Inici UB
Grup de recerca sobre Infancia i Familia

Dades Generals

Adreça Professional: Pg. de la Vall d'Hebron, 171 (Barcelona - 08035)

Telèfon: 934035216     Fax: 934035011

Correu-e: cpanchon(a)ub.edu

Pàgina Web: http://www.grif-ub.org

Codis Unesco: Pedagogia

Paraules Clau: Adopción / Justicia juvenil / Mediació / Diversitat cultural / Atención a la Infancia

Àmbit temàtic: Pedagogia i Didàctiques

Equip Investigador

Carme Panchon Iglesias cpanchon(a)ub.edu

Montserrat Freixa Niella mfreixa(a)ub.edu

Antonio Petrus Rotger apetrus(a)d5.ub.es

Pilar Heras Trias pheras(a)ub.edu, pilarherastrias(a)me.com

Jorge Fernandez Del Valle jvalle(a)correo.uniovi.es

Manuel de Armas Hernandez mimah42d(a)d5.ub.es

Maria Asuncion Llena Berñe allena(a)ub.edu

Ester Gil Pasamontes esthergil(a)ub.edu

Silvia Gallego Calvo gallegosilvia(a)yahoo.es

Cinta Vizcarro Masia cvizcarro(a)yahoo.es

Línies de Recerca

Infància i qualitat de vida. Prevenció i tractament de les situacions de risc per a la infància. Detecció d'estructures i dinàmiques familiars i socials que poden portar a situacions de desemparament per a la infància.

Adopció. Acolliment familiar. Acolliment en centre

Formació i recerca en resolució de conflictes i mediació. Àmbit familiar. Àmbit educatiu. Especialment investigacions que tinguin una repercussió en la formació dels professionals

Eines i estratègies d'intervenció per a professionals que treballen amb adolescents i professionals que treballen amb famílies. Tractament de la diversitat.

Immigració. Interculturalitat. Gènere.

Avaluació de recursos i programes d'intervenció socioeducativa per a la infància i l'adolescència. Avaluació de centres de protecció a la infància. Avaluació de programes d'acolliment familiar.

Noves tecnologies en l'educació a distància. Paraules clau 029614 - Educación a distancia ; 031118 - Creadores de páginas Web; 026486 - Formación de educadores sociales ; 017830 - Intercambio social; 021985 - Contactos interculturales; 028720 - Intercambio cultura; 014669 - Educación social;

Resum de l'activitat de Recerca

Projecte d'investigació 'La socialització dels infants als tres anys de la seva adopció. La perspectiva de les famílies'. Informe sobre l'Estat de la infància a la ciutat de Barcelona i provincia. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU). La investigadora principal del nostre grup porta la coordinació un dels blocs de l'esmentat informe, en concret 'La infància en situació de risc social'.Participació en el Projecte Children at Risk. Aquest projecte s'ha presentat a les manifestacions d'interès per al VI programa Marc Europeu de Recerca. Vinculat a aquest projecte europeu se situa un projecte autòcton que consta dels següents projectes integrats: - Mapa de recursos residencials a la província de Barcelona. - L’estat dels recursos residencials per a la infància i l’adolescència a Catalunya. Disseny i validació d’un instrument de recollida d’informació, “Protocol de detecció d’indicadors de risc social en menors i les famílies usuàries de Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP)”. CIIMU i Ajuntament de Barcelona. Presentació de la investigació sobre els Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència: Els EAIAs a la ciutat de Barcelona. Consorci Institut d’ Infància i Mon Urbà (CIIMU) per a l’Ajuntament de Barcelona. (2003) Participació en el Projecte de recerca de la Unió Europea: Professionnalisation des services sociaux de Roummaine. Assistance technique el méthodologique intervention sociale/Roumanie.

