary instruction: A case study of three second language classrooms. Miscelánea: A Journal of English and American Studies, 18,  327-346.   ISSN: 1137-6368

Muñoz, C.; Pérez, C.; Celaya, M.L.; Navés, M.T.; Torras, M.R.; Tragant, E.; Victori, M. (2002).  En torno a los efectos de la edad en el aprendizaje de una lengua extranjera. Revista Fòrum sobre Plurilingüisme i Educació(1). 

Muñoz, C. (2003).  Los avances canadienses en la enseñanza de segundas lenguas: reflexiones sobre nuestra situación. Anuari de Filologia, XXV(12),  169-188.   ISSN: 0210-1343

Tragant, E. (1991).  Learner training and teacher training: convergent perspectives. Anuari de Filologia, XIV(AI),  107-114.   ISSN: 0210-1343

Cortés, C. (1995).  Subject-object Asymmetries and Verb Classes. Linguistica Atlantica(17),  63-78. 

Muñoz, C. (2003).  Le rythme d'acquisition des savoirs communicationnels chez des apprenants guidés. L'influence de l'âge. AILE (Acquisition et Interaction en Langue Étrangère).Université Paris VIII, 18,  53-77.   ISSN: 1243-969X

Helland, C. (1990).  Participle Agreement in Catalan. Romance Linguistics and Literature Reviews, 3,  48-63. 

Muñoz, C.; Nussbaum, L. (1997).  Les enjeux des langues dans l'éducation: le cas de l'Espagne. AILE (Acquisition et Interaction en Langue Étrangère).Université Paris VIII(10),  3-20.   ISSN: 1243-969X

Muñoz, C. (1997).  Age, Exposure, and Foreign Language Learning. APAC Monographs, 2,  16-24. 

Torras, M.R.; Tragant, E.; Bermejo, M.L.  (1999).  Les creences populars entorn a l'aprenentatge d'una llengua estrangera (Anglès) abans dels vuit anys. Temps d'Educació, 22,  311-341.   ISSN: 0214-7351

Tragant, E. (1997).  Mismatches between teachers' expectations and students' performances. Revista Alicantina de Estudios Ingleses(10),  193-208.   ISSN: 0214-4808

Cortés, C. (1997).  Case and English Unaccusative Verbs. BELLS. Barcelona English Language and Literature Studies,  147-158.   ISSN: 1697-1612

Muñoz, C. (1990).  La teoría gramatical chomskiana y la adquisición del lenguaje. Revista Española de Lingüística Aplicada, Monográfico(1),  221-234.   ISSN: 0213-2028

Tragant, E. (2001).  Review of Cenoz, J. & J. Ulrike, English in Europe: The Acquisition of a Third LanguageAtlantis. Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies, XXIII(2),  231-233.   ISSN: 0210-6124

Miralpeix, I. (2007).  Writing and Vocabulary in Foreign Language Acquisition. Angles on the English Speaking World. Language Teaching Research, 11(1),  103-105.  http://ltr.sagepub.com/ / http://ltr.sagepub.com/content/11/1/103.full.pdf+html ISSN: 1362-1688

Tragant, E. (2001).  El factor edat en l'aprenentatge de l'anglès. Escola Catalana, XXXVI(377),  15-17.   ISSN: 1131-6187

Cortés, C. (1993).  Catalan Participle Agreement, auxiliary selection and the Government Transparency Corollary. Probus, 5(3),  193-240.   ISSN: 0921-4771

Celaya, M.L.; Navés, T.; Pérez, C.  (1997).  Optimal Non-Native Written Competence in EFL. Revista Española de Lingüística Aplicada.   ISSN: 0213-2028

Helland, C. (1990).  Cyclic attachment of Catalan clitic pronouns. Romance Linguistics and Literature Reviews, 3(5),  81-87. 

Muñoz, C. (2004).  The BAF Project: Research on the effects of age on foreign language acquisition. ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada.   ISSN: 1576-5059

Tragant, E.; Ribé, R.  (1997).  Activity beginnings and ends: a case study of three teachers. Lenguaje y Textos, 10,  25-41.   ISSN: 1133-4770

Muñoz, C. (2004).  L’avançament de la introducció de la llengua estrangera: una fugida cap enrere?. Llengua, Societat i Comunicació(1).   ISSN: 1697-5928

Miralpeix, I. (2006).  Age and the Acquisition of English as a Foreign Language. System, 34(1),  151-154.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X06000030 ISSN: 0346-251X

Torras, M.R., Tragant, E.; García Bermejo, M.L. (1997).  Croyances populaires sur l'apprentissage précoce des langues étrangères. AILE (Acquisition et Interaction en Langue Étrangère).Université Paris VIII(10),  127-158.   ISSN: 1243-969X

Álvarez, E. (2003).  Character introduction in two languages: its development in the stories of a Spanish/English bilingual child age 6;11 to 10;11. Bilingualism: Language and Cognition, 6(3),  1-17.   ISSN: 1366-7289

Navés, T.  (2002).  Trabajos en Lingüística Aplicada. Edición de C. Muñoz. Links and Letters(26),  14-16.   ISSN: 1133-7397

Navés, T.; Miralpeix, I.; Celaya, M.L. (2005).  Who transfers more? And what? Crosslinguistic influence in relation to school grade and language dominance in EFL. International Journal of Multilingualism, 2(2),  113-134.  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14790710508668380#.U-4NoxzmduQ ISSN: 1479-0718

Muñoz, C. (2001).  Factores escolares e individuales en el aprendizaje formal de un idioma extranjero. ELUA. Estudios de Lingüística,  249-270.   ISSN: 0212-7636

Tragant, E. (1996).  La corrección en la expresión escrita: Las preferencias de los estudiantes. Didáctica. Lengua y Literatura(8),  319-332.   ISSN: 1130-0531

Muñoz, C. (2005).  Trilingualism in the Catalan educational system. International Journal of the Sociology of Language,  75-93.   ISSN: 0165-2516

Tragant, E. (2003).  Modern languages across the curriculum (M. Grenfell). Language Teaching Research, 7(3),  377-380.   ISSN: 1362-1688

Muñoz, C.; Pérez-Vidal, C.; Celaya, M.L.; Navés, T.; Torras, M.R.; Tragant, E.; Victori, M. (1997).  En torno a los efectos de la edad en el aprendizaje escolar de una lengua extranjera. forum sobre plurilingüismo y educación publicación electrónica semestral del ICE de la Universidad de Barcelona

Muñoz, C. (2004).  Speech Adjustments in L3 Interviews. Anuari de Filologia.   ISSN: 0210-1343

Álvarez, E. (1999).  The role of language dominance in two narratives of a 7-year-old Spanish-English bilingual. AILE (Acquisition et Interaction en Langue Étrangère).Université Paris VIII, 1(Número Especial),  83-95.   ISSN: 1243-969X

Publicacions en Llibres

Tragant, E.; Celaya M.L.  (1997).  La producción oral en las tramas de 3ª generación. En Tramas Creativas y Enseñanza de Lenguas. Edicions Universitat de Barcelona (pp. 253 - 276). ISBN: 84-475-1828-0.  

Celaya, M.L.; Tragant, E.  (1997).  La adquisición del código escrito en las tramas de 3ª generación. En Tramas Creativas y Enseñanza de Lenguas. Edicions Universitat de Barcelona (pp. 237 - 252). ISBN: 84-475-1828-0.  

Ribé, R.; Tragant, E.; Navés, T.  (1997).  Ensenyament de les Llengües Estrangeres I. Foreign English Language Teaching Methodology I. Text-guia. .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-246-6.  

Victori, M.; Tragant, E.  (2003).  Learner strategies: A cross-sectional and longitudinal study of primary and high-school EFL learners. En Age and the Acquisition of English as a Foreign Language. M. L. García-Lecumberri y M. P. García-Mayo (Eds.) (pp. 182 - 209).  Multilingual Matters - S. ISBN: 1-85359-639-6.  

Ribé, R.; Tragant, E.; Navés, T.  (1997).  Ensenyament de les Llengües Estrangeres II. Text-guia. .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-045-5.  

Naves, M.T.; Muñoz, C.  (2000).  Usar las lenguas extranjeras para aprender y aprender a usar las lenguas extranjeras. Una introducción a AICLE para madres, padres y jóvenes. En D. Marsh i G. Langé (Eds.), Using Languages to Learn and Learning to Use Languages (pp. 1 - 15).  UniCOM, University of Jyväskylä on behalf of TIE-CLIL LINGUA Project - N. ISBN: 951 39 0765 1.  

Muñoz, C.(Coord.); Celaya, M.L.; Fernández-Villanueva, M.; Navés, T.; Tragant, E. (Eds.)  (2001).  Trabajos en lingüística aplicada. En Trabajos en lingüística aplicada (pp. 1 - 778).  Univerbook - N. ISBN: 84-477-0733-4.  

Cortés, C.; Navés, T.  (1997).  L2 Acquisition and Functional Projections: the L2 Initial State. En Proceedings of EUROSLA. .  Universitat Pompeu Fabra - S. ISBN: 84 88042 21 3.  

Navés, T.; Muñoz, C. (1999).  Experiencias AICLE en España. En Marsh, D.; Langé,G. (Eds.), Implementing Content and Language Integrated Learning. A Research-driven TIE_CLIL Foundation Course Reader. (pp. 131 - 144).  Continuing Education Centre, University of Jyväskylä on behalf of TIE-CLIL - N. ISBN: 951-39-0519-5.  

Navés, T.; Muñoz, C.  (1999).  Implementation of CLIL in Spain. En D. Marsh i G. Langé (Eds.), Implementing Content and Language Integrated Learning. A Research-driven TIE_CLIL Foundation Course Reader. (pp. 145 - 158).  Continuing Education Centre, University of Jyväskylä on behalf of TIE-CLIL - N. ISBN: 84-475-1533-4.  

Navés, T.; Muñoz, C.  (1999).  Experienze di CLIL (AICLE) in Spagna. En Marsh, D.; Langé, G. (Eds.), Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuti: Propososte di Realizzazione. Corso di base per la sperimentazione TIE-CLIL (pp. 135 - 158). ISBN: 84-475-1533-4.  

Navés, T.; Muñoz, C.; Pavesi, M.  (2002).  Second Language Acquisition for CLIL. En Langé, G. Bertaux, P.The CLIL Professional Development Course (pp. 53 - 102).  Ministero della' Istruzione della' Università e della Ricerca. Direzione Regionale per la Lombardia - N. ISBN: 88-900649-1-9.  

Navés, T.; Muñoz, C.; Pavesi, M.  (2002).  Adquisición de Segundas Lenguas para Programas AICLE. En Marsh, D.; Langé, G. (Eds.), Curso para especialistas de AICLE .  Ministero della' Istruzione della' Università e della Ricerca. Direzione Regionale per la Lombardia - N.

Muñoz, C. (1998).  Los efectos de la edad de los sujetos en la realización de tests en lengua extranjera. En I. Vázquez i I. Guillén (Eds.), Los distintos dominios de la Lingüística Aplicada desde la perspectiva de la Pragmática (pp. 307 - 312).  Anubar Ediciones - N.

Navés, T.; Torras, M.R.; Celaya, M.L. (2003).  Long-term effects of an earlier start: An analysis of EFL written production. En EUROSLA Yearbook. Annual Conference of the European Second Language Association (pp. 103 - 130).  John Benjamins Publishing Company - S. ISBN: 1588114384.  