Publicacions en Revistes

Vizcarro, C.  (2000).  La justícia juvenil a Catalunya. Herramientas(1).   ISSN: 1137-6856

Fernández del Valle, J.  (1994).  Redes de apoyo social en usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de la tercera edad. Psicothema, 6,  39-47.   ISSN: 0214-9915

Vizcarro, C.  (1999).  Els límits a les portes obertes. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa(12).   ISSN: 1135-805X

Llena, A.; Molina, M.C. (1999).  Educació i drogues, drogues i educació?. Temps d'Educació(22),  165-175.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126041 ISSN: 0214-7351

Petrus, A.  (2001).  Carta pedagògica a Herminio Almendros. Cuadernos de Estudios Locales ,  19-31. 

Heras i Trias, Pilar (2000).  Una experiència de cooperació transformadora. Perspectiva Social(43),  61-76.   ISSN: 0210-0436

Fernández del Valle, J.  (1998).  Directrices de trabajo en el acogimiento residencial de menores. Redes y Servicios Sociales , 3,  48-16. 

Arturo San Agustín entrevista a Freixa Niella, Montserrat; (1998).  'Hem de redifinir el paper de la família' Entrevista. El Periódico de Catalunya,  9-9.   ISSN: 1578-7478

Subirats, M.; Perez de Lara, N.; Lloret, C.; Moreno, M.; Borja de M.; Sastre, G.; Carreño, A.; Pallejà, M.; Panchón, C.  (1991).  Punts de vista. Sobre reflexions i vivències. Temps d'Educació(6),  139-159.   ISSN: 0214-7351

Vizcarro, C.  (1999).  La reparación a la víctima en la justicia juvenil. Mediación víctima-ofensor en la justícia juvenil (19). 

Fernández del Valle, J.  (1993).  Una aplicación del PASS-3 para la valoración de programas residenciales de menores. Intervención Psicosocial, 6,  89-103.   ISSN: 1132-0559

Fernández del Valle, J.; Martín del Buey, F.  (1989).  Estudio psicosocial de la inadaptación femenina en la adolescencia. Magister, 7,  33-46.   ISSN: 0025-0260

Subirtas, M.; Moreno, M.; Panchón, C.; Pérez de Lara, N.; Heras, P. (1990).  Per una altra lectura de les coses. Converses sobre l'androcentrisme i el sexisme en l'educació. Temps d'Educació(6),  139-159.   ISSN: 0214-7351

Fernández del Valle, J.  (2002).  Estructura y dimensiones de apoyo en la red social de los adolescentes. Anuario de Psicología,  3.   ISSN: 0066-5126

Panchón, C.  (1990).  Estudio de centros residenciales para la infancia con problemas psicosociales. RIE. Revista de Investigación Educativa(8),  317-321.   ISSN: 0212-4068

Llena, A. (1997).  La veu de dos nois i una noia que han tingut contacte amb Justícia Juvenil. Temps d'Educació(19),  149-154.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125782 ISSN: 0214-7351

Panchón, C.  (1997).  Avaluació de centres d'atenció socioeducativa. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa(5),  36-46.   ISSN: 1135-805X

Freixa Niella, M. (1998).  La función educativa de la familia. La Mañana,  9-9. 

Fernández del Valle, J.  (1992).  Evaluación de programas residenciales de servicios sociales para la infancia. Situación actual y aportaciones de los enfoques ecopsicológicos. Psicothema, 7,  531-542.   ISSN: 0214-9915

Petrus, A.  (2000).  Recomanacions per assegurar el gaudir dels drets fonamentals a les persones grans el pròxim mil·leni. Boletín de la Asociación de las Naciones Unidas en España,  67-79. 

Heras i Trias, Pilar (1994).  El medi ambient i el desenvolupament, l'economia i l'educació. Quina economia i quina educació?. Temps d'Educació(11),  185-190.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/140667 ISSN: 0214-7351

Fernández del Valle, J.  (1997).  Evaluación de programas de acogimiento residencial. Bienestar y Protección Infantil, 3,  48-76.   ISSN: 1136-3649

Heras, P.; Ripollès, E. (Coord.) (2000).  Presentació Monografia: Educació i cooperació internacional en el marc de les desigualtats. Temps d'Educació(23),  7-12.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126054 ISSN: 0214-7351

Petrus, A.  (2000).  Drets dels infants. Protecció o sobreprotecció. Boletín de la Asociación de las Naciones Unidas en España,  59-73. 

Heras i Trias, Pilar (1990).  Ja comença des de la infància. Infància: educar de 0 a 6 anys(53).   ISSN: 0212-4599

Llena, A.; Ripollés, E. (1996).  Sociocultural Animation Strategies. Peter Sabroe Seminariet Magazine,  23-38. 

Panchón, C.  (2000).  Intervenció socioeducativa en la inadaptació. SURGAM. Revista digital de orientación pedagógica(466-467),  85-92.   ISSN: 1988-2130

Petrus, A.  (2002).  Nuevos ámbitos en educación social. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa(17).   ISSN: 1135-805X

Llena, A.; Molina, M.C.(coord.) (1999).  Drogues i Educació. Temps d'Educació(22),  161-163.   ISSN: 0214-7351

Donoso, T. ; Figuera, P. y Panchón, C. (1998).  L'acolliment familiar especialitzat: avaluació d'una experiència. Temps d'Educació, 2on semest(20),  59-81.   ISSN: 0214-7351

Fernández del Valle, J.  (1996).  Roles y estrategias en evaluación de programas. Intervención Psicosocial, 14,  48-76.   ISSN: 1132-0559

LLena, A.; Lloret, C. (1998).  Presentació. Justícia Juvenil. Elements per un debat. Temps d'Educació(19),  67-70.  http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/125766 ISSN: 0214-7351

Freixa, M.; Morey, M.M.; Dorio, I. (1994).  Intervención familiar en las necesidades especiales en el contexto escolar. Revista de Orientación Educativa y Vocacional, V(8),  19-33.   ISSN: 1130-2666

Fernández del Valle, J.  (1996).  Introducción al dossier de evaluación de programas. Intervención Psicosocial, 14,  7-8.   ISSN: 1132-0559

Publicacions en Llibres

Petrus, A. (1981).  Niveles de reproducción educativa. Relaciones antinómicas. En: El profesor. Formación y perfeccionamiento. En Ed. Escuela Española (pp. 45 - 48).

Petrus, A. (1981).  Problemática de la creatividad en el libro de texto. En: Creatividad y educación. En M.E.C. (pp. 277 - 284).

Petrus, A. (1984).  Teoria de la educación. En: Introducción a la Pedagogía de A. Sanvisens. En Barcanova (pp. 32 - 64).

Petrus, A. (1985).  Estrategias para la enseñanza de la pedagogía social. En UNED .

Petrus, A. (1986).  La Pedagogía Social en la Universidad de Barcelona. En: La pedagogía en la universidad (realidad y prospectiva). En ICE de la UNED (pp. 249 - 255).

Alberdi, I.; Careaga, P.; Heras, P.; Moreno, A.; Moyano, R.; Subirats, M. (1987).  La Investigación en España sobre Mujer y Educación. (pp. 41 - 50).  Instituto de la Mujer. Ministerio de Cultura - S. ISBN: 84-505-5477-2.  

Panchón, C.; Freixa, M.  (1990).  Técnicas de intervención educativa en la inadaptación social. La asamblea y los talleres pedagógicos. En Intervención en Educación Especial. Actas de la V Jornadas de Universidades y Educación Especial. (pp. 165 - 177). ISBN: 84-600-7508-7.  

Heras, P. (1991).  La educación no discriminatoria por razón de sexo en la educación moral. En Martínez, M.; Puig,J. (coord.): La educación moral : perspectivas de futuro y técnicas de trabajo (pp. 183 - 188).  ICE.UB- Graó - S. ISBN: 84-7827-069-8 .  