Muñoz, C.  (2000).  The effects of age on rate of acquisition of a foreign language. En P. Gallardo i E. Llurda (Eds.), Proceedings of the XXII International Conference of AEDEAN (pp. 567 - 571).  Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida - S. ISBN: 84-8409-045-0.  

Muñoz, C. (1999).  The effects of age on instructed foreign language acquisition. En S. Fernández et al. (Eds.), Essays in English Language Teaching. A Review of the Communicative Approach (pp. 1 - 21).  Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo - S. ISBN: 84-8317-186-4.  

Muñoz, C.; Celaya, M.L.; Rodríguez, F.  (1999).  Second Language Acquisition Workbook. En Second Language Acquisition Workbook. Textos docents (pp. 1 - 151).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-8338-134-6.  

Tragant, E.; Muñoz, C.  (2000).  La motivación y su relación con la edad en un contexto escolar de aprendizaje de una lengua extranjera. En C. Muñoz (Ed.), Segundas Lenguas: Adquisición en el aula (pp. 81 - 105).  Editorial Ariel - S. ISBN: 84-344-8240-1.  

Muñoz, C. (2000).  Bilingualism and Trilingualism in School Students in Catalonia. En J. Cenoz i U. Jessner (Eds.), English in Europe. The Acquisition of a Third Language (pp. 157 - 178).  Multilingual Matters - S. ISBN: 1-85359-480-6.  

Muñoz, C.; Tragant, E.  (2001).  Motivation and attitudes towards L2: Some effects of age and instruction. En S. Foster-Cohen i A. Nizegorodcew (Eds.), EUROSLA Yearbook (pp. 211 - 224).  John Benjamins Publishing Company - S. ISBN: 1568-1491.  

Muñoz, C. (2001).  La evolución de la referencia nominal en la narración en inglés. En F.J. Ruiz de Mendoza et al. (Eds.), Panorama actual de la lingüistica aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje (pp. 1585 - 1593).

Muñoz, C.; Cortés, C.  (2001).  El uso de escalas para medir las habilidades orales en inglés (LE). En I. de la Cruz et al. (Eds.), La lingüística aplicada a finales del siglo XX. Ensayos y propuestas. (pp. 113 - 118).

Muñoz, C. (2002).  Second Language Acquisition for CLIL. Input Characteristics. Individual Characteristics of the Learner. En G. Langé i P. Bertaux (Eds.), TIE-CLIL Professional Development Course (pp. 72-77 - 86-90).  Ministero della' Istruzione della' Università e della Ricerca. Direzione Regionale per la Lombardia - N. ISBN: 88-900649-1-9.  

Langé, G.; Muñoz, C.; Navés, T.  (2002).  Curso de especialización en AICLE/TIE-CLIL. (pp. 1 - 246).  Ministero della' Istruzione della' Università e della Ricerca. Direzione Regionale per la Lombardia - N. ISBN: 88-900649-5-1.  

Muñoz, C. (2002).  La adquisición de la tercera lengua en Cataluña. En F. Etxeberria i U. Ruiz (Eds.), ¿Trilingües a los 4 años? (pp. 43 - 63).  Ibaeta Pedagogía - N. ISBN: 84-931783-4-9.  

Muñoz, C. (2002).  La sobre-explicitación de la referencia personal en las narrativas en segunda lengua. En A.I. Moreno i V. Colwell (Eds.), Actas del XIX Congreso AESLA .  Ediciones Universidad de León - S. ISBN: 84-7719-984-1.  

Muñoz, C. (2003).  Variation in oral skills development and age of onset. En M. P. García Mayo i M. L. García Lecumberri (Eds.), Age and the acquisition of English as a Foreign Language: Theoretical Issues and Fieldwork (pp. 161 - 181).  Multilingual Matters - S. ISBN: 1-85359-639-6.  

Fullana, N.; Muñoz, C.  (2003).  The Development of Auditory Discrimination Skills in EFL Learners of Different Ages. En J.L. Chamosa (Ed.) Proceedings of the 23rd International Conference AEDEAN. .  Ediciones Universidad de León - S. ISBN: 84-688-4658-9.  

Muñoz, C. (2003).  Productive oral abilities and starting age in EFL. En M. Falces, M. Díaz i J.M. Pérez (Eds.), Actas del XXV Congreso AEDEAN. .  Ediciones Universidad de Granada - S. ISBN: 84-688-2185-3.  

Álvarez, E.; Muñoz, C.  (2003).  Las habilidades narrativas en inglés (LE) y su evolución con la edad. En G. Luque, A. Bueno i G. Tejada (Eds.), Las lenguas en un mundo global/ Languages in a global world. Actas del XX Congreso AESLA .  Universidad de Jaén - S. ISBN: 84-8439-162-0.  

Gost, C.; Muñoz, C.  (2004).  El desarrollo de los morfemas gramaticales en aprendices adultos de inglés. En Actas del XXII Congreso de AESLA .  Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia - N.

Muñoz, C.; Sánchez, L.  (2004).  Morpheme development in two groups of EFL learners. En A.R. Celada, D. Pastor, D. i P.J. Pardo (Eds.), Actas del XXVII Congreso de AEDEAN. .  Ediciones Universidad de Salamanca - S.

Muñoz, C. (Coord.); Álvarez, E.; Celaya, M.L.; Fullana, N.; Grañena, G.; Helland, C.; Miralpeix, I.; Mora, J.C.; Navés, T.; Pérez, C.; Torras, M.R.; Tragant, E.; Victori, M. (2005).  Age and Foreign Language Learning Rate: the BAF Project. .  Multilingual Matters - S.