Homs, O.; Heras, P. (1992).  Plan de Previsión de la Política de Igualdad de Oportunidades en la empresaRepsol Química S.A. .

Heras i Trias, Pilar (1992).  Els eixos transversals de la Reforma ¿una justificació teòrica o un canvi real de punt de vista?. .

Heras i Trias, Pilar (1993).  Parlem de l'entorn quotidià. Projecte d'Educació ambiental. Una proposta deRecerca-Acció a quatre escoles de l'Alt Empordà. .

Argimon, G.; Heras, P.; Paul-Kohlhoff, A. (1993).  Mujeres y sindicatos. .

Amorós, P.; Fortuny, M.; Pastor, C.; Torrado, M.; Millán, D.; Panchón, C. (1994).  Guia del Practicum de la Diplomatura d'Educació Social. Textos docentes. En Guia. (pp. 1 - 42).  Publicacions i Edicions UB - S. ISBN: 84-475-1221-5.  

Heras, P. (1994).  La educación ambiental de los grupos sociales marginados. En UNED. Fundación Universidad Empresa .

Freixa, M. (1995).  Apoyo informal a la familia. En Familia e intervención en las necesidades especiales (pp. 177 - 187).

Panchón Iglesias, C.; De Armas, M  (1996).  Los grupos de riesgo. Manual de tutoría. (pp. 239 - 258).  Praxis - S. ISBN: 84-7197-380-4 .  

Heras i Trias, Pilar (1997).  Pedagogía ambiental y educación social. En Pedagogía Social. Petrus, A. (Coord.) (pp. 268 - 291).  Ariel Educación - S. ISBN: 84-344-2609-9.  

Freixa, M. (1997).  La integración de la escuela en la comunidad: el papel de la familia. En P. Sánchez Palomino y J.A. Torres González. Educación Especial Y: una pespectiva curricular, organizativa y profesional. (pp. 207 - 222).  Pirámide - S.

Heras i Trias, Pilar (1997).  Nosaltres i el medi ambient. En Llibre per a l'alumnat i libre de l'educador. Vol 20 Col.lecció Senderi. Quaders d'ètica. Editorial Eumo (pp. 3 - 30).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-7602-992-6.  

Amorós, P.; Hernández, E.; Panchón, C.  (1998).  El acogimiento familiar especializado. En Martin Gonzalez, A.: Psicología comunitaria. (pp. 379 - 392).  Síntesis - S. ISBN: 84-7738-590-4.  

Panchón, C.  (1998).  Manual de Pedagogía de la Inadaptación Social. En Manual de Pedagogía de la Inadaptación Social (pp. 1 - 308).  Dulac - N. ISBN: 978-84-923377-0-5.  

Escofet, A.; Heras, P.; Navarro, J.M.; Rodríguez, J.L (1998).  Desigualdad y género. En Diferencias sociales y desigualdades educativas (ICE-HORSORI) (pp. 5 - 150).  ICE-Horsori - S. ISBN: 84-85840-59-3.  

Freixa, M. (1998).  La família. En J.Muñoz Redon (Coord): La bolsa de los valores .

Freixa, M. (1999).  Las familias de las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital. En Congreso Nacional. Familia y discapacidad (pp. 25 - 35).

Freixa, M. (1999).  Módul 5 Família i participació social. Unitat 1 Familia i disminució. En Fundació Pere Tarrés. Postgrau d'Intervenció social en persones amb disminucions. (pp. 11 - 107).

Panchón, C.  (2000).  La diversitat a l'escola; els desajustaments conductuals als centres docents. En La atención a las necesidades educativas especiales: de la educación infantil a la universidad (pp. 227 - 238). ISBN: 84-8409-058-2.  

Freixa, M.; Panchón, C.  (2000).  La intervención familiar. En Intervención educativa en la inadaptación social (pp. 113 - 140).  Síntesis - S. ISBN: 84-7738-713-3.  

Del Campo, J.; Panchón, C.  (2000).  La intervención socioeducativa en un contexto institucional. En Amorós, P.; Ayerbe, P. et al.: Intervención educativa en inadaptación social. Ed. Síntesis (pp. 197 - 226).  Síntesis - S. ISBN: 84-7738-713-3.  

Llena, A.; Molina, M.C.; et al. (2001).  Enfermedades y transtornos sociales. En Libro 8 Diploma Universitario en Gestion Familiar. Llena, A. (Coord.) .

Llena, A.; Françoise, G. (2001).  Reflexions sur la formation des educateurs sociaux en Espagne. En La Formation des educateurs sociax en France et Espagne .

Cid, X.M.; Dapía, M.D.; Heras, P.; Rayà, M (2001).  Valores transversales en la práctica educativa. En Editorial Síntesis (pp. 5 - 255).  Editorial Síntesis (Madrid) - S. ISBN: 84-7738-863-6.  

Heras i Trias, Pilar (2001).  Gènere i educació. En Mallart, J.; Teixidó, M.; Vilanou, C.: 'Repensar la Pedagogia , avui'. Societat Catalana de Pedagogia (Institut d'Estudis Catalans)- Eumo Ed (pp. 183 - 188).  Eumo Editorial - S. ISBN: 84-7283-609-6 .  

Panchón, C.  (2001).  ¡¡Qué vamos a hacer contigo!! Jóvenes con dificultades situados fuera de la enseñanza reglada, que perspectivas tienen, que pueden hacer, en Bueno. En Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio (pp. 233 - 241). ISBN: 84-95322-82-X.  

Panchón, C.  (2001).  La relació família-escola. En L'educació primària .

Freixa, M.  (2001).  La educación especial en el ámbito familiar. En Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales (pp. 137 - 155).  Aljibe - S. ISBN: 84-9700-021-8.  

Freixa, M.  (2001).  Programa para hermanos y hermanas de niños y niñas con disminución. En Familia y educación (pp. 1005 - 1009). ISBN: 84-930350-1-7.  

Panchón, C.  (2002).  La igualdad de oportunidades: un reto de futuro para la educación especial. En Educación, diversidad y calidad de vida (pp. 291 - 296). ISBN: 84-7632-728-5.  

Panchón, C. (2002).  Paper dels/les professionals de la intervenció social en la promoció de la infància a la ciutat. En 'Jornades Qualitat de vida de la Infància i l'adolescència en el Món Urbà' .

Panchón, C.; Freixa, M.; Gil, E.  (2002).  L'Estat de l'adopció a Catalunya. En L'Estat de l'adopció a Catalunya. (pp. 1 - 150).  Dulac - N. ISBN: 978-84-95784-01-8.  

Panchón, C.; De Armas, M. (2003).  Guía para la resolución de conflictos en la familia y escuela. En Ed. Dulac .

Panchón, C.; Gil, E.; Freixa, M. (2004).  Estado actual y tendencias en el ambito de proteccion a la infancia: La adopción. En Educación y Diversidades: Formación, Acción e Investigación (pp. 1 - 1052). ISBN: 84-88795-75-0.  

Patents, Programari i Bases de dades

Antonio Petrus Rotger  Ref. .  Teatro de madera y plegable  (ESPANYA, 1981). Universitat de Barcelona

Antonio Petrus Rotger  Ref. .  Doce muñecos de títeres  (ESPANYA, 1981). Universitat de Barcelona

Antonio Petrus Rotger  Ref. .  Juegos didácticos  (ESPANYA, 1981). Universitat de Barcelona

Antonio Petrus Rotger  Ref. .  Libro móvil  (ESPANYA, 1977). Universitat de Barcelona

Serveis, Tècniques o Instrumental

Assessorament i Formació.