Álvarez, E.  (1998).  The Development of a Hierarchical Organisation in Narrative. En  Proceedings of the 22nd International Conference of AEDEAN (pp. 67 - 71). ISBN: 84-8409-045-0.  

Álvarez, E. (2003).  Developing narratives: a bilingual case study. .  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-477-0843-B.  

Álvarez, E. (2003).  Telling stories in two languages: the development of reference to space between the ages of 7 and 11. En Linguistic theory and language development in Hispanic languages. Papers from the 5th Hispanic Linguistics symposium and the 2001 Conference on the acquisition of Spanish and Portuguese (pp. 336 - 349). ISBN: 1-57473-034-7.  

Álvarez, E. (2004).  The theory and practice of learning a non-primary language. En An integrating approach to applied linguistics: academic and professional insights (pp. 147 - 179). ISBN: 84-8444-834-7.  

Álvarez, E.; Helland, C. (2005).  Rate and route of acquisition in EFL narrative development at different ages. En Age and Foreign Language Learning Rate .

Álvarez, E. (2003).  The role of the interviewer in the oral narratives of EFL students of different ages and proficiency level. En Fifty years of English studies in Spain (1952-2002). A commemorative volume (pp. 341 - 348).  Universidade de Santiago de Compostela - S. ISBN: 84-9750-257-4.  

Álvarez, E.; Muñoz, C.  (2003).  Las habilidades narrativas en inglés (LE) y su evolución con la edad. En G. Luque, A. Bueno i G. Tejada (Eds.), Las lenguas en un mundo global/ Languages in a global world. Actas del XX Congreso AESLA .  Universidad de Jaén - S. ISBN: 84-8439-162-0.  

Cid, E.; Grañena, G.; Tragant, E.  (2003).  On the development of a data-based questionnaire on motivation. En Palacions, I.M.; López, M.J.; Fra, P. y Seoane, E. (Eds.) Fifty Years of English Studies in Spain (1952-2002). A Commemorative Volume (pp. 349 - 354).  Universidade de Santiago de Compostela - S. ISBN: 84-9750-257-4.  

Tragant, E.; Celaya M.L.  (1997).  La producción oral en las tramas de 3ª generación. En Tramas Creativas y Enseñanza de Lenguas. Edicions Universitat de Barcelona (pp. 253 - 276). ISBN: 84-475-1828-0.  

Miralpeix, I. (2006).  Age and Vocabulary Acquisition in EFL. En Age and Foreign Language Learning Rate: The BAF Project (pp. 89 - 106).  Multilingual Matters - S. ISBN: 1-85359-892-5.  http://www.multilingual-matters.com/display.asp?k=9781853598913

Meara, P.M.; Miralpeix, I.  (2006).  Y_Lex: The Swansea Advanced Vocabulary Levels Test. .http://www.lognostics.co.uk/tools/index.htm

Serveis, Tècniques o Instrumental

Teresa Navés Tècnica Programa RAPID PROFILE desenvolup per l'investigador en el camp d'aquisició de segones llengues, M. Pienemann i que s'utilitza a Australia com eina d'avaluació de la competència lingüística dels aspirants Paraules Clau 024993 - Eines informàtiques per a la recerca educativa 034088 - Adquisició segones llengües 034322 - Avaluació Competencies Lingüístiques Aprenents. Language Testing 025006 - Ensenyament d'idiomes amb ordinador (CALL) 005762 - Aprendizaje del lenguaje

Tècnica CHILDES Child Language Data Exchange System. Tools for studying conversational interactions. Database of transcripts, programs for computer analysis of transcripts http://childes.psy.cmu.edu/ Paraules Clau 034088 - Adquisició segones llengües 024993 - Eines informàtiques per a la recerca educativa 201842 - adquisició primera llengua 008613 - Frecuencia 007010 - Chat 007358 - Check-list 005668 - Lingüística computacional 033156 - lingüistica de corpus 007391 - Informática en Investigación Educativa 010645 - Lingüística informática

Tècnica Nud*ist sofware Qualitative research uses a range of ways of discovering and exploring the meanings of unstructured data http://www.ucd.ie/computing/support/application/nudist.html Paraules Clau 202097 - Recerca qualitativa 202098 - Dades etnogràfiques 202097 - Recerca qualitativa 010958 - Etnografía 202099 - Bottom-up research 024993 - Eines informàtiques per a la recerca educativa 202100 - Programari per la recerca lingüística 015317 - Antropología lingüística 011912 - Lingüística aplicada 202101 - Instruments recol.lecció dades en recerca empírica

Teresa Navés: 004 Tècnica CONCORDANCERs (Monoconc, Collins-Cobuild Concordancer...)tools for generating concordances, word lists, and indexes from texts. http://www.sil.org/linguistics/computing.html Paraules Clau 024993 - Eines informàtiques per a la recerca educativa 005668 - Lingüística computacional 033156 - lingüistica de corpus 031799 - Análisis de Corpus 202100 - Programari per la recerca lingüística 101061 - Base de dades lexicogràfiques 018491 - Lingüística textual 008688 - Planificación lingüística 011912 - Lingüística aplicada 202102 - Filologia anglesa

Teresa Navés: Tècnica Online Automatic Free Machine Translation. Traducció automàtica gratuïta i online de textos per propòsits educatius http://www.lingolex.com/translationsoftware.htm Paraules Clau 005665 - Traducción automática 025006 - Ensenyament d'idiomes amb ordinador (CALL) 033674 - Didáctica de llengua i la literatura 001137 - Informática educativa 024993 - Eines informàtiques per a la recerca educativa 011912 - Lingüística aplicada 001138 - Informática médica 018491 - Lingüística textual 010645 - Lingüística informática 012526 - Informática y educación

Equip TAGGER CLAWS 4 (C5 & C7) Etiquetador morfosintàctic de la Universitat de Lancaster (UNIX). Aquesta eina consultable des de la web ha estat adquirida al 2002 pel grup de recerca consolidat coordinat per Dra C Muñoz Clau Usuari assidu Data d'inici - -1999 ordinador (CALL) 033549 - Innovació docent i multimèdia educatiu 001138 - Informática médica 007391 - Informática en Investigación Educativa 012526 - Informática y educación 202104 - Ensenyament Flexible i Semi-presencial 202105 - Diversitat i individualitzat 202106 - Entorns i plataformes educatives. 026384 - Aprendizaje a distancia 033895 - Asignatura Virtual

Tècnica SPSS Programa Estadístic de gestió de dades per recerques quantitatives i qualitatives: descriptiu, multivariable, per proves paramétriques i no paramétriques, inferencial, de correlacions, etc. Paraules Clau 022221 - Estadística computacional 013355 - Estadística inferencial 000799 - Estadística multivariante 003983 - Interpretación estadística 006766 - Estadística paramétrica y no paramétrica 022221 - Estadística computacional 024805 - Anàlisi estadística 007985 - Estadística aplicada 023222 - Estadística descriptiva 002382 - Estadística

Equip BCN British National Corpus disponible a través del servei de Lexicometria de la UB i del que el grup de recerca consolidat coordinat per Dra Muñoz, sobre el factor edat en disposa de còpia en CD-ROM des de 2002

Tècnica Microsoflt SHAREPOINT http://www.microsoft.com/sharepoint/ Eina utilitzada per el grup d'innovació docent de la UB LADA/A http://lada.fil.ub.es/ amb forums, gestor base dades interactiu, FTP, llista distribució... Paraules Clau 025006 - Ensenyament d'idiomes amb ordinador (CALL) 033549 - Innovació docent i multimèdia educatiu 001138 - Informática médica 007391 - Informática en Investigación Educativa 012526 - Informática y educación 202104 - Ensenyament Flexible i Semi-presencial 202105 - Diversitat i individualitzat 202106 - Entorns i plataformes educatives. 202107 - Participació i corresponsabilitat de l'estudiant 202108 - Treball cooperatiu i en equip

Teresa Navés: Equip EIDA Entorn Integrat d'Aprenentatge i Didàctica de la Llengua del grup d'excel.lència d'innovació docent LADA/A de a UB. http://lada.fil.ub.es/angles/ http://lada.fil.ub.es/productes.htm Clau Responsable

Teresa Navés: Web CT plataforma integrada d'ensenyament-aprenentatge de cursos multimedia a distància que utilitza la UB Virtual. En desenvolupament curs de gramàtica descriptiva de l'anglès. http://www.webct.com Paraules Clau 025006 - Ensenyament d'idiomes amb ordinador (CALL) 033549 - Innovació docent i multimèdia educatiu 001138 - Informática médica 007391 - Informática en Investigación Educativa 012526 - Informática y educación 202104 - Ensenyament Flexible i Semi-presencial 202105 - Diversitat i individualitzat 202106 - Entorns i plataformes educatives. 026384 - Aprendizaje a distancia 033895 - Asignatura Virtual

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Carmen Pérez Vidal (1995).  La adquisición del inglés en un niño bilingüe (catalán/inglés). Barcelona. Tesi Doctoral. . 

María Juan Garau (1995).  The early language acquisition of a bilingual child. A case study. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Mia Victori (1995).  EFL writing strategies and knowledge: An integrative approach. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Paula Hidalgo (1998).  Discourse Analysis in a Language-for Specific-Purposes Spanish Class (Co-directora: Elinor Ochs, Univ. of California at Los Angeles (UCLA)). Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Esther Álvarez Fernández (2001).  Developing Narratives: a Bilingual Case Study. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Catalina Gost (2003).  Order of acquisition and error analysis of grammatical morphemes in adult students learning English as a foreign language. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Miralpeix, I. (2002).  Lexis in free written production of learners of English as an L3 with different starting ages: A Computational Analysis. Barcelona. DEA. . 

Laura Sánchez (2002).  Early Start and Exposure: Effects on Morphosyntactic Acquisition by EFL Bilingual Learners. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Eva Cid (2002).  A morphosyntactic analysis of the oral production of Spanish Secondary school learners of English. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Marta Castañé (2002).  Is the younger the better? A survey on teachers' beliefs. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

M. Dolors Corretja (2002).  Analysis of textbook activities for students (from 3 to 18) learning English as a second language (teachers' point of view). Barcelona. Treball d'Investigació. . 

L. Gálvez i E. Hernández (1996).  El inglés como lengua extranjera en niños de 2 a 6 años. Barcelona. Treball d'Investigació. . 

Esther Álvarez Fernández (2001).  Developing Narratives: a Bilingual Case Study. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Contactes de Recerca

Carme Muñoz Lahoz País USA - ESTATS UNITS D'AMERICA Any 1996 Centre Universidad de Hawaii Localitat Honolulu Tema Investigación Clau Convidat Durada: 1 mes

Carme Muñoz Lahoz País CAN - CANADA Any 1999 Centre University of Toronto Localitat Toronto Tema Investigación Clau Altres (especificar) Especificar Visiting Scholar Durada 1 Mes

Teresa Navés País USA - ESTATS UNITS D'AMERICA Any 1997 Centre ESL Dpt at University of Hawai'i at Manoa (Honolulu) Localitat Honolulu. Hawaii Visiting Scholar invited by M. H. Long: Focus on Form (C. Doughty) Second Language Acquisition Research & Task-based Learning (M. Long), Statistics and Research Methods(G:D: Brown & T. Hudson), Syntax(Blay-Roman) Clau Convidat Visiting scholar Durada Mesos 05

Elsa Tragant Mestres USA - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Any 1999. Department of English as a Second Language, University of Hawai'i. Honolulu, Hawai'i. Tema: Los efectos de la edad en el aprendizaje del inglés en período escolar: estudio de factores actitudinales y estratégicos. Invitado. Financiado por la Secretaría de Estado de Uni., Inves. y Desarrollo. Durada 3 mesos

Presentació de Comunicacions

Navés, T.; Cortés, C. (1996).  Questionnaires: Beliefs and Teaching Practice. Presentació comunicació,  XIV Congreso de TESOL-SPAIN Conference Navigating the Nineties. Abstracts, Tarragona, ESPANYA.