Tècnica: Métodes i tècniques d'intervenció educativa en el camp social Paraules clau: 034309 - protecció a la infància ; 032309 - Serveis públics socials; 015630 - Justicia juvenil; 001205 - Justicia; 034304 - Proteccio a la infancia i familia ; 034702 - Avaluació de serveis ; 028635 - Avaluació de programes

Tècnica: Organització de centres i recursos en l'àmbit social Paraules clau: 034305 - Centres educatius ; 034306 - Recursos en l'àmbit social ; 024830 - Avaluació;

Tècnica: Intervenció en famílies en situació de dificultat i/ o conflicte social: Famílies amb problemàtica d'abús sexual, famílies amb problemàtiques de negligència, famílies amb problemàtiques de maltractaments.. Paraules clau: 024832 - Avaluació de risc; 202357 - Family and legal counselling

Tècnica: Prevenció i tractament de la violència domèstica. Mediació familiar Paraules clau: 100634 - Mediació;

Tècnica: Tractament de situacions conflictives en centres educatius. Prevenció i tractament de la violència escolar. Mediació escolar. Paraules clau: 100634 - Mediació;

Tècnica: Estratègies de tractament de la diversitat en els centres educatius. Paraules clau: 034303 - atenció a la diversitat

Tècnica: Formació permanent de professionals que desenvolupin la seva tasca en els àmbits; educatius, serveis socials, justicia juvenil i mediació Paraules clau: 033866 - Formació permanent ;

Tècnica: Assessorament a entitats públiques i privades relacionades amb els àmbits de: justícia juvenil, educació, serveis socials i mediació Paraules clau: 202387 - Assessorament tècnic ;

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Carlos Santa María Rodríguez (1985).  Poder y educación en Chile. Periodos: Frei, Allende y Pinochet (1964-1985). Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Josefina Recasens i Guitart (1995).  Planificació, descentralització i participació democràtica en educació. La comarca del Bages: un exemple. Octubre 1995. Codis Unesco 630605 i 550607. Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Miquel Gómez i Serra (1999).  L'avaluació en el camp dels serveis socials. Tres models d'avaluació aplicats als serveis i programes socials. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Fernando López Parma (1992).  Educación Básica de Adultos y mercado de trabajo. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Javier Oliveras (1996).  José Maria Cagigal Gutierrez (1928-1983). Vida, obra y pensamiento en torno a la educación física y el deporte. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Romans Siqués, M. (1999).  La educación permanente y la formación continua en el ámbito de los servicios sociales. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Jose Miguel Álamo Mendoza (2001).  Análisis de deporte escoalr en la isla de Gran Canaria. Hacia un modelo de Deporte Escolar. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Tesi Doctoral. . 

Lleixà Arribas, T. (1999).  El curriculum de educación física en la enseñanza primaria. EStudio comparativo del curriculum de diferentes paises de la Unión Europea. Universidad de Barcelona. Tesi Doctoral. . 

Josefa López Hidalgo (1992).  Los Servicios Social en Málaga. Universidad de Malaga. Tesi Doctoral. . 

Mercedes García Ruíz (2002).  Actitudes, creencias y conocimientos relacionados con el uso del preservativo en jóvenes asturianos. Universidad de Oviedo. Tesi Doctoral. . 

Jesús Vilalta Suárez (2002).  El síndrome de alienación parental. Descripción teórica y desarrollo de un instrumento de evaluación. Universidad de Oviedo. Tesi Doctoral. . 

Cristina Maestro Martín  (2002).  Evaluación de calidad en programas de acogimiento residencial como medida de protección a la infanci. Universidad de Oviedo. Tesi Doctoral. . 

Contactes de Recerca

Association Internationale de Formation et de Recherche en Éducation Familiale (AIFREF)

Bureau International Catholique de l'Enfant (BICE), Departament d'Investigació i Desenvolupament

Institut de Recherche et de Formation pour les Acteurs Sociaux

Presentació de Comunicacions

Panchon, C.; Freixa, M. (1988).  Técnicas de intervención educativa e inadaptación social. Presentació comunicació,  Departamento de Didáctica. Universidad de Salamanca, Salamanca, ESPANYA.