Navés, T.; Quincannon, J.; Ravera, M. (1996).  Interdisciplinary experiences in ESO: Two teachers teaching together. Presentació comunicació,  Experiential Learning. APAC-ELT Convention 1996 (Jornades Pedagògiques per l'Ensenyament de l'Anglès). Abstracts, Barcelona, ESPANYA.

Cortés, C.; Navés, T. (1997).  L2 Acquisition and Functional Projections. Presentació comunicació,  EUROSLA'7. The 7th Annual Conference of the European Second Language Association. ISBN: 84-88042-21-3 , Barcelona, ESPANYA.

Navés, T.; Quincannon, J. (1997).  Insights from a three year project on Content-based Teaching. Com fer les ciències en francès/anglès. Presentació comunicació,  II Jornades d'Ensenyament de les Llengües Estrangeres . Abstracts, Girona, ESPANYA.

Navés, T.; Quincannon, J.; Ravera, M. (1997).  Insights from a three-year project. The Strategies used in teaching an interdisciplinary credit in a foreign language. Presentació comunicació,  The Many Facets of EFL Teacher. APAC-ELT Convention 1997 (Jornades Pedagògiques per l'Ensenyament de l'Anglès). Abstracts, Barcelona, ESPANYA.

Celaya, M.L.; Navés, T.; Pérez-Vidal, C. (1997).  Desperately seeking the optimal non-native written competence in EFL. Ponència,  XXI Congreso Internacional de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos). Facultad de Filologia. Universidad de Sevilla., Sevilla, ESPANYA.

Cortés, C.; Navés, T. (1997).  L2 Acquisition and Functional Projections. Presentació comunicació,  EUROSLA'7. The 7th Annual Conference of the European Second Language Association. ISBN: 84-88042-21-3 , Barcelona, ESPANYA.

Cortés, C.; Navés, T.  (1996).  Diseño, pilotaje y explotación de cuestionarios sobre las variables edad, metodología y gramática. Presentació comunicació,  AESLA, Tarragona, ESPANYA.

Navés, T.; Tragant, E.; Stone, J. (1996).  Teaching Content at the University to English Philology Students. Presentació comunicació,  XX Congreso Internacional de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Angloamericanos). Abstracts, Barcelona, ESPANYA.

Cortés, C.; Navés, T. (1997).  L2 Acquisition and Functional Projections. Presentació comunicació,  EUROSLA'7. The 7th Annual Conference of the European Second Language Association. ISBN: 84-88042-21-3 , Barcelona, ESPANYA.

Navés, T.; Quincannon, J. (2000).  Consideraciones Metodológicas de un proyecto AICLE: Estrategias y Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje de una Experciencia AICLE. Presentació comunicació,  XVIII CONGRESO NACIONAL DE AESLA 4-6 Mayo 2000. Abstracts, Barcelona, ESPANYA.

Navés, T. (2002).  The use of Taggers, WordSmiht and Concordance programs for ELT and SLA Research. Presentació comunicació,  TESOL-Spain XXV . Abstracts, Madrid, ESPANYA.

Navés, T. (2001).  To what extent do Computerised Pos Tagging Text-Analysis Program correlate with Manually-Calculated Analytical Writing Measures and Band Scale Scoring. Presentació comunicació,  XXV Congreso Internacional de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) . Abstracts, Granada, ESPANYA.

Navés, T. (1998).  Focus on Form in Second Language Writing. Presentació comunicació,  XVI Congreso Nacional de AESLA 'Perspectivas aplicadas de la organización del conocimiento y del procesamient y uso del lenguaje' U de la Rioja . Abstracts, Logroño, ESPANYA.

Navés, T. (1996).  Secretaria Comité Organizador. Ponència,  APAC - ELT CONVENTION XI - UB (Jornades Pedagògiques per l'Ensenyament de l'Anglès). Abstracts, Barcelona, ESPANYA.

Navés, T. (1997).  Secretaria Comité Organizador. Secretaria comitè científic/organitzador,  APAC - ELT CONVENTION XII - UB. Abstracts, Barcelona, ESPANYA.

Celaya, M.L.; Muñoz, C. (1996).  Definición de competencias en la adquisición del inglés (LE). Ponència,  XIV Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), Tarragona, ESPANYA.

Navés, T. (2000).  Ponència plenària 'Exploring Tools for Flexible and Distant Learning Courses for English'. Ponència,  European Program SOCRATES, Lingua A (Ref. 65287-CP-3-IT-LINGUA-LA) Meeting. Paris-Sèvres. Centre International d'Etudes Pédagogiques. 2-XII-2000., Paris, FRANÇA.

Muñoz, C. (1997).  Text Coherence in Young Leamers' EFL Elicited Narratives. Presentació comunicació,  7th EUROSLA (European Second Language Association) Conference, Barcelona, ESPANYA.