Petrus, A. (1989).  Pedagogía social y formas de penar. Presentació comunicació,  IV Congreso Nacional de Pedagogía Social. Universidad de Salamanca, Salamanca, ESPANYA.

Petrus, A. (1989).  La animación sociocultural. Presentació comunicació,  VII Curso de Verano de San Sebastián. Universidad del País Vasco, S. Sebasti, ESPANYA.

Petrus, A. (1989).  La formación del pedagogo social. Presentació comunicació,  VII Curso de Verano de San Sebastián. Universidad del País Vasco, S. Sebasti, ESPANYA.

Heras, P.; LLena, A.; Ripollés. E. (1996).  El Prácticum de la Diplomatura universitaria en Educación Social y la Cooperación. Presentació comunicació,  XI Congreso Nacional de Pedagogía, Innovación Pedagógica y Políticas Educativas, San Sebastián, ESPANYA.

Heras, P. (1990).  La 'Associació de dones universitàries', un apunte feminista para la Historia de la educación. Presentació comunicació,  Mujer y educación en España 1868-1975, Santiago de Compostela, ESPANYA.

Freixa Niella, M. (1989).  Relación entre la familia extensa y la familia nuclear en el disminuído mental. Presentació comunicació,  Departamento de Didáctica. Universidad de Salamanca, Salamanca, ESPANYA.

Freixa, M.; Pastor, C. (1990).  Servicios de apoyo al disminuido mental en Cataluña. Presentació comunicació,  Departamento de Didáctica. Universidad de Málaga, Málaga, ESPANYA.

Conesa, M.I.; Torres, J.; Giros, M.J.; Freixa, M. (1988).  Aportación al estudio de validación del inventario de lenguaje ambiental (I.L.A). Presentació comunicació,  AELFA, Sevilla, ESPANYA.

Freixa, M. (1990).  Evaluación del contexto de los hermanos de los disminuídos mentales. Presentació comunicació,  AIDIPE. pp: 139-143, Murcia, ESPANYA.

Pastor Vicente, C.; Freixa Niella, M. (1991).  Itinerario de inserción laboral del disminuido psíquico. Presentació comunicació,  Facultad de Filosofia y C. Ed. Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), La Laguna, ESPANYA.

Freixa, M. (1992).  Los padres ante la formación profesional: Formación profesional y empleo. Presentació comunicació,  E.A.S.E.-A.E.D.E.S., Salamanca, ESPANYA.

Freixa Niella, M. (1991).  El diagnòstic i els altres fills. Presentació comunicació,  Associació Catalana d'Atenció Precoç, Barcelona, ESPANYA.

Freixa Niella, M. (1994).  Familia i disminució. Presentació comunicació,  Facultat de Ciències de l?Educació. Universitat de Girona, Gerona, ESPANYA.

Freixa, M. (1997).  Programa para hermanos y hermanas de niños y niñas con disminución. Presentació comunicació,  VI Congreso Internacional de Educación Familiar. AIFREF y Facultad de Ciencias de la Educación. Málaga, Benalmédena (Málaga), ESPANYA.

Amorós, P.; Figuera, P.; Freixa, P.; Lozano, P.; Molina, M.C. (1998).  La recherche coopérative, une liason entre les intervenants et les chercheurs. Presentació comunicació,  6ème Congrès de l'EUSARF. Université Paris X-Nanterre, Paris, FRANÇA.

Fabra, N.; Llena, A.; Molina, M.C.; Lloret, C.; Pastor, X. (1998).  Innovaciones en el Prácticum de Educación Social de la Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona. Presentació comunicació,  V Symposium Internacional sobre el Prácticum. Universidad de Santiago de Compostela, Poio (Pontevedra), ESPANYA.

LLena, A. (1995).  Como encontrar trabajo. Programa de orientación profesional e inserción laboral. Presentació comunicació,  I Congrés Estatal del Educador Social, Murcia, ESPANYA.