Navés, T. (2001).  Enfoques metodológicos que favorecen la tranferecia de los aprendizajes realizados en las diferentes lenguas. Ponència,  XX Uda Ikastaroak.XIII Europar Ikastaroen barruan (2001 urtea). XX Cursos de Verano-XIII Cursos Europeos (año 2001) Euskal Herriko Unibersitatea. Universidad del País Vasco.. Abstracts, Donostia , ESPANYA.

Muñoz, C. (1996).  Nominal reference in beginner L2 leamers. Presentació comunicació,  XX AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) Conference, Barcelona, ESPANYA.

Navés, T. (2002).  Ponència Plenària (Key Speaker) 'Aprendizaje Integrado de Contenidos Curriculares y Lengua Extranjera (AICLE). (60'). Ponència,  XXV Seminario Nacional TESOL-Spain . Abstracts, Madrid, ESPANYA.

Muñoz, C. (1998).  The effects of age on rate of acquisition of a foreign language. Presentació comunicació,  XXII AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) Conference. Muñoz, C. (2000). A P. Gallardo i E. Llurda (Eds.), Proceedings of the 22nd International Conference of AEDEAN. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, pp. 567-571., Lleida, ESPANYA.

Navés, T. (2002).  Can early children starters catch up later children starters in writing in the short run. Presentació comunicació,  XXVI Congreso Internacional de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos). Abstracts, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Muñoz, C. (1998).  La evolución de la referencia nominal en la narración en inglés (LE). Presentació comunicació,  XVI Congreso Nacional de AESLA, Logroño, ESPANYA.

Navés, T. (2003).  Comité Científic del Panel d'Adquisició y Aprenentatge de Llengúes de l'Asociació Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Sense especificar,  AESLA-2003, Universidad de Lugo. Març 2003. Abstracts, Lugo, ESPANYA.

Muñoz, C. (1998).  Un estudio de la competencia en castellano y catalán de escolares de diferentes edades. Presentació comunicació,  II Encuentro Internacional sobre Adquisición de las Lenguas del Estado, Univ. de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Muñoz, C. (1998).  Bilingualism, family language and foreign language acquisition. Presentació comunicació,  Eurosla 8, París, FRANÇA.

Cortés, C.; Muñoz, C.  (1999).  El uso de escalas para medir la proficiencia oral en ingles. Presentació comunicació,  XVII Congreso AESLA , Alcala de Henares, ESPANYA.

Fullana, N.; Muñoz, C.  (1999).  The Development of Auditory Discrimination Skills in EFL Learners of Different Ages. Presentació comunicació,  XXIII AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos)Conference. Fullana, N.; Muñoz, C. (2000). A J.L. Chamosa, Proceedings of the XXIII AEDEAN International Conference. León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. CD-ROM., León, ESPANYA.

Muñoz, C.; Tragant, E.  (2000).  Motivation and attitudes towards L2: some effects of age and instruction. Presentació comunicació,  12th Eurosla Conference. Muñoz, C.; Tragant, E. (2001). A S. Foster-Cohen i A. Nizegorodcew (Eds.), EUROSLA Yearbook. Amsterdam: John Benjamins, pp. 211-224., POLÒNIA.

Muñoz, C. (2001).  Age effects in a foreign language context. Presentació comunicació,  SAALA (South African Association of Applied Linguistics) Conference, Grahamtown, SUD-ÀFRICA.

Muñoz, C. (2001).  Age effects in a foreign language context: The acquisition of non-literacy related skills. Presentació comunicació,  Eurosla 11 (European Second Language Acquisition), Paderborn, ALEMANYA.

Muñoz, C. (1998).  La enseñanza de la lengua inglesa en los niveles pre- y universitario. Ponència,  I Simposio sobre enseñanza y aprendizaje del inglés: el método comunicativo en el año 2000, Oviedo, ESPANYA.

Muñoz, C. (1999).  Individual factors affecting foreign language acquisition in the classroom. Ponència,  II Jornades sobre l'ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa, Castelló de la Plana, ESPANYA.

Muñoz, C. (2003).  What does research tell us about the influence of age on foreign language acquisition?. Conferència invitada,  Jornades de Formació del Professorat, ICE, Tarragona, ESPANYA.

Muñoz, C. (2003).  Diferencias individuales en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Conferència invitada,  XII Encuentro práctico para profesores de ELE, Barcelona, ESPANYA.

Muñoz, C. (2003).  L'aprenentatge de llengües i l'edat dels aprenents. Conferència invitada,  Jornada ORATOR. Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Muñoz, C. (2001).  L'aprenentatge d'una llengua estrangera és també una qüestió de temps. Conferència invitada,  Jornada ORATOR. Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Muñoz, C. (2003).  The effects of age on instructed language acquisition. Conferència invitada,  II Jornades de Llengües Estrangeres. Dpt. d'Ensenyament. Centre de Recursos Pedagògics del Montsià (Tarragona), Amposta, ESPANYA.

Muñoz, C. (2002).  Implicacions dels efectes de l'edat en l'aprenentatge escolar d'una llengua estrangera. Conferència invitada,  V Jornades de Llengües Estrangeres. Dpt. d'Ensenyament. , Girona, ESPANYA.

Muñoz, C. (1999).  Age and second language acquisition. Ponència,  APAC, Barcelona, ESPANYA.

Muñoz, C. (2004).  The effects of age on foreign language acquisition. Conferència invitada,  14th European Second Language Association (EUROSLA) Conference, San Sebastián, ESPANYA.

Muñoz, C. (2003).  Implications of age-related differences for L2 learning practice. Conferència invitada,  The Age Factor in Second Language Acquisition , Sevilla, ESPANYA.

Muñoz, C. (2003).  Los efectos de la edad en la adquisición de una lengua extranjera. Resultados preliminares del proyecto BAF. Conferència invitada,  The Age Factor in Second Language Acquisition , Sevilla, ESPANYA.