Fabra, N.; Llena, A. (1998).  Reflexiones en torno a la formación de los/as Educadores/as sociales. Presentació comunicació,  II Congreso Estatal de Educación Social: La Educación Social ante los desafíos de una sociedad en cambio, Madrid, ESPANYA.

Llena, A.; Parcerisa, A.  (2001).  Acció socioeducativa en medi obert: Recerca d'elements de qualitat (Acción socioeducativa en medio abierto: Investigación sobre elementos de calidad). Presentació comunicació,  XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de educadores sociales y III Congreso estatal del educador social . Actas del XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de educadores sociales y III Congreso estatal del educador social. ISBN 84-699-8755-0 , Barcelona, ESPANYA.

Projectes de Recerca

1998 - 1998.   Situación de Menores de 16 a 18 años en Centros de Protección .  (Ajuts a la Recerca).  Dirección General de Acción Social, del menor y la Familia .   Universitat de Barcelona / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .  IP: Carme Panchon Iglesias

2001 - 2004.   La socialització dels infants als tres anys de las seva adopció. La perspectiva de les famílies .  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .  IP: Carme Panchon Iglesias

2001 - 2005.   Infància en risc .  (Ajuts a la Recerca).  Ajuntament de Barcelona .   Consorci de l'Institut d'Infància i Món Urbà CIIMU / Universitat de Barcelona / Universitat Oberta de Catalunya (UOC) / Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Carme Panchon Iglesias

2002 - 2006.   Networks of Excellence Children at Risk. 'Children and youth in residential institutions'. Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006. Co-operation of Social Research in Jutland. Children at Risk http://eoi.cordis.lu/dsp_details.cfm?ID=37180.  (Xarxes temàtiques).  Unió Europea.  IP: Carme Panchon Iglesias

2003 - 2004.   Infància en risc: Mapa de recursos residencials a la província de Barcelona.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .   Consorci de l'Institut d'Infància i Món Urbà CIIMU.  Ref.: 026886.  IP: Carme Panchon Iglesias

2003 - 2004.   L'estat dels recursos residencials per a la infància i l'adolescència a Catalunya.  (Ajuts a la Recerca).  Universitat de Barcelona .   Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.  IP: Carme Panchon Iglesias

Contractes

1998 - 2000.   Las actitudes y las percepciones en la gestión del conflicto de la investigación Trainpercurriculum fur die europaishen schulden der 2 chance .  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada .  IP: Carme Panchón

1999 - 2000.   L'estat de l'adopció a Catalunya .  (Ajuts a la Recerca).  Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada .  IP: Carme Panchon Iglesias

2001 - ... .   Arbitratge i socialització.  (Ajuts a la Recerca).  Diputació Provincial de Barcelona.  IP: Antonio Petrus Rotger

2002 - 2002.   Mission d'expertise. Professionalisation du service sociaux en Roumanie.  (Contracte de recerca).  Gobierno Rumano .   Unió Europea.  Ref.: RO.099.IB/SO-01.  IP: Asun Llena Berñe Toni Petrus

Observacions

Durant tot l’any 2001 i fins al juliol de 2002 s'han realitzat activitats d'Assessorament al Consell Comarcal de l’Alt Empordà en tres aspectes de Benestar Social El Pla Interdepartamental d’Immigració, la Cooperació Internacional i Infància i Adolescència (CRAE/l’Albera- EAIA- SSAPs)

Assessorament a l’àrea de Cooperació Internacional al CCAII (Centre Català d’Anàlisi i Informació Internacional)

Assessorament a responsables de centres d’acolliment i responsables de centres residencials d’acció educativa a Catalunya.

Links a altres webs

Grup de recerca sobre Infància i Família

Associació per a la intervenció socioeducativa DULAC

Associació per a la promoció de Serveis a la Mediació

Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Col·legi de Pedagocs de Catalunya

Institut de Recherche et Formation pour les Acteurs Sociaux

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 21/07/2021