Muñoz, C. (2001).  Individual factors affecting foreign language acquisition. Conferència invitada,  IV Jornadas de Filología Inglesa , Còrdova, ESPANYA.

Muñoz, C. (2000).  Over-explicitness of personal reference in L2 narratives. Conferència invitada,  Euroconference 'The Structure of Learner Language: Information Structure, Linguistic Structure and the Dynamics of Acquisition', St. Feliu de Guíxols, ESPANYA.

Muñoz, C. (1999).  Individual factors affecting foreign language acquisition in the classroom. Ponència,  II Jornades sobre l'ensenyament/aprenentatge de la llengua anglesa, Castelló de la Plana, ESPANYA.

Muñoz, C. (1998).  La adquisición formal de la lengua inglesa por escolares de diferentes edades. Conferència invitada,  I Simposio sobre enseñanza y aprendizaje del inglés: el método comunicativo en el año 2000. Universidad de Oviedo, Oviedo, ESPANYA.

Muñoz, C. (1996).  Beginning to refer in L2. Conferència invitada,  European Research Conference 'The Structure of Learner Language', Espinho, PORTUGAL.

Muñoz, C. (2000).  Implicaciones didácticas del factor edad en la adquisición de una lengua extranjera. Taula rodona,  Cursos Europeos de Verano. Universidad del País Vasco, San Sebastián, ESPANYA.

Muñoz, C. (1998).  La enseñanza de la lengua inglesa en los niveles pre- y universitario. Ponència,  I Simposio sobre enseñanza y aprendizaje del inglés: el método comunicativo en el año 2000, Oviedo, ESPANYA.

Muñoz, C. (1998).  La investigación en la adquisición de una segunda lengua. Taula rodona,  XVI Congreso de AESLA. Universidad de la Rioja, Logroño, ESPANYA.

Álvarez, E.  (1998).  La evolución de la temporalidad en una narración de un niño de 6;11 a 8;11. Presentació comunicació,  II Encuentro Internacional sobre la Adquisición de las Lenguas del Estado Universitat de Barcelona, 2-4 septiembre , Barcelona, ESPANYA.

Álvarez, E.  (1998).  The role of language dominance in two narratives of a 7-year-old Spanish/English bilingual. Presentació comunicació,  EUROSLA 8 Université Paris 8, 9-11 septiembre , FRANÇA.

Álvarez, E.  (1998).  The development of a hierarchical organisation in narrative. Presentació comunicació,  XXII Congreso Internacional AEDEAN, Universitat de Lleida, 17-19 diciembre , Lleida, ESPANYA.

Álvarez, E.  (2001).  The development of reference to space in a narrative task of a Spanish/English bilingual child from age 7 to 11. Presentació comunicació,   4th Conference on the Acquisition of Spanish and Portuguese as First and Second Languages, University of Illinois at Urbana-Champaign,11-14 octubre , ESTATS UNITS D'AMÈRICA.

Álvarez, E.; Muñoz, C  (2002).  Las habilidades narrativas en inglés (LE) y su evolución con la edad. Presentació comunicació,   XX Congreso Anual de AESLA, Universidad de Jaén, 18-20 abril , Jaén, ESPANYA.

Álvarez, E. (2002).  The role of the interviewer in the oral narratives of EFL students of different ages and proficiency level. Presentació comunicació,  XXVI Congreso Internacional de AEDEAN, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Helland, C.; Álvarez, E.  (2004).  The optimal infinitive stage and L2 development. Presentació comunicació,  The Romance Turn (Workshop on the Acauisition of Syntax of Romance Languages), Madrid, ESPANYA.

Álvarez, E.; Helland, C. (2004).  Developmental stages in the oral narrative of EFL learners. Presentació comunicació,  EUROSLA 14 (European Second Language Association), San Sebastián, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1995 - 1998.   Los efectos de la edad (período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera (inglés). Con especial énfasis en el período 2/3-6 años.  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.  Ref.: PB94-0944.  IP: Carmen Muñoz Lahoz
escolar

1998 - 1999.   Translanguage in Europe - Content and Language Integrated Learning (TIE-CLIL).  (Sócrates).  Unió Europea.  Ref.: 56287-CP1-98-1-IT-LINGUA.  IP: Carmen Muñoz Lahoz

2002 - 2005.   Los factores edad, intensidad y tipo de exposición en el aprendizaje del inglés .  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: BFF2001-3384.  IP: Carmen Muñoz Lahoz

2002 - 2004.   Age, intensity of instruction and metalinguistic awareness in EFL learning.  (Sense especificar).  TESOL International Research Foundation (TIRF).  IP: Carmen Muñoz Lahoz

2003 - 2005.   Apropament de la Gestió de la Informació en el Món Professional de la Lingüística Aplicada als Estudis de Filologia. .  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya.  Ref.: 2003PID-UB/29.  IP: M.Teresa Naves Nogues

2003 - 2005.   LADA/A Lingüística Aplicada i Didàctica de l’Alemany/Anglès http://www.ub.edu/pmid/docs/resolgid03.pdf L'objecte d'aquesta convocatòria és identificar i acreditar l'activitat de millora i innovació docent de grups de professorat de la UB, amb la finalitat de potenciar les activitats del grup i possibilitar l'accés del grup a diferents recursos. .  (TEAM. Gabinet d'Avaluació e Innovació Educativa).  Vicerectorat de Política Acadèmica .   Universitat de Barcelona .  Ref.: GCID-1067420489.  IP: Marta P. Fernandez-Villanueva Jane

Contractes

1998 - 2001.   Los efectos de la edad (Período crítico) en la adquisición formal de una lengua extranjera..  (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).  Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.  Ref.: PB97-0901.  IP: Carmen Muñoz Lahoz

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/07/2